2009/27664-41 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

2009/27664-41

Dotaz:

(ze dne 30. 3. 2009)

Naši klienti byli osloveni společností - zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením s nabídkou na poskytování zasílatelských služeb v oblasti doručování jednotlivých expresních poštovních zásilek.

Ve smyslu zákonné úpravy je zasílatelem osoba, která pro klienta (příkazce) podle jeho pokynů obstarává přepravu u jednotlivých dopravců, popřípadě, ji i sama může provádět.

Zasilatel mimo své odpovědnosti zasílatele navíc dobrovolně přebírá i odpovědnost za samotné provedení přepravy zásilek. Návazně na takto věcně zvýšený rozsah odpovědnosti zasílatele i jako dopravce klienti hradí zasílateli platby ve formě tzv. paušální (přejímací) sazby. Finanční částka zahrnuje mimo zasilatelské odměny i vlastní částku/cenu za provedení přepravy dopravcem a další eventuální náklady zasílatele.

Cenou za přepravu - přepravným - se přitom rozumí cena za provedení přepravy tzv. "all-in", tj. kompletní a konečná cena za přepravu včetně všech jejích součástí a náležitostí. tj. např. včetně mýta a obdobných poplatků, které náleží dopravci provádějícímu konkrétní přepravu ve prospěch konečného klienta.

Zasilatel kalkuluje klientům cenu tak, že výše definované přepravné zahrne do své ceny za obstarání přepravy tak, že k tomuto přepravnému bez dalšího rozlišení jednotlivých kalkulačních položek pouze připočte svoji zasílatelskou odměnu včetně eventuálních svých dalších nákladů a klientům fakturuje jedinou finální částku.

Lze dle právního výkladu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro účely náhradního plnění povinného podílu na zaměstnávání osob se zdravotním postižením prostřednictvím odebírání služeb započítávat celou výši ceny za zajištění přepravy, tj. celkovou finální částku uhrazenou zasílateli, jež je vypočtena shora popsaným způsobem a zahrnuje zasílatelskou odměnu včetně dalších nákladů na obstarávání přepravy včetně přepravného?

Odpověď ředitele odboru politiky práce:

Vážený pane,
obdržel jsem Vaši žádost o poskytnutí informací dle ustanovení § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 30. března 2009, týkající se zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve výši povinného podílu 4% z celkového počtu zaměstnanců. V této souvislosti Vám sděluji následující.

Dle ustanovení § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“) je povinností zaměstnavatele, který zaměstnává více než 25 osob v pracovním poměru zaměstnávat také osoby se zdravotním postižením (dále jen „OZP“) ve výši povinného podílu, který činí 4% z celkového ročního přepočteného počtu zaměstnanců. Povinný podíl je možné plnit způsoby, které jsou uvedeny v § 81, odst. 2 písm. a ), b) a c), tj. zaměstnáváním v pracovním poměru, odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením či odebíráním výrobků nebo služeb chráněných pracovních dílen nebo zadáváním zakázek těmto subjektům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými, odvodem do státního rozpočtu nebo kombinací uvedených možností. Způsob plnění je tedy na rozhodnutí zaměstnavatele. Pokud zaměstnavatel zvolí způsob uvedený v § 81 odst. 2 písm. b), tj. odběr zboží a služeb, postupuje dále části čtvrté vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

Ustanovení §18 vyhlášky konkrétně stanoví, že počet osob, které si zaměstnavatel může započítat do plnění povinného podílu se vypočte tak, že z celkového objemu plateb, uskutečněných za výrobky, služby nebo zakázky, které zaměstnavatel odebral od jednotlivých právnických nebo fyzických osob uvedených v § 81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti ve sledovaném kalendářním roce, se odečte DPH a výsledná částka se vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za praní až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku.

Vyhláška, ani zákon nestanoví, zda odběratel musí rozúčtovat konečnou cenu na jednotlivé položky. Relevantní je konečná fakturovaná částka a dále skutečnost, kdo je smluvním partnerem odběratele, tj. tím, kdo vystaví fakturu.

Pokud tedy Váš klient odebral služby od zasílatelské služby, která zaměstnává více než 50% OZP, a tato mu vystavila fakturu (bez ohledu na to, zda za něj zásilky doručí jiný subjekt), může si do plnění povinného podílu zaúčtovat celou fakturovanou částku.

Menu