Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Práce a právo:

Příručka pro personální a platovou agendu

Vyhledávání v příručce

Navigace:
Obsah | Rejstřík klíčových slov

XX. Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě
XX.8 Příplatky
XX.8.1 Příplatek za vedení (§ 124)
XX.8.2 Příplatek za noční práci (§ 125)
XX.8.3 Příplatek za práci v sobotu a v neděli (§ 126)
XX.8.4 Plat nebo  náhradní volno za práci přesčas (§ 127)  
XX.8.5 Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí (§128
XX.8.6 Zvláštní příplatek (§129)
XX.8.7 Příplatek za rozdělenou směnu (§ 130)
XX.8.8 Osobní příplatek (§ 131)
XX.8.9 Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah (§ 132)
XX.8.10 Specializační příplatek pedagogického pracovníka (§ 133)

XX.8 Příplatky

Zaměstnancům lze poskytovat podle zákoníku práce s nařízením vlády příplatky.

Jedná se o příplatek  

 • za vedení

 • za noční práci

 • za práci v sobotu a neděli

 • plat nebo náhradní volno za práci přesčas

 • za práci ve ztíženém pracovním prostředí

 • zvláštní příplatek

 • za rozdělenou směnu

 • osobní příplatek

 • za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah

 • specializační příplatek pedagogického pracovníka

 • plat nebo náhradní volno za práci ve svátek.

Jejich výše je stanovena zákonem a převážně závisí na skutečně odpracované době.

 

XX.8.1 Příplatek za vedení  (§ 124)

Příplatek za vedení oceňuje náročnost řídící práce vedoucích zaměstnanců. Vedoucími zaměstnanci jsou ti, kdo jsou oprávněni podle organizačního řádu organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k práci závazné pokyny. Příplatek za vedení přísluší také:

 • zástupci vedoucího zaměstnance, který trvale zastupuje vedoucího zaměstnance v plném rozsahu jeho řídící činnosti, je-li toto zastupování u zaměstnavatele upraveno zvláštním právním předpisem nebo organizačním předpisem, a to v rámci rozpětí příplatku za vedení stanoveného pro nejbližší nižší stupeň řízení, než přísluší zastupovanému vedoucímu zaměstnanci

 • zaměstnanci, který zastupuje vedoucího zaměstnance na vyšším stupni řízení v plném rozsahu jeho řídící činnosti po dobu delší než 4 týdny a zastupování není součástí jeho povinností vyplývajících z pracovní smlouvy, a to od prvého dne zastupování. Příplatek přísluší za stejných podmínek stanovených pro zastupovaného vedoucího zaměstnance.

Výše příplatku za vedení je nově stanovena v % z platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je vedoucí zaměstnanec zařazen a činí:

1.   stupeň řízení – řídí práci podřízených zaměstnanců

5 až 30 %

2.   stupeň řízení – řídí vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení nebo statutární orgán, který řídí práci podřízených zaměstnanců

15 až 40 %

3.   stupeň řízení – řídí vedoucí zaměstnance na 2. stupni řízení nebo statutární orgán, který řídí vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení, nebo vedoucí organizační složky, který řídí vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení 

20 až 50 %

4.   stupeň řízení – statutární orgán, který řídí vedoucí zaměstnance na 2. stupni řízení, vedoucí organizační složky, který řídí vedoucí zaměstnance na 2. stupni řízení, náměstek člena vlády, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu, vedoucí Kanceláře Senátu, vedoucí Kanceláře Veřejného ochránce práv, finanční arbitr a ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů

30 až 60 %.

Statutárním orgánem je vedoucí zaměstnanec, jmenovaný do funkce zřizovatelem nebo orgánem, který je k tomu oprávněn ze zákona, nebo pověřený řízením volbou.

Zástupcem statutárního orgánu se rozumí zaměstnanec, který je podle organizačního řádu nebo výslovného zmocnění oprávněn zastupovat statutární orgán v plném rozsahu jeho činnosti.

Maximálně se předpokládají čtyři řídicí  úrovně. Pro stanovení výše příplatku je rozhodující stupeň řízení, bez ohledu na používané názvosloví v organizaci. Pokud v organizaci existuje méně řídících stupňů, příplatky se poskytují podle skutečného rozsahu a náročnosti řízení (nejsou např. v menších organizacích využity příplatky za vedení více útvarů).

