Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Vyžádané informace » Archiv » Rok 2010:

2010/48416-24 Běh lhůt pro řízení o odstranění tvrdosti zákona

Dotaz:

(ze dne 16.6.2010)

Pisatelka se obrátila na MPSV s žádostí, která se týká běhu lhůt pro řízení o odstranění tvrdosti zákona.

Odpověď vrchního ředitele sekce sociální a rodinné politiky:

Řízení o odstranění tvrdosti je řízením zcela mimořádným, proto se na něj nevztahuje správní řád v celém svém rozsahu, ale pouze některá jeho ustanovení. Např. lhůty stanovené správním řádem pro vydání rozhodnutí na toto řízení vztáhnout nelze. Řízení v těchto věcech je upraveno v § 106 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Lhůty pro vydání rozhodnutí v rámci tohoto mimořádného řízení však neupravuje žádný právní předpis.

Specifikem tohoto řízení je skutečnost, že o odstranění tvrdosti může rozhodnout pouze ministr práce a sociálních věcí, pokud nepověřil správy sociálního zabezpečení, aby odstraňovaly tvrdosti v jednotlivých případech. Žádostí je přitom velké množství. Každou žádostí, o které rozhoduje ministr práce a sociálních věcí, se individuálně zabývá a každou pečlivě zvažuje. Jistě však pochopíte, že pro posouzení konkrétní žádosti potřebuje mít k dispozici rozbor dané důchodové záležitosti a chce znát i názor odborníků z oblasti sociálního zabezpečení. Proto Česká správa sociálního zabezpečení ke každé žádosti připravuje podrobný záznam a každá žádost je následně projednána poradním orgánem ministra práce a sociálních věcí v agendě tvrdostí, kterým je Dávková komise ministra práce a sociálních věcí. Teprve po tomto projednání pan ministr žádost posoudí a rozhodne, zda jí vyhoví, či nikoli. Výsledkem řízení je písemné rozhodnutí, které žadatel obdrží doporučeně na svoji adresu. Řízení je proto časově náročné a je zcela běžné, že trvá déle než 6 měsíců. Nejde totiž o řízení o zákonném nároku žadatele, o tom již bylo rozhodnuto orgánem sociálního zabezpečení. Žadatel se v řízení o odstranění tvrdosti domáhá něčeho, na co mu zákonný nárok nevznikl, protože nesplnil podmínku, kterou zpravidla zcela jednoznačně stanoví zákon.

Na závěr upozorňuji, že na kladné vyřízení žádosti o odstranění tvrdosti není právní nárok a proti rozhodnutí ministra práce a sociálních věcí není přípustný žádný opravný prostředek. Toto rozhodnutí je vyloučeno i ze soudního přezkumu.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 03:19.