Uznání zaměstnavatele na chráněném trhu práce

1. Životní událost

Jsem zaměstnavatel a zaměstnávám více než 50 % osob se zdravotním postižením (definice OZP: https://www.uradprace.cz/web/cz/definice-ozp).

Chci příspěvek na zaměstnávání OZP.

Chci poskytovat náhradní plnění.

2. Způsoby podání

Způsob podání tiskopisů.

3. Obecné informace

Chráněný trh práce je tvořen zaměstnavateli, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců a se kterými ÚP ČR uzavřel písemnou dohodu o jejich uznání za zaměstnavatele na chráněném trhu práce dle ustanovení § 78 zákona o zaměstnanosti.

Dohoda o uznání zaměstnavatele se uzavírá v rámci místní působnosti krajské pobočky ÚP ČR, v jejímž obvodu má sídlo zaměstnavatel, který je právnickou osobou, nebo v jejímž obvodu má bydliště zaměstnavatel, který je fyzickou osobou.

Zaměstnavatel, který má účinnou dohodu o uznání na chráněném trhu práce, může poskytovat tzv. náhradní plnění v rámci plnění povinného podílu zaměstnávání OZP a má nárok, při splnění zákonem stanovených podmínek (§ 78a zákona o zaměstnanosti), na čerpání příspěvku na podporu zaměstnávání OZP.

Zákon o zaměstnanosti stanoví důvody k vypovězení dohody.

Podrobnější metodické informace: https://www.uradprace.cz/web/cz/chraneny-trh-prace

4. Vznik nároku

Projednání a případné uzavření písemné dohody o uznání proběhne na základě písemné žádosti zaměstnavatele. Základní předpoklady:

 1. zaměstnavatel zaměstnává ve čtvrtletním přepočteném počtu za kalendářní čtvrtletí předcházející dni podání žádosti o uzavření této dohody více než 50 % OZP z celkového počtu svých zaměstnanců,
 2. zaměstnavatel nebyl ke dni podání žádosti o uzavření dohody o uznání zaměstnavatele pravomocně odsouzen pro trestný čin podvodu podle jiného právního předpisu v souvislosti s poskytováním příspěvku na podporu zaměstnávání OZP podle tohoto zákona,
 3. zaměstnavatel není ke dni podání žádosti o uzavření dohody o uznání zaměstnavatele v likvidaci nebo v posledních 5 letech nebylo rozhodnuto o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že jeho majetek nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, o zastavení insolvenčního řízení z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je jeho majetek zcela nepostačující, nebo o zrušení konkursu z téhož důvodu, a
 4. zaměstnavatel v období 12 měsíců přede dnem podání žádosti o uzavření dohody o uznání zaměstnavatele:
  • vyplácel nejméně 80 % zaměstnanců, kteří jsou OZP, mzdu nebo plat bezhotovostně převodem na účet vedený u peněžního ústavu, nebo poštovní poukázkou,
  • zaměstnával nadpoloviční většinu zaměstnanců, kteří jsou OZP, na pracovištích, která nejsou jejich bydlištěm,
  • neuzavíral se zaměstnanci, kteří jsou OZP, smlouvy, z nichž by vyplýval závazek těchto zaměstnanců poskytovat zaměstnavateli peněžní prostředky, nebo dohody o srážkách ze mzdy nebo platu v rozporu s dobrými mravy,
  • mu nebyla pravomocně uložena pokuta za správní delikt nebo přestupek na úseku zaměstnanosti nebo inspekce práce.