Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Vyžádané informace » Archiv » Rok 2010:

2010/72575-32 Barcelonský proces a Lisabonská smlouva

Dotaz:

(ze dne 9.9.2010)

 1. proces známý pod zkratkou EUROMED (Euro-Mediterranean Partnership) či spíše barcelonský proces:
  - kolik muslimů má podle EUROMED do EU přijít ( výhled do roku 2050 a níže)
  - kolik muslimů má dle EUROMED přijít do ČR ( výhled do roku 2050 a níže)
  - jaký je postoj k EUROMED a příchodu muslimů ze strany ministerstva a ČR
  - bylo o EUROMED a příchodu muslimů jednáno na úrovni ministerstva, ČR, mezinárodní (jednání ČR s někým)
  - s jakými závěry bylo jednáno na úrovni ministerstva, ČR, mezinárodní ( jednání ČR s někým)
  - byly rozpracovány strategie přístupu k tomu EUROMED a příchodu muslimů přístupu na úrovni ministerstva, ČR, mezinárodní ( jednání ČR s někým)
 2. v Lisabonské smlouvě jsou obsaženy mechanismy, které umožní Evropské unii na základě společné imigrační politiky a řízení migračních toků přerozdělovat imigranty mezi jednotlivé státy EU
  - kolik muslimů má podle Lisabonské smlouvy do EU přijít ( výhled do roku 2050 a níže)
  - kolik muslimů má dle Lisabonské smlouvy přijít do ČR ( výhled do roku 2050 a níže)
  - jaká je podstata této části Lisabonské smlouvy
  - v jaké fázi je jednání o výše uvedené části z hlediska ministerstva, ČR, na úrovni mezinárodní (jednání ČR s někým)
  - jaké jsou současné výsledky jednání o této části smlouvy na ministerstvu, ČR, na úrovni mezinárodní ( jednání ČR s někým)
  - jaké jsou současné závěry jednání o této části smlouvy na ministerstvu, ČR, na úrovni mezinárodní ( jednání ČR s někým)

Pokud nevedete informace v rozsahu, který umožní plné zodpovězení mých otázek, zodpovězte dle vašich možností. Já se rozhodnu o dodatečném podání.

Odpověď odboru EU a mezinárodní spolupráce:

Vážený pane inženýre,
v reakci na Vaše dotazy k problematice EUROMED a ke Smlouvě o fungování EU (Lisabonská smlouva) Vám za Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělujeme následující.

Předně:

Dotazy týkající se migrace muslimů do EU popř. ČR – adresované na MPSV - patří primárně ministerstvu vnitra ČR, jelikož migrace a imigrace do ČR je primárně v kompetenci Ministerstva vnitra, proto Vám doporučujeme obrátit se s Vaším dotazem na odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra.

Pokud jde o obecný postoj ČR k seskupení EUROMED, obraťte se prosím primárně na Ministerstvo zahraničních věcí ČR, které zastupuje ČR na jednáních EU-EUROMED.

Pokud jde o postoj MPSV, Unie pro Středomoří, která je de facto nástupcem EUROMED (Barcelonského procesu) představuje platformu pro rozvoj vzájemných vztahů mezi členskými státy EU a zeměmi severní Afriky a Blízkého východu, s cílem zvýšit bezpečnost a stabilitu v oblasti Středomoří, podporovat posilování demokracie a rozvoj vzájemných ekonomických vztahů. ČR se podílí na práci Unie pro Středomoří, koordinaci této spolupráce má však na starosti Ministerstvo zahraničních věcí. V kompetenci Ministerstva práce a sociálních věcí je oblast výměny informací a zkušeností v otázkách podpory tvorby pracovních míst, boje s nezaměstnaností mladých, zvyšování participace žen na pracovním a společenském životě, přizpůsobování vzdělávání a dovedností měnícím se požadavkům pracovních trhů, boj s chudobou apod.

Pokud jde o náboženské vyznání stávajících pracovníků či uchazečů o zaměstnání v ČR (ať již domácích či zahraničních), MPSV nevede a nemá takové údaje.

Smlouva o fungování EU (Lisabonská smlouva) v kapitole 2 Politiky týkající se kontrol na hranicích, azylu a přistěhovalectví, v článcích 79 a 80 explicitně o „přerozdělování imigrantů mezi jednotlivé státy EU“ nehovoří. Uvedené články pouze říkají, že EU vyvíjí společnou přistěhovaleckou politiku, jejímž cílem je zajistit účinné řízení migračních toků, spravedlivé zacházení pro státní příslušníky třetích zemí oprávněně pobývající v členských státech, jakož i předcházení nedovolenému přistěhovalectví a obchodu s lidmi a posílení boje proti těmto činnostem. Uvedená politika se řídí zásadou solidarity a spravedlivého rozdělení odpovědnosti mezi členskými státy EU. Na základě textu Smlouvy o fungování EU však nelze odhadnout objem migračních toků v příštích letech. Tato otázka je předmětem studií a jednání, kterými se primárně zabývá Ministerstvo vnitra ČR.

Děkuji za pochopení

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 02:43.