Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Práce a právo:

Příručka pro personální a platovou agendu

Vyhledávání v příručce

Navigace:
Obsah | Rejstřík klíčových slov

IX.  Překážky v práci (§ 191 a násl.)

IX.1  Překážky v práci na straně zaměstnance (§ 191 a násl.)
IX.1.1 Důležité osobní překážky

IX.  Překážky v práci (§ 191 a násl.)

Překážky v práci jsou skutečnosti, které zaměstnanci brání ve výkonu práce ve stanovené a rozvržené pracovní době po časově omezenou dobu. Zákoník práce upravuje případy, kdy zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci, případy, při kterých vzniká z vymezených důvodů zaměstnanci nárok na pracovní volno. Zpravidla je s nárokem na pracovní volno spojen nárok na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Náhrada mzdy nebo platu za dobu zameškanou pro překážky v práci se vyplácí ve výplatních termínech určených pro výplatu mzdy nebo platu.

Jiné případy pracovního volna, jako je např. dovolená na zotavenou, svátky, přestávky v práci, náhradní volno za práci přesčas nebo ve svátek nejsou překážkami v práci. V těchto případech jde o plánované a zákoníkem práce předpokládané vymezení pracovní doby a odpočinku.

Překážky v práci dělí zákoník práce na:

  • překážky v práci na straně zaměstnance

  • překážky v práci na straně zaměstnavatele.

 

IX.1  Překážky v práci na straně zaměstnance  (§ 191 a násl.)

Překážkami na straně zaměstnance jsou:

  • důležité osobní překážky

  • překážky v práci z důvodu obecného zájmu.

Je-li překážka v práci zaměstnanci předem známa, musí včas požádat zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna. V případě neodkladné důležité osobní překážky v práci, která nebyla zaměstnanci předem známa, např. náhlé onemocnění nebo úraz, není zaměstnanec povinen uvědomovat zaměstnavatele o této překážce v práci předem, je však povinen tak učinit bez zbytečného průtahu po jejím vzniku. Právnické a fyzické osoby jsou povinny poskytnout  zaměstnanci v těchto otázkách potřebnou součinnost (prokázání existence úkonu, případně délku jeho trvání).

Jestliže zaměstnanec neomluveně zameškal převážnou část směny v kalendářním měsíci, kdy mu bylo poskytnuto pracovní volno, nebo jestliže se po skončení pracovního volna bez vážného důvodu včas nevrátil do práce, nepřísluší mu náhrada mzdy nebo platu. Neomluvená zameškání kratších částí jednotlivých směn se sčítají.

Zvláštním druhem překážky v práci na straně zaměstnance je stávka a výluka, kterou však zákoník práce neupravuje. Právní úprava stávky a výluky včetně příslušejících náhrad je obsažena v zákoně č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění.

 

IX.1.1 Důležité osobní překážky

Zaměstnavatel omluví nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu

  • jeho dočasné pracovní neschopnosti podle zvláštních právních předpisů

  • karantény nařízené podle zvláštního právního předpisu

  • mateřské nebo rodičovské dovolené

  • ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti v případech podle § 39 zákona o nemocenském pojištění

  • péče o dítě mladšího než 10 let z důvodů stanovených v § 39 zákona o nemocenském pojištění

  • nebo z důvodu, kdy se fyzická osoba, která o dítě jinak pečuje, podrobila vyšetření nebo ošetření u poskytovatele zdravotních služeb, které nebylo možno zabezpečit mimo pracovní dobu zaměstnance, a proto nemůže o dítě pečovat.

 

Určení výše náhrady škody a způsob její úhrady Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Autor: MPSV / TREXIMA, spol. s r.o.
Poslední aktualizace: 3.8.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 11.12. 2017 000 04:40.