Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Vyžádané informace » Archiv » Rok 2010:

2010/49344-24 Problematika pozůstalostního důchodu po zemřelém registrovaném partnerovi

Dotaz:

(ze dne 23.6.2010)

Dotaz se týká problematiky pozůstalostního důchodu po zemřelém registrovaném partnerovi.

Odpověď vedoucí oddělení důchodového pojištění:

Vážená paní,
sdělujeme, že problematika postavení osob, kterých se týká Vaše elektronické podání ze dne 23. června 2010, je diskutována již od 90. let minulého století. Tato diskuse byla v první fázi završena přijetím zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o registrovaném partnerství“). V této souvislosti byla posuzována i otázka vzniku nároku na pozůstalostní důchod po zemřelém registrovaném partnerovi. Nikdy však v této věci nedošlo ke shodě, a to ani v rámci legislativního procesu jak v souvislosti se schvalováním zákona o registrovaném partnerství tak ani v souvislosti s jeho novelami. Zákon o registrovaném partnerství a jeho novely včetně důvodových zpráv lze nalézt v ASPI a návrhy těchto zákonů a záznamy o průběhu jejich projednávání v Parlamentu lze nalézt v knihovně Poslanecké sněmovny nebo Senátu Parlamentu. V této souvislosti podotýkáme, že Ministerstvo práce a sociálních věcí nikdy nebylo předkladatelem návrhů těchto zákonů.

Pokud jde o pozůstalostní důchody obecně, česká právní úprava ve srovnání se zahraničními úpravami byla a dosud je poměrně výhodná, a to jak pokud jde o podmínky nároku na tyto důchody, tak i pokud jde o stanovení jejich výše. Lze konstatovat, že určité „zpřísnění“ znamenalo přijetí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. V rámci pokračování důchodové reformy jsou zvažovány další změny v podmínkách nároku na pozůstalostní důchody (včetně okruhu oprávněných osob) a jejich úroveň ve srovnání s ostatními druhy důchodů. V současné době se zvažují možné změny v rámci opatření, která by doprovázela změnu zákona o důchodovém pojištění v souvislosti s realizací nálezu Ústavního sodu, jímž bylo zrušeno ustanovení § 15 tohoto zákona (sp. zn. Pl. ÚS 8/07, resp. č. 135/2010 Sb.).

Vzhledem ke shora uvedenému lze konstatovat, že přiznání nároku na pozůstalostní důchod v případě registrovaných partnerů by nebylo zcela v souladu s koncepcí pozůstalostních důchodů, kdy je nárok přiznáván pouze manželům a nikoliv např. družce nebo druhovi nebo rozvedeným manželům, a dále i s vývojem po 31. prosinci 1995, kdy byly podmínky pro nárok na pozůstalostní důchody naopak zpřísněny a i do budoucna se budou zvažovat změny, které by omezily nároky na pozůstalostní důchody, nikoliv které by je rozšířily.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 16:51.