Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Práce a právo:

Příručka pro personální a platovou agendu

Vyhledávání v příručce

Navigace:
Obsah | Rejstřík klíčových slov

PERSONÁLNÍ AGENDA


I.

Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava

I.1 Základní principy pracovněprávních vztahů
   

II.

Obecné zásady stanovené pro pracovněprávní vztahy

 

II.1

Rovnost zacházení se všemi zaměstnanci a zákaz diskriminace

 

II.2

Právo zaměstnanců na informace a projednání

 

 

II.2.1

Informace a projednání přímo se zaměstnanci

 

 

II.2.2

Informace a projednání prostřednictvím zástupců zaměstnanců

 

II.3

Závislá práce

   

III.

Účastníci pracovněprávních vztahů,  zástupci zaměstnanců

 

III.1

Zaměstnavatel

 

III.2

Zaměstnanec

 

III.3

Zástupci zaměstnanců

 

 

III.3.1

Odborové organizace

    III.3.2 Rada zaměstnanců
    III.3.3 Zástupce pro oblast bezpečnosti a ochranu zdraví při práci
 

 

III.3.4

Práva a povinnosti související s činností zástupců zaměstnanců

   

IV.

Základní pracovněprávní vztahy

 

IV.1

Pracovní poměr

 

 

IV.1.1

Povinnosti zaměstnavatele před uzavřením pracovního poměru

 

 

IV.1.2

Pracovní smlouva a její obsah

 

 

IV.1.3

Doba trvání pracovního poměru

 

 

IV.1.4

Sjednání zkušební doby

   

IV.1.5

Právo zaměstnanců na informace o obsahu pracovního poměru

 

 

IV.1.6

Konkurenční doložka

 

 

IV.1.7

Závazky v pracovním právu

 

IV.2

Jmenování

 

IV.3

Volba

   

V.

Změna pracovního poměru

 

V.1

Změna pracovního poměru na základě jednostranného opatření zaměstnavatele

 

 

V.1.1

Povinnost zaměstnavatele převést zaměstnance na jinou práci

 

 

V.1.2

Možnost zaměstnavatele převést zaměstnance na jinou práci

 

V.2

Změna pracovního poměru se souhlasem zaměstnance

   

V.2.1

Vysílání na pracovní cestu

 

 

V.2.2

Přeložení zaměstnance k výkonu práce do jiného místa

 

 

V.2.3

Dočasné přidělení zaměstnance jinému zaměstnavateli

 

 

V.2.4

Agenturní zaměstnávání

   

VI.

Skončení pracovního poměru

 

VI.1

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

 

VI.2

Rozvázání pracovního poměru výpovědí

 

 

VI.2.1

Obecné podmínky platnosti výpovědi

 

 

VI.2.2

Výpověď daná zaměstnavatelem

 

 

 

VI.2.2.1

Zákaz výpovědi

 

 

 

VI.2.2.2

Odstupné

 

 

 

VI.2.2.3

Hromadné propouštění

 

 

VI.2.3

Výpověď daná zaměstnancem

 

VI.3

Okamžité zrušení pracovního poměru

 

 

VI.3.1

Obecné podmínky platnosti okamžitého zrušení pracovního poměru

 

 

VI.3.2

Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

 

 

VI.3.3

Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance

 

 

VI.3.4

Okamžité zrušení pracovního poměru zákonným zástupcem nezletilého zaměstnance

 

VI.4

Zrušením pracovního poměru ve zkušební době

 

VI.5

Skončení pracovního poměru sjednaného na dobu určitou

 

VI.6

Skončení pracovního poměru založeného jmenováním a volbou

 

VI.7

Povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovního poměru

 

 

VI.7.1

Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)

 

 

VI.7.2

Posudek o pracovní činnosti

   

VII.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

 

VII.1

Dohoda o pracovní činnosti

 

VII.2

Dohoda o provedení práce

   

VIII.

Pracovní doba a doba odpočinku

 

VIII.1

Vymezení pojmů

 

VIII.2

Délka pracovní doby

 

VIII.3

Rozvržení pracovní doby

    VIII.3.1 Pružná pracovní doba

 

 

VIII.3.2

Konto pracovní doby

 

VIII.4

Přestávky v práci a bezpečnostní přestávka

 

VIII.5

Práce přesčas

 

 

VIII.5.1

Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví

 

VIII.6

Noční práce

 

VIII.7

Pracovní pohotovost

 

VIII.8

Nepřetržitý odpočinek

 

 

VIII.8.1

Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami

 

 

VIII.8.2

Nepřetržitý odpočinek v týdnu

 

 

VIII.8.3

Dny pracovního klidu

   

IX.

Překážky v práci

 

IX.1

Překážky v práci na straně zaměstnance

 

 

IX.1.1

Důležité osobní překážky

      IX.1.1.1 Dočasná pracovní neschopnost (§ 192 a násl.)
      IX.1.1.2 Mateřská a rodičovská dovolená

 

 

 

IX.1.1.3

Jiné důležité osobní překážky v práci

 

 

IX.1.2

Překážky v práci z důvodu obecného zájmu

 

 

IX.1.3

Branná povinnost

 

 

IX.1.4

Školení, jiné formy přípravy nebo studia

  IX.2 Překážky v práci na straně zaměstnavatele
    IX.2.1 Prostoje
    IX.2.2 Přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí
    IX.2.3 Jiné překážky na straně zaměstnavatele 
   

X.

