Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. (dále jen VÚBP), je stěžejní veřejnou výzkumnou institucí, která se prioritně zabývá výzkumem, ověřováním a aplikací metod a prostředků prevence rizik způsobených pracovními činnostmi a ohrožujících zdraví osob, životního prostředí anebo majetek. Pro veřejný i soukromý sektor dále realizuje odborné činnosti, co se týče vzdělávání, osvěty, analýz a prognóz v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), zkušebnictví a certifikace, prevence závažných havárií, rizik a ergonomie.

Výzkum a vývoj

Program výzkumu

VÚBP je jediným národním výzkumným pracovištěm, které se zabývá širokou problematikou BOZP ve formě aplikovaného výzkumu s využitím úzkého spojení přírodních, technických a společenských vědních oborů.

Přehled výzkumných projektů

VÚBP v rámci aplikovaného výzkumu a inovace pro potřeby státní správy (program BETA2) a na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (program ÉTA) řeší projekty vyhlášené Technologickou agenturou ČR. Dále řeší projekty, které reflektují potřeby a priority zřizovatele - Ministerstva práce a sociálních věcí, obsažené v Koncepci výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva práce a sociálních věcí na léta 2017-2023, s výhledem do roku 2025, a v Koncepci Ministerstva práce a sociálních věcí pro období 2015–2017, s výhledem do roku 2020. A v neposlední řadě řeší projekty z fondů Evropské unie. Výzkumná činnost je rozdělena do 3 částí:

  • PROJEKTY VĚDY A VÝZKUMU
  • PROJEKTY INSTITUCIONÁLNÍ PODPORY MPSV
  • PROJEKTY PODPOROVANÉ Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE.

Aktuální přehled projektů najdete na stránkách VÚBP, v. v. i.

Výstupy z výzkumné činnosti

Hlavní výstupy z výzkumné činnosti představují v publikační oblasti články v domácích i zahraničních odborných časopisech, monografie či kapitoly v odborných knihách a v oblasti aplikovaného výzkumu jde o výsledky typu software, certifikovaná metodika, užitný vzor a ostatní. Aktuální přehled výsledků najdete na stránkách VÚBP, v. v. i. a v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI).

Kurzy a zkoušky

VÚBP má dlouholetou zkušenost s pořádáním vzdělávacích akcí za účelem rozvoje lidských zdrojů. Specializuje se především na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na související problematiku a také na požární ochranu. Aktuální přehled kurzů a zkoušek najdete na stránkách VÚBP pod rubrikou KURZY A ZKOUŠKY.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

VÚBP pomáhá zejména odborné veřejnosti získávat, zvyšovat a rozvíjet potřebné znalosti z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je tvůrcem, spolutvůrcem, zprostředkovatelem nebo provozovatelem následujících zdrojů poznatků a informací o BOZP. Více…