Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Práce a právo:

Příručka pro personální a platovou agendu

Vyhledávání v příručce

Navigace:
Obsah | Rejstřík klíčových slov

XI. Péče o zaměstnance

XI.4 Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců
XI.4.1 Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením
XI.4.2 Pracovní podmínky zaměstnankyň (§ 238 a násl.)
XI.4.2.1 Převedení na jinou práci (§ 239)
XI.4.2.2 Pracovní cesta (§ 240)
XI.4.2.3 Úprava pracovní doby
XI.4.2.4 Přestávky ke kojení (§ 242)

XI.4.1 Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením

Povinnosti zaměstnavatelů k zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením a k vytváření potřebných pracovních podmínek pro ně stanoví § 67 až 84 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

 

XI.4.2 Pracovní podmínky zaměstnankyň (§ 238 a násl.)

Zákoník práce upravuje zvláštní pracovní podmínky zaměstnankyň a poskytuje zvýšenou ochranu jednak zaměstnankyním  obecně, jednak těhotným zaměstnankyním a matkám malých dětí. Současně ukládá zaměstnavatelům povinnost zřizovat, udržovat a zlepšovat hygienická a jiná zařízení pro ženy.

Poslání zaměstnankyně jako matky a zvláštnosti jejího organismu nedovolují ji zaměstnávat některými pracemi. Proto zákoník práce  v § 238 vymezuje práce, které jsou zaměstnankyním zakázány.  

Je zakázáno zaměstnávat zaměstnankyně pracemi:

  • které ohrožují jejich mateřství. Ministerstvo zdravotnictví stanovilo vyhláškou č. 180/2015 Sb. práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí a zaměstnankyním - matkám do konce devátého měsíce po porodu.

Těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, a zaměstnankyně - matka do konce devátého měsíce po porodu, tyto zaměstnankyně nesmějí být zaměstnávány pracemi, pro které nejsou podle lékařského posudku zdravotně způsobilé. Zákaz práce tedy vyplývá z lékařského posudku, v konkrétním případě se může jednat o jakoukoliv práci, jejíž výkon příslušný lékař po posouzení zdravotního stavu ženy zakáže. Kontrolou dodržování zákonných ustanovení je pověřen inspektorát práce. Nedodržováním legislativní úpravy se zaměstnavatel dopouští správního deliktu - § 31 zákona č. 251/2005 sb., o inspekci práce.

 

XI.4.2.1 Převedení na jinou práci (§ 239)

Zaměstnavatel je povinen v případech, že těhotná zaměstnankyně koná práci, která je těhotným zaměstnankyním zakázána, nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství převést ji dočasně na práci, která je pro ni vhodná a při níž může dosahovat stejného výdělku jako na dosavadní práci. Dosahuje-li zaměstnankyně při práci, na kterou byla převedena bez svého zavinění nižšího výdělku než na dosavadní práci, poskytuje se jí na vyrovnání tohoto rozdílu vyrovnávací příspěvek podle § 42 až 44 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Povinnost zaměstnavatele převést těhotnou zaměstnankyni na jinou práci je tedy dána jednak obecným zákazem výkonu určité práce, a jednak nemožností konat určitou práci v individuálním případě, vyplývá-li to z lékařského posudku.

To platí obdobně i pro zaměstnankyně – matky do konce devátého měsíce po porodu a  zaměstnankyně, které kojí.

Zaměstnavatel je povinen rovněž vyhovět žádosti těhotné zaměstnankyně pracující v noci (tj. v době od 22.00 do 6.00 hod.), o zařazení na denní práci.

 

XI.4.2.2 Pracovní cesta (§ 240)

Těhotné zaměstnankyně a zaměstnankyně a zaměstnanci, pečující o děti do věku 8 let, smějí být vysílány na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen se svým souhlasem.

Pokud jde o přeložení do jiného místa výkonu práce, lze tak v těchto případech učinit jen na základě žádosti zaměstnankyně příp. zaměstnance, tedy z jejich podnětu.

Tato zvýšená ochrana se vztahuje  i na osamělou zaměstnankyni a osamělého zaměstnance, kteří pečují o dítě, dokud dítě nedosáhlo věku 15 let a na zaměstnance, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě   pečuje o osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost).

 Judikát: Nález ÚS - III. ÚS 3616/10-1

 

XI.4.2.3 Úprava pracovní doby

Zaměstnavatel je povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti.  

Požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let, těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost) o kratší pracovní dobu nebo o jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je povinností zaměstnavatele takové žádosti vyhovět, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.

Pokud jde o jinou vhodnou úpravu pracovní doby, než je kratší pracovní doba, přicházejí v úvahu zejména tyto úpravy:

  • posunutí začátku nebo konce pracovní doby,

  • rozdělení pracovní směny příp. sloučení pracovní směny dělené,

  • rozvržení pracovní doby na menší počet dní, než je stanovený počet pracovních dnů v týdnu apod.

Je zakázáno těhotné zaměstnankyně zaměstnávat prací přesčas. Zaměstnankyním a zaměstnancům, kteří pečují o dítě mladší než 1 rok, nesmí zaměstnavatel prácí přesčas nařídit.

 

XI.4.2.4 Přestávky ke kojení (§ 242)

Vedle přestávek v práci má zaměstnavatel povinnost poskytnout zaměstnankyni, která kojí své dítě, i zvláštní přestávku ke kojení. Délka a četnost poskytování této zvláštní přestávky je odvislá od toho, jestli zaměstnankyně  pracuje

  • po stanovenou týdenní pracovní dobu (v tomto případě má nárok na každé dítě do konce 1 roku jeho věku čerpat 2 půlhodinové přestávky a v dalších 3 měsících, tj. mezi 12. až 15. měsícem věku dítěte 1 půlhodinovou přestávku za směnu), nebo

  • po kratší, avšak alespoň polovinu stanovené týdenní pracovní doby (v tomto případě má nárok čerpat na každé dítě do konce 1 roku jeho věku jednu půlhodinu za směnu).

Přestávky ke kojení se započítávají do pracovní doby a přísluší za ně náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.

  

Určení výše náhrady škody a způsob její úhrady Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Autor: MPSV / TREXIMA, spol. s r.o.
Poslední aktualizace: 3.8.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.10. 2017 000 18:22.