Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Práce a právo:

Příručka pro personální a platovou agendu

Vyhledávání v příručce

Navigace:
Obsah | Rejstřík klíčových slov

VIII.  Pracovní doba a doba odpočinku

VIII.4  Přestávka v práci  a bezpečnostní přestávka (§ 88 a 89)
VIII.5  Práce přesčas (§ 93 a násl.)
VIII.5.1 Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví

VIII.4  Přestávka v práci  a bezpečnostní přestávka (§ 88 a 89)

Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce   přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut. Mladistvému zaměstnanci musí být tato přestávka poskytnuta nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce. Pokud zaměstnavatel nemůže poskytnout zaměstnanci, který vykonává práce, které nemohou být přerušeny, přestávku na jídlo a oddech, musí zabezpečit, aby byla zajištěna přiměřená doba pro oddech a jídlo i bez přerušení provozu nebo práce. Doba pro oddech a jídlo, kdy k přerušení provozu nebo práce nedojde, není považována za přestávku v práci,  a započítává se do pracovní doby. Mladistvému zaměstnanci však musí být vždy poskytnuta přestávka na jídlo a oddech.

Přestávka v práci na jídlo a oddech může být rozdělena do několika částí, přitom musí alespoň jedna její část činit  nejméně 15 minut.

Poskytnuté přestávky na jídlo a oddech se nezapočítávají  do pracovní doby. Přestávky na jídlo a oddech se neposkytují na začátku a konci pracovní doby.

Přestávky v práci na jídlo a oddech nelze zaměňovat s tzv. bezpečnostními přestávkami. Má-li zaměstnanec při výkonu práce právo na bezpečnostní přestávku podle zvláštních právních předpisů, započítává se tato přestávka do pracovní doby.

Připadne-li bezpečnostní přestávka na dobu přestávky v práci na jídlo a oddech, započítá se přestávka v práci na jídlo a oddech do pracovní doby.

 

VIII.5  Práce přesčas  (§ 93 a násl.)

Práci přesčas (viz kapitola VIII.1 – Vymezení pojmů) je možné konat jen výjimečně. Práci přesčas může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit jen jde-li o vážné provozní důvody, a to i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami, a za splnění daných podmínek i na dny pracovního klidu. Práce přesčas musí být předem nařízena nebo dodatečně schválena. Kdo je oprávněn nařizovat práci přesčas, lze stanovit v pracovním řádu. Zpravidla to bude bezprostředně nadřízený zaměstnanec. Nařídit přesčasovou práci lze i ústně. O práci přesčas se jedná i v případě, že k ní zaměstnavatel dal souhlas dodatečně tím, že práci vykonanou v přesčase přijal. S ohledem na výjimečnost nařízení práce přesčas, stanoví zákoník práce její limity, a to týdenní a roční. Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce.

Kromě nařízené práce přesčas dává zákoník práce možnost dohody zaměstnavatele a zaměstnance o výkonu práce přesčas nad uvedený rozsah. Ale i zde celkový rozsah přesčasové práce nesmí činit v průměru více než 8 hodin týdně. V kalendářním roce by tak celkový rozsah práce přesčas (zaměstnavatelem nařízené a zaměstnancem odsouhlasené), mohl činit nejvýše 416 hodin.

Vyrovnávací období tj. období, ve kterém práce přesčas nesmí v průměru překročit 8 hodin, může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může vymezit toto období nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích. Tam kde odbory nepůsobí a není uzavřena kolektivní smlouva, může se zaměstnavatel pohybovat pouze ve vyrovnávacím  období  26 týdnů po sobě jdoucích.

Do počtu hodin nejvýše přípustné práce přesčas ve vyrovnávacím období se nezahrnuje práce přesčas, za kterou bylo zaměstnanci poskytnuto náhradní volno.

Zakazuje se zaměstnávat těhotné zaměstnankyně prací přesčas. Zaměstnankyním nebo zaměstnancům, kteří pečují o dítě mladší než 1 rok (§ 241 odst. 3) a   mladistvým (§ 245 odst. 1) nesmí zaměstnavatel práci přesčas nařídit.

 

VIII.5.1 Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví

Další dohodnutá práce přesčas u vymezeného okruhu zaměstnanců ve zdravotnictví je koncipována v § 93a zákoníku práce. Další dohodnutou prací přesčas ve zdravotnictví se rozumí práce v nepřetržitém provozu spojená s příjmem, léčbou, péčí nebo se zajištěním přednemocniční neodkladné péče v nemocnicích, ostatních lůžkových zdravotnických zařízeních a zdravotnických zařízeních zdravotnické záchranné služby.

Umožňuje se tak zaměstnancům ve zdravotnictví

  • lékařům

  • zubním lékařům

  • farmaceutům

  • zdravotnickým pracovníkům nelékařských zdravotnických povolání pracujících v nepřetržitém pracovním režimu

dohodnout si písemně se zaměstnavatelem další výkon práce přesčas nad rozsah uvedený v § 93 odst. 4 zákoníku práce.

Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví nesmí přesáhnout v průměru

  • 8 hodin týdně

  • 12 hodin týdně u zaměstnanců poskytovatele zdravotnické záchranné služby

v období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může toto období vymezit na nejvýše 52 týdnů po sobě jdoucích.

Dohoda o další dohodnuté práci přesčas

  • nesmí být sjednána v prvních 12 týdnech ode dne vzniku pracovního poměru

  • nesmí být sjednána na dobu delší než 52 týdnů po sobě jdoucích.

Okamžitě a bez udání důvodu lze tuto dohodu písemně zrušit v průběhu 12 týdnů od jejího sjednání. Dohoda může být písemně vypovězena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 2 měsíce, pokud nebyla sjednána kratší a musí být stejná pro obě strany.

Zaměstnanec, který nesouhlasí s výkonem další dohodnuté práce přesčas, nesmí být k jejímu sjednání nucen ani být vystaven jakékoli újmě.

Zaměstnavatel je povinen vést aktuální seznam všech zaměstnanců, kteří vykonávají další dohodnutou práci přesčas a o uplatnění další dohodnuté práci přesčas písemně vyrozumět příslušný orgán inspekce práce.

 

Určení výše náhrady škody a způsob její úhrady Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Autor: MPSV / TREXIMA, spol. s r.o.
Poslední aktualizace: 3.8.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.11. 2017 000 02:00.