Příplatek stanoví v rámci rozpětí pro příslušný stupeň řízení a působnost

 • statutárnímu orgánu zřizovatel nebo orgán, který jej do funkce jmenoval

 • zástupci a dalším vedoucím zaměstnancům statutární orgán, individuálně na základě rozsahu a složitosti pracovní náplně útvaru.

Pokud jsou v rámci organizační struktury někteří zaměstnanci oprávněni organizovat, řídit  a kontrolovat práci  jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny a nejsou přitom vedoucími zaměstnanci, přísluší  jim podle náročnosti řídící práce příplatek za vedení v rámci rozpětí 5 až 15 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen (§ 124 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb.).

Stupně řízení a působnost zaměstnavatele (organizace) se stanoví v organizačním schématu, který je součástí organizačního řádu.

 

XX.8.2  Příplatek za noční práci (§ 125)

Příplatkem za noční práci se zaměstnancům kompenzují zhoršené pracovní podmínky i zásah do jejich osobního života. Zaměstnanci přísluší za hodinu práce v noci příplatek ve výši 20 % průměrného hodinového výdělku. Jde o příplatek nárokový, který nemůže zaměstnavatel vyloučit ani omezit.

Noční prací se rozumí podle § 78 odst. 1 písm. j) zákoníku práce práce konaná v době mezi 22. a 6. hodinou.

 

XX.8.3 Příplatek za práci v sobotu a v neděli  (§ 126)

Zaměstnanci přísluší za hodinu práce v sobotu nebo v neděli příplatek ve výši 25 % průměrného hodinového výdělku. Příplatek se poskytuje za kalendářní sobotu a neděli bez ohledu na to, zda jsou tyto dny pro zaměstnance podle harmonogramu dny nepřetržitého odpočinku či nikoliv.

Při výkonu práce v zahraničí může zaměstnavatel poskytovat příplatek i za práci ve dnech, na které podle místních podmínek obvykle připadá nepřetržitý odpočinek v týdnu.

 

XX.8.4  Plat nebo  náhradní volno za práci přesčas (§ 127)  

Podmínky stanovuje § 127 zákoníku práce.

Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci poměrná část platového tarifu, osobního a zvláštního příplatku a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí, připadající na jednu odpracovanou hodinu bez přesčasové práce v kalendářním měsíci, kdy se práce přesčas uskutečnila, a příplatek ve výši

 • 25 % průměrného hodinového výdělku

 • 50 % průměrného hodinového výdělku, jde-li o dny nepřetržitého odpočinku v týdnu.

Pokud došlo k dohodě o poskytnutí náhradního volna místo platu za práci přesčas v běžném měsíci, má se za to, že jde o práci v rámci zákonné pracovní doby.

Pokud se náhradní volno přesouvá do dalších měsíců, v běžném měsíci se plat ani příplatek za přesčasovou práci nevyplatí,  při čerpání náhradního volna se naopak měsíční plat nekrátí.

Pokud zaměstnavatel neposkytne zaměstnanci náhradní volno do 3 po sobě jdoucích měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době, přísluší zaměstnanci část platového tarifu, osobního příplatku a zvláštního příplatku, příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí a příplatek za práci přesčas.

Zaměstnanci, kterému přísluší příplatek za vedení ve veřejných službách a správě, je plat stanoven s přihlédnutím k případné práci přesčas v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce ( to neplatí o práci přesčas konané v noci, v den pracovního klidu nebo v době pracovní pohotovosti) . U vedoucího zaměstnance, který je statutárním orgánem nebo vedoucím organizační složky, bude v jeho platu vždy přihlédnuto k práci přesčas.

 

XX.8.5  Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí  (§128 ZP a § 7 nařízení vlády č. 564/2006 Sb.)

Zaměstnanci přísluší za práci ve ztíženém pracovním prostředí příplatek.

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí činí nejméně 5 % základní sazby minimální mzdy za měsíc.

Podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. činí výše příplatku 400 až 1 400 Kč měsíčně. Jeho výši určí zaměstnanci zaměstnavatel podle míry rizika, intenzity a doby působení ztěžujících vlivů.

 

XX.8.6  Zvláštní příplatek (§ 129 ZP a § 8 nařízení vlády č.  564/2006 Sb.)

Zvláštní příplatek přísluší zaměstnanci, který vykonává práci v pracovních podmínkách spojených

 • s mimořádnou neuropsychickou zátěží,

 • rizikem ohrožení života a zdraví nebo

 • obtížnými pracovními režimy.

Rozdělení prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek do skupin, podmínky pro poskytování příplatku a výši příplatku v jednotlivých skupinách stanovila vláda v příloze č. 10 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Výše zvláštního příplatku činí měsíčně ve skupině

I.          400 až 1 000 Kč

II.         600 až 2 000 Kč

III.      1 000 až 4 000 Kč

IV.     1 500 až 6 000 Kč

V.      2 000 až 8 000 Kč.

Výši zvláštního příplatku určí zaměstnanci zaměstnavatel v rámci rozpětí, které je při splnění stanovených podmínek pro zaměstnance nejvýhodnější.

Zaměstnanci přísluší pouze jeden zvláštní příplatek s výjimkou zvláštního příplatku za práce vykonávané střídavě ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu.

 Právo na zvláštní příplatek za práce střídavě vykonávané ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu a jeho výše se posuzuje samostatně.

 

XX.8.7 Příplatek za rozdělenou směnu (§ 130)

Příplatkem se kompenzují zaměstnanci ztěžující vlivy ze specifiky pracovního režimu a současně se podporuje racionální organizace pracovního režimu.

Zaměstnanci, který pracuje ve směnách rozdělených na 2 nebo více částí, přísluší příplatek ve výši 30 % průměrného hodinového výdělku za každou takto rozdělenou směnu.

Rozdělenou směnou se pro tento účel rozumí směna, ve které souvislé přerušení práce nebo jejich souhrn činí alespoň 2 hodiny.

Za dělenou směnu nelze považovat nahodilé přerušení práce z jakýchkoliv důvodů.

 

XX.8.8  Osobní příplatek  (§ 131)

Osobní příplatek lze přiznat pouze zaměstnanci, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo kvalitně plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci a zaměstnanci, který je vynikajícím a všeobecně uznávaným odborníkem a vykonává práce zařazené do desáté až šestnácté platové třídy.

Osobní příplatek je nenároková platová složka. Přiznání této platové složky je závislé na výši prostředků na platy, která zbývá po uplatnění nárokových platových složek.

Přiznání, zvýšení a snížení se provádí platovým výměrem, případně změnou platového výměru, přičemž jeho výše se stanoví absolutní částkou za měsíc v Kč. Změnu jeho výše je zaměstnavatel povinen oznámit zaměstnanci písemně, nejpozději v den nabytí platnosti změny, a to s odůvodněním.

Výše osobního příplatku je stanovena v % platového tarifu , a to

 • osobní příplatek až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen. Tento osobní příplatek lze přiznat zaměstnancům, kteří dlouhodobě dosahují velmi dobrých pracovních výsledků nebo plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci. Nelze jej přiznávat ihned při nástupu do pracovního poměru, ale až po určité době pracovní činnosti, kdy je možno zjistit pracovní výsledky, kvalitu a rozsah plnění pracovních úkolů.

 • osobní příplatek až do výše 100 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.Tento osobní příplatek lze přiznat zaměstnancům, kteří jsou vynikajícími a všeobecně uznávanými odborníky a vykonávají práce zařazené do desáté až šestnácté  platové třídy a  jsou vynikajícími odborníky, přičemž lze tento osobní příplatek přiznávat od prvého dne nástupu do pracovního poměru.

Zaměstnanci s kratším pracovním úvazkem se stanoví poměrná část osobního příplatku odpovídající výši pracovního úvazku.

 

XX.8.9 Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah  (§ 132)

Příplatek ve výši dvojnásobku průměrného hodinového výdělku přísluší pedagogickému pracovníkovi za hodinu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciální pedagogické činnosti nebo přímé pedagogicko-psychologické činnosti vykonávané přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání podle zvláštního zákona, kterou vykonává nad rozsah hodin stanovených ředitelem školy, ředitelem školského zařízení nebo ředitelem zařízení sociálních služeb.

Judikát NS: 21 Cdo 832/2012

 

XX.8.10  Specializační příplatek pedagogického pracovníka  (§ 133)

Pedagogickému pracovníkovi, který vedle přímé pedagogické činnosti vykonává také specializované činnosti, k jejichž výkonu jsou nezbytné další kvalifikační předpoklady (zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících), se poskytuje měsíční příplatek ve výši 1 000 Kč až 2 000 Kč.

Určení výše náhrady škody a způsob její úhrady Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Autor: MPSV / TREXIMA, spol. s r.o.
Poslední aktualizace: 3.8.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.10. 2017 000 18:21.