Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Vyžádané informace » Archiv » Rok 2010:

2010/64502/89286-413 Migrační politika České republiky

Dotaz:

(ze dne 24.8.2010)

 1. podle jakých zákonů a předpisů se řídí imigrační politika v ČR? Zákony z ČR i EU.
 2. kdo je na MPSV ČR za oblast imigrační politiky zodpovědný (odbor, jméno, kontakt)?
 3. kolik je nyní v ČR imigrantů (celkový počet a jejich etnická/národnostní/či náboženská struktura)?
 4. jaký byl vývoj imigrace v ČR za posledních 12 let dle ad 3)?
 5. jaký je postoj MPSV ČR k výstavbě kostelů pravoslavných a mešit v ČR?
 6. může MPSV ČR ovlivňovat výstavbu pravoslavných kostelů a mešit v ČR?
 7. dostalo MPSV ČR nějaké žádosti/dotazy/ap. ohledně výstavby mešit a pravoslavných kostelů v ČR od potencionálních žadatelů o výstavbu?
 8. kdo další/instituce se imigrační politikou v ČR zabývá (jméno, kontakt)?

Odpověď ředitele odboru politiky zaměstnanosti:

Vážený pane,
na základě Vašeho elektronického dopisu obsahujícího dotazy ohledně migrační politiky České republiky Vám zasílám požadované informace. Rád bych se omluvil za pozdní termín odeslané odpovědi, ke kterému došlo díky nedorozumění mezi věcnými útvary MPSV.

1. podle jakých zákonů a předpisů se řídí imigrační politika v ČR? Zákony z ČR i EU.

Zákon č. 326/1999 Sb., O pobytu cizinců

Zákon č. 435/2004 Sb., O zaměstnanosti

Usnesení vlády (např. usnesení vlády České republiky ze dne 9. února 2009 č. 171 k zajištění bezpečnostní situace České republiky v souvislosti s propouštěním zahraničních pracovníků v důsledku hospodářské krize, usnesení vlády České republiky ze dne 10. května 2010 č. 344 k Analýze aktuálního vývoje a problémů v oblasti migrace)

Směrnice EU

V současné době jsou z hlediska problematiky pracovního trhu ve vztahu ke státním příslušníkům třetích zemí aktuální zejména následující směrnice, jejichž implementace bude vyžadovat i změnu předpisů v působnosti MPSV (zejména zákona o zaměstnanosti):

 • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí. Účelem směrnice je zakázat zaměstnávání neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí s cílem bojovat proti nedovolenému přistěhovalectví; za tímto účelem jsou směrnicí stanoveny minimální společné normy pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům, kteří tento zákaz porušují.
 • směrnice Rady 2009/50/ES o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci. Účelem směrnice je stanovit podmínky vstupu a pobytu delšího než tři měsíce na území členských států pro státní příslušníky třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci a pro jejich rodinné příslušníky, a dále podmínky pro vstup a pobyt výše uvedených osob v jiných členských státech EU.

V současné době jsou předmětem jednání v rámci EU následující návrhy směrnic, které se vztahují k oblasti migrace:

 • Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o jednotném postupu pro podávání žádostí o jediné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků z třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě. Návrh této směrnice stanoví jednotnou proceduru a vydání jednotného povolení k pobytu a zaměstnání pro státní příslušníky třetích zemí, kteří žádají o přijetí do členského státu EU za účelem zaměstnání, a vymezuje práva těchto osob.
 • Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení v rámci společnosti. Cílem navrhované směrnice je usnadnit nadnárodním společnostem dočasné převedení vybraných kategorií pracovníků ze třetích zemí ze společnosti nacházející se mimo EU do poboček nebo dceřiných společností v členských státech EU a také v rámci EU za účelem zlepšit konkurenceschopnost ekonomiky.
 • Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem sezónního zaměstnávání. Cílem navrhované směrnice je stanovit společný postup pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem sezónního zaměstnání a vymezit práva těchto sezónních pracovníků.
2. kdo je na MPSV ČR za oblast imigrační politiky zodpovědný (odbor, jméno, kontakt)?

Odbor politiky zaměstnanosti, ředitel odboru Ing. Š. Duháň, tel.: 221 923 770

Odbor realizace služeb zaměstnanosti, ředitelka odboru JUDr. L. Steinichová, tel.: 221 923 771

Odbor Evropské unie a mezinárodní spolupráce, ředitel odboru JUDr. M. Fuchs, tel.: 221 922 300

3. kolik je nyní v ČR imigrantů (celkový počet a jejich etnická/národnostní/či náboženská struktura)?

Odpověď na tuto otázku naleznete na internetových stránkách: http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/uvod

4. jaký byl vývoj imigrace v ČR za posledních 12 let dle ad 3)?

Od roku 1993 je pravidelně předkládána vládě České republiky a následně Poslanecké Sněmovně Parlamentu ČR zpráva o situaci v oblasti migrace (aktuální Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2009 – viz usnesení vlády České republiky ze dne 28. června 2010 č. 504). Zprávy jsou zveřejňovány na stránkách ministerstva vnitra a poskytují detailní informace týkající vývoje, aktuálního dění a směřování v migrační politice České republiky

5. jaký je postoj MPSV ČR k výstavbě kostelů pravoslavných a mešit v ČR?

Tato otázka nespadá do kompetence MPSV

6. může MPSV ČR ovlivňovat výstavbu pravoslavných kostelů a mešit v ČR?

Tato rozhodnutí nejsou v kompetenci MPSV.

7. dostalo MPSV ČR nějaké žádosti/dotazy/ap. ohledně výstavby mešit a pravoslavných kostelů v ČR od potencionálních žadatelů o výstavbu?

Dle dostupných informací MPSV dotazy tohoto typu neobdrželo.

8. kdo další/instituce se imigrační politikou v ČR zabývá (jméno, kontakt)?

Ministerstvo vnitra, které je hlavním gestorem v oblasti migrace, azylu a integrace, konkrétně odbor azylové a migrační politiky, PhDr. T. Haišman, opu@mvcr.cz.

S pozdravem

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 10:48.