Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Práce a právo:

Příručka pro personální a platovou agendu

Vyhledávání v příručce

Navigace:
Obsah | Rejstřík klíčových slov

VI.  Skončení pracovního poměru 

VI.3 Okamžité zrušení pracovního poměru
VI.3.1  Obecné podmínky platnosti okamžitého zrušení pracovního poměru (§ 55 a násl.)
VI.3.2  Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele (§ 55)
VI.3.3  Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance  (§ 56)
VI.3.4  Okamžité zrušení pracovního poměru zákonným zástupcem nezletilého zaměstnance (§ 56a)

VI.3.1  Obecné podmínky platnosti okamžitého zrušení pracovního poměru (§ 55 a násl.)

Okamžité zrušení pracovního poměru je mimořádným způsobem skončení pracovního poměru, a zákoník práce dovoluje tímto způsobem rozvázat pracovní poměr pouze ve výjimečných situacích, kdy nelze ani na zaměstnavateli, ani na zaměstnanci spravedlivě vyžadovat, aby pracovní poměr dále pokračoval, a to ani do uplynutí výpovědní doby.

Na základě tohoto jednostranného právního úkonu skončí pracovní poměr dnem, kdy písemný projev o okamžitém zrušení pracovního poměru byl doručen druhému účastníku; účinky okamžitého zrušení pracovního poměru nejsou časově posunuty až po uplynutí určité doby. Jde o velmi vážný zásah do pracovního poměru, a proto zákoník práce přesně vymezuje podmínky, na jejichž splnění je tento způsob rozvázání pracovního poměru vázán.

Výjimečně může zrušit okamžitě pracovní poměr jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec pouze z důvodů uvedených v zákoníku práce. Zaměstnavatel i zaměstnanec musí, pod sankcí neplatnosti, okamžité zrušení pracovního poměru

  • provést písemnou formou, jinak se k němu nepřihlíží

  • skutkově vymezit jeho důvod tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným (uvedený důvod nesmí dodatečně měnit).

 

VI.3.2  Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele (§ 55)

Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr pouze v případech:

  • jestliže byl zaměstnanec odsouzen pravomocně pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním na dobu nejméně 6 měsíců. Tohoto důvodu tedy lze použít až nabylo soudní rozhodnutí právní moci;

  • porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jim vykonávané práci   zvlášť hrubým způsobem. Musí jít o takové porušení povinnosti, které svou intenzitou opravňuje zaměstnavatele k okamžitému zrušení pracovního poměru.

Zaměstnavatel nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské dovolené, zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.

Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dověděl, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. Jestliže k porušení povinnosti vyplývající z pracovního poměru  došlo v cizině, může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr do 2 měsíců po návratu zaměstnance z ciziny. Jestliže se v průběhu dvouměsíční lhůty pro okamžité zrušení pracovního poměru jednání zaměstnance, v němž lze spatřovat porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci, stane předmětem šetření jiného orgánu, lze okamžitě zrušit pracovní poměr ještě do 2 měsíců ode dne, kdy se zaměstnavatel dověděl o výsledku tohoto šetření. (§ 58 odst. 2).

V ostatním platí pro toto jednání zaměstnavatele to, co je uvedeno v obecných podmínkách platnosti okamžitého zrušení pracovního poměru (kapitola VI.3.1).

Judikáty:

Nález ÚS - III. ÚS 298/12-1

Usnesení ÚS - II. ÚS 199/10-2

Judikáty NS:

21 Cdo 2596/2011

21 Cdo 1405/2012

21 Cdo 1515/2010

21 Cdo 4355/2009

 

VI.3.3  Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance  (§ 56)

Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr pouze v těchto případech:

  • jestliže podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce, nebo

  • zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat, náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část  do 15 dnů po uplynutí období splatnosti.

Namísto odstupného zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, přísluší náhrada mzdy (platu) ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby.

Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr pouze do 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dověděl, nejpozději do 1 roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.

V ostatním platí pro toto právní jednání zaměstnance to, co je uvedeno v obecných podmínkách platnosti okamžitého zrušení pracovního poměru (kapitola VI.3.1).

Judikáty NS:

21 Cdo 3693/2011

21 Cdo 2601/2011

21 Cdo 429/2011

 

VI.3.4  Okamžité zrušení pracovního poměru zákonným zástupcem nezletilého zaměstnance (§ 56a)

Toto ustanovení se dostalo do zákoníku práce novelou s účinností od 1. 1. 2014. Zákonný zástupce nezletilého zaměstnance, který nedosáhl věku 16 let, může okamžitě zrušit pracovní poměr nezletilého zaměstnance, pokud je to nutné v zájmu:

  • vzdělání,

  • vývoje nebo

  • zdraví tohoto zaměstnance.

K platnosti okamžitého zrušení pracovního poměru nezletilého zaměstnance se vyžaduje přivolení soudu. Zákonný zástupce je povinen doručit stejnopis okamžitého zrušení pracovního poměru a přivolení soudu nezletilému zaměstnanci.

Připomeňme, že mladistvý se může stát zaměstnancem při splnění dvou podmínek. Jde jednak o podmínku věkovou (dosažení 15 let věku), jednak o podmínku ukončení povinné školní docházky.

Určení výše náhrady škody a způsob její úhrady Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Autor: MPSV / TREXIMA, spol. s r.o.
Poslední aktualizace: 3.8.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.10. 2017 000 10:57.