Dovolená

 

X.1

Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část

 

X.2

Dovolená za odpracované dny 

 

X.3

Dodatková dovolená
  X.4 Společná ustanovení o dovolené

 

 

X.4.1

Čerpání dovolené

 

 

X.4.2

Přerušení dovolené

 

 

X.4.3

Krácení dovolené

 

 

X.4.4

Převedení dovolené na zotavenou

    X.4.5 Náhrada za dovolenou 

 

 

X.4.6

Doby posuzované jako výkon práce

   

XI.

Péče o zaměstnance

 

XI. 1

Pracovní podmínky zaměstnanců

 

XI.2 Odborný rozvoj zaměstnanců

 

XI.3

Stravování zaměstnanců

 

XI.4

Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců

 

 

XI.4.1

Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením

 

 

XI.4.2

Pracovní podmínky zaměstnankyň

 

 

 

XI.4.2.1

Převedení na jinou práci

      XI.4.2.2 Pracovní cesta
      XI.4.2.3 Úprava pracovní doby
      XI.4.2.4 Přestávky ke kojení
    XI.4.3 Pracovní podmínky mladistvých
      XI.4.3.1 Práce zakázané mladistvým

 

 

 

XI.4.3.2

Zákaz práce přesčas a práce v noci

   

XII.

Náhrada škody

 

XII.1

Předcházení škodám - prevence

 

XII.2

Povinnosti zaměstnance knáhradě škody

 

 

XII.2.1

Obecná povinnost nahradit škodu

 

 

XII.2.2

Nesplnění povinnosti k odvrácení škody

 

 

XII.2.3

Schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat

 

 

XII.2.4

Ztráta svěřených věcí

 

 

XII.2.5

Rozsah a způsob náhrady škody

 

XII.3

Povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody

 

 

XII.3.1

Obecná povinnost nahradit škodu

 

 

XII.3.2

Odložené věci

 

 

XII.3.3

Odvracení škody
 

 

XII.3.4

Pracovní úrazy a nemoci z povolání, druhy náhrad
 

 

 

XII.3.4.1

Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti

 

 

 

XII.3.4.2

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

 

 

 

XII.3.4.3

Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění

 

 

 

XII.3.4.4

Účelně vynaložené náklady spojené s léčením

 

 

 

XII.3.4.5

Náhrada věcné škody

 

 

 

XII.3.4.6

Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem

 

 

 

XII.3.4.7

Náhrada nákladů na výživu pozůstalých

 

 

 

XII.3.4.8

Jednorázové odškodnění pozůstalých

 

 

 

XII.3.4.9

Náhrada věcné škody

 

 

XII.3.5

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání

 

XII.4

Povinnost k náhradě škody v některých zvláštních případech

   

XIII.

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

 

XIII.1

Přechod práv a povinností podle zákona

  XIII.2 Informace a projednání při přechodu práv a povinností
  XIII.3 Přechod práv a povinností při zrušení zaměstnavatele

 

XIII.4

Přechod práv a povinností u organizačních složek státu

    XIII.4.1 Přechod práv a povinností při zániku organizační složky státu
    XIII.4.2 Přechod práv a povinností při převodu části organizační složky státu
    XIII.4.3 Přechod práv a povinností při zrušení organizační složky státu
   

XIV.

Spolupráce s odborovou organizací

 

XIV.1

Při vzniku, změně a skončení pracovního poměru

    XIV.1.1 Spolupráce s odborovými orgány při vzniku pracovního poměru
    XIV.1.2 Spolupráce s odborovými orgány při změně pracovního zařazení
    XIV.1.3 Spolupráce s odborovými orgány při neomluveném zmeškání práce
    XIV.1.4 Spolupráce s odborovými orgány při rozvázání pracovního poměru
 

XIV.2

Pracovní doba

 

XIV.3

Dovolená  

 

XIV.4

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

  XIV.5 Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
 

XIV.6

Kolektivní vyjednávání
 

 

XIV.6.1

Kolektivní smlouva a vnitřní předpis

   

XV.

Právní úprava související s pracovněprávními vztahy

   

XVI.

Osobní spis zaměstnance

  XVI.1 Obsah osobního spisu
  XVI.2 Ochrana osobních údajů v osobním spisu
   

XVII.

Základní dokumentace o zaměstnanci vedená zaměstnavatelem

 

XVII.1

Evidence přijatých a propuštěných

  XVII.2 Údaje o počtu zaměstnanců

 

XVII.3

Rekapitulace personálních dokumentů

    XVII.3.1 Dokumenty pracovněprávního charakteru, mající vztah k okolí
    XVII.3.2 Podklady potřebné pro zajištění personálních činností
    XVII.3.3 Doporučené podklady
Autor: MPSV / TREXIMA, spol. s r.o.
Poslední aktualizace: 3.8.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 16.12. 2017 000 19:41.