Projekt Krajská rodinná politika

Projekt Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů

 • Projekt je realizován Ministerstvem práce a sociálních věcí od roku 2017.
 • Usiluje o zlepšení koordinace politiky v oblasti podpory rodin na regionálních a celostátní úrovni.
 • Vychází ze schválené Koncepce rodinné politiky.
 • Reaguje na výzkumné studie v oblasti rodinné politiky.
 • Navazuje na činnost Odborné komise pro rodinnou politiku.

Východiska projektu:

 • Funkce rodiny jsou nezastupitelné.
 • Rodiny potřebují vedle finanční podpory i celou řadu služeb.
 • Mezi kraji jsou velké rozdíly v nabídce služeb pro rodiny.
 • V jednotlivých regionech se liší potřeby rodin.

Hlavním cílem projektu je zlepšit koordinaci místních a celostátních politik na podporu rodin, a tím podpořit či vytvořit na regionální úrovni příznivé podmínky pro fungování rodin.

V rámci projektu Krajská rodinná politika působí:

 • 14 krajských poradců poskytujících konzultace cílové skupině;
 • 14 regionálních platforem, ve kterých dochází k síťování relevantních aktérů a sdílení dobré praxe v oblasti podpory rodin prostřednictvím pravidelných seminářů, workshopů či kulatých stolů;
 • celorepubliková platforma složená ze zástupců krajů usilujících o vytvoření systematické spolupráce mezi kraji a státní správou.

Projekt Krajská rodinná politika realizuje:

 • odborné platformy, kulaté stoly a workshopy v každém kraji;
 • vzdělávací a osvětové kampaně;
 • v každém kraji vzniká návrh koncepce rodinné politiky.

Vybrané výstupy projektu:

Aktuální informace a výstupy projektu jsou pravidelně zveřejňovány na www.rodinyvkrajich.mpsv.cz.

Kontakty na pracovníky projektu jsou dostupné na www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/cs/kontakty.

Projekt Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů, registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233 je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Poslední aktualizace: 18. 8. 2020