Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Vyžádané informace » Archiv » Rok 2010:

2010/40489-24 Rozbor tzv. odvodu (zejména) živnostníků do sociálního systému

Dotaz:

(ze dne 19.5.2010)

Žadatel požadoval úplný obsah pracovního návrhu (nebo podkladový dokument) včetně všech jeho případných příloh, který se týká m.j. rozboru tzv. odvodu (zejména) živnostníků do sociálního systému a obsahuje event. i možné návrhy řešení z tohoto roku.

Odpověď vedoucí oddělení nemocenského a úrazového pojištění:

Vážený pane,
k Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které požadujete úplný obsah pracovního návrhu nebo podkladového dokumentu, včetně