2008/15667-414 Zaměstnávání tzv. povinného podílu OZP ve výši 4 % z celkového počtu zaměstnanců

Zaměstnávání tzv. povinného podílu OZP ve výši 4 % z celkového počtu zaměstnanců

2008/15667-414

Dotaz:

(ze dne 25.2.2008)

Žádost o poskytnutí informací podle ust. § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Vážení,
obracíme se na Vás v právním zastoupení našich klientů – společností s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru s následující žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ukládá zaměstnavateli zaměstnávat tzv. povinný podíl osob se zdravotním postižením ve výši 4 % z celkového počtu zaměstnanců.

Ustanovení § 81 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti zakotvuje možnosti plnění povinného podílu buď formou zaměstnávání osob se zdravotním postižením v pracovním poměru nebo formou tzv. náhradního plnění povinného podílu.

V případě našich klientů se jedná o náhradní plnění formou odebírání výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením podle ustanovení § 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Vzhledem ke skutečnosti, že ani ze zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ani z prováděcího právního předpisu k tomuto zákonu (vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 518/2004 Sb.) není možné zcela jasným a úplným způsobem provést výklad a praktickou aplikaci výše uvedeného ustanovení § 81 odst. 1 a 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, dovolujeme si požádat Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR o poskytnutí informací, resp. odpovědí, na následující dotazy:

  1. je dle právního výkladu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR možné a přípustné, aby zaměstnavatel zaměstnávající více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, jehož prostřednictvím plní jiní zaměstnavatelé náhradní plnění povinného podílu na zaměstnávání osob se zdravotním postižením, byl toliko dodavatelem zboží, avšak nikoliv jeho přímým výrobcem? (máme poznatky, že takováto praxe byla Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR uznávána a nebylo vyžadováno, aby zaměstnavatel zaměstnávající více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, byl současně výrobcem zboží dodávaného zaměstnavateli plnícímu náhradním způsobem svůj povinný podíl na zaměstnávání osob se zdravotním postižením)
  2. je dle právního výkladu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR možné a přípustné, aby zaměstnavatel při náhradním plnění svého povinného podílu na zaměstnávání osob se zdravotním postižením formou odebírání výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, odebíral kancelářské potřeby od dodavatele, který má ve svém oboru činností v evidenci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR uvedeno toliko výroba obálek a fólií, nikoliv však výroba a prodej kancelářských potřeb (v obchodním rejstříku je jako předmět podnikání zapsán specializovaný maloobchod)?
  3. je dle právního výkladu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR nezbytné, aby zaměstnavatel měl při náhradním plnění svého povinného podílu na zaměstnávání osob se zdravotním postižením formou odebírání výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, s tímto zaměstnavatelem uzavřen přímý písemný smluvní vztah o dodávkách výrobků nebo služeb anebo je možné, aby tento zaměstnavatel pouze na základě ústního ujednání stran fakturoval cenu dodaných výrobků a služeb?

Odpovědi na výše popsané dotazy znamenají pro zaměstnavatele zásadní skutečnosti rozhodné pro postup při náhradním plnění svého povinného podílu na zaměstnávání osob se zdravotním postižením v souladu s platnou právní úpravou a praxí užívanou Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a jemu podřízenými správními orgány.

Děkujeme za rychlé vyřízení naší žádosti a zaslání odpovědí na níže uvedenou elektronickou adresu pro doručování.

Odpověď ředitele odboru politiky zaměstnanosti:

Vážený pane magistře,
obdrželi jsme k vyřízení Vaši žádost o poskytnutí informací podle ustanovení § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

K Vašim dotazům ve věci výkladu ustanovení § 81 odst. 1 a 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, sdělujeme následující.

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ani vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti, neuvádějí povinnost zaměstnavatelů (poskytovatelů tzv. náhradního plnění) být přímými výrobci dodávaných výrobků nebo služeb. Proto je možné, aby zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru plnil svoji povinnost podle platného ustanovení § 81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti odebíráním výrobků i od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením, kteří mají v obchodním rejstříku jako předmět podnikání prodej zboží za účelem jeho dalšího prodeje a nejsou přímými výrobci dodávaných výrobků.

Podle ustanovení §18 odst. 2 vyhl. č. 518/2004 Sb. lze však do plnění povinného podílu započítávat pouze takový počet osob se zdravotním postižením, který byl potvrzen dodavatelem v jednotlivých kalendářních čtvrtletích jako nejvyšší (kalendářním čtvrtletím se rozumí kalendářní čtvrtletí předcházející zdanitelnému plnění za dodání výrobků nebo služeb), a to i přesto, že výpočtem z objemu plateb za odebrané výrobky nebo služby, který byl proveden podle ustanovení § 17 odst. 1 prováděcí vyhlášky, byl vypočítán větší počet zaměstnanců.

V případě odebírání výrobků nebo služeb od osoby samostatně výdělečně činné, která je osobou se zdravotním postižením a nezaměstnává žádné zaměstnance, může odběratel započítat maximálně jednoho zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením.

K dotazu, který se týká citujeme: „dodavatele, který má ve svém oboru činností v evidenci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR uvedeno toliko výroba obálek a fólií, nikoliv však výroba a prodej kancelářských potřeb..“, sdělujeme následující. Na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/katalogorganizaceozp je zveřejněn Katalog zaměstnavatelů zaměstnávající více než 50% osob se zdravotním postižením a osoby se zdravotním postižením samostatně výdělečně činné (dále jen katalog), kteří projevili zájem být v katalogu uvedeni. Tento katalog má pouze orientační charakter. Jeho cílem je - v souvislosti s plněním povinného podílu podle ustanovení § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů - poskytnout zaměstnavatelům, na které se povinnost vztahuje, orientačně informaci o tom, kdo do okruhu dodavatelů spadá. Pro úplnost dodáváme, že není povinností, aby zaměstnavatel zaměstnávající v pracovním poměru více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, byl zde zaevidován. Za aktualizaci údajů v katalogu zodpovídá zaměstnavatel. V této souvislosti upozorňujeme, že vzhledem k dynamickému vývoji firem nemohou být v katalogu podchyceny všechny změny. Může se stát, že u některé organizace došlo ke změně v předmětu činnosti nebo už nesplňuje podmínku zaměstnávání více než 50 % osob se zdravotním postižením. Rozhodující je aktuální potvrzení příslušného dodavatele, že danou podmínku splňuje. Pro dodavatele a odběratele výrobků, služeb nebo zakázek, sloužících k plnění povinného podílu platí obecně závazné právní předpisy.

Menu