Aktuálně – školící akce „Specifika v komunikaci s cílovou skupinou“

Aktuálně – školící akce „Specifika v komunikaci s cílovou skupinou“

!!! KURZY PILOTÁŽE ZRUŠENY !!!

V souvislosti s aktuální situací ohledně výskytu nemoci Covid-19, jsou zrušeny všechny termíny kurzů v rámci pilotáže! Jakmile budou stanoveny nové termíny kurzů, určitě Vás budeme včas informovat!

V případě dotazů k pilotáži nám prosím napište na emailovou adresu: jitka.gottliebova1@mpsv.cz

Téměř dva roky jsme se v projektu věnovali sběru dat a potřebných informací k systému vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Zjišťovali jsme, jak vypadá současný systém v praxi a jak by měl vypadat ideální systém vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Na základě shromážděných dat jsme v průběhu roku 2019 navrhli koncepci vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách, která obsahuje komplexní řešení vzdělávání pro tuto, často opomíjenou skupinu pracovníků.

Vše směřujeme k tomu, aby výstupem projektu byl srozumitelný, v praxi dobře uchopitelný a životaschopný návrh nové podoby získání kvalifikace pro pozici pracovník v sociálních službách. Ve spolupráci s předními odborníky v sociálních službách jsme definovali kompetence, které pracovník potřebuje k výkonu svého povolání. Z těchto kompetencí pak vychází návrh nové podoby kvalifikačního kurzu, který je rozdělen na dvě části. První se jmenuje Základní kvalifikační kurz (ZKK) a měla by být jednotná pro všechny zájemce o práci pracovníka v sociálních službách. Tuto část by měl účastník splnit před nástupem do zaměstnání. Účastník formou tzv. „praktické teorie“ pozná systém sociálních služeb, druhy sociálních služeb a pestrost klientů a zároveň by měl dojít k poznání sebe sama ve vztahu k činnostem a cílovým skupinám sociálních služeb.

Druhou částí kvalifikačního kurzu je Specializační kvalifikační kurz (SKK), který je řešen modulově. Jeho obsah představuje „plnění praktických úkolů u poskytovatele zadaných a kontrolovaných vzdělavatelem“. Tuto část kurzu absolvuje účastník při zaměstnání, aby si mohl v praxi hned vyzkoušet nově nabyté znalosti – tedy praxe, tak jak ji známe ze současného kvalifikačního kurzu, v SKK není. Účastník bude vždy absolvovat modul, který se týká cílové skupiny klientů, s nimiž se v zaměstnání setkává. Kurz je zaměřen především na osvojení si praktických dovedností: naučení se metod, přístupů a úkonů ve vztahu ke zvolenému okruhu služeb a jejich klientům a trénink samostatné práce a týmové spolupráce.

Podle našeho návrhu by měl každý nový pracovník v sociálních službách SKK zahájit do 12 měsíců po nástupu do zaměstnání a dokončit do 18 měsíců. Jeho splněním dokončí úplnou kvalifikaci zajišťující setrvání na pozici pracovníka v sociálních sužbách po stanovené lhůtě. Navrhujeme, že jednou získaná úplná kvalifikace bude pro práci pracovníka v sociálních službách trvale platná. Při změně poskytovatele se modulová specializace nezmění, nebude nutné absolvovat další SKK. Ale samozřejmě, při změně působnosti pracovníka, bude třeba si chybějící znalosti a dovednosti doplnit prostřednictvím kurzů dalšího vzdělávání.

Od prosince 2019 jsme se intenzivně zabývali zpracováním modulového řešení pro návrh SKK a na jaře 2020 měla proběhnout pilotáž jednoho vyučovacího dne SKK. Vzhledem k tomu, že se jedná o pilotáž v rámci projektu, rozhodli jsme se zařadit část týkající se tématu „Specifika v komunikaci s cílovou skupinou“ z každého modulu. Pilotáž byla plánována formou školicí akce určené pouze pro pracovníky v sociálních službách v Praze, v Brně, v Ostravě a v Plzni. V každém městě proběhnou čtyři školicí akce k navrhovaným modulům.

Modul 1 – práce se seniory a lidmi s demencí

Modul 2 – práce s lidmi s tělesným, smyslovým a duševním postižením

Modul 3 – práce s lidmi s mentálním a kombinovaným postižením či PAS

Modul 4 – práce s dospělými/dětmi v krizi, práce s rodinou a dětmi v nepříznivé sociální situaci

Věříme, že školicí akce budou pro účastníky zajímavé nejen tématem, ale také tím, že proběhnou úplně stejně jako jeden den námi navrhovaného kvalifikačního kurzu. Takže kromě toho, že se účastníci dozví spoustu zajímavých informací od významných lektorů z oboru, budou se také podílet na našem návrhu nového kvalifikačního kurzu. Zajímá nás Váš názor! Školicí akce je bezplatná a splňuje podmínky podle § 111, odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., jde tedy o zákonnou formu dalšího vzdělávání PSS v rozsahu 8 hodin. Účastníkům bude vystaveno potvrzení o účasti na školicí akci.

Poslední aktualizace: 1. 4. 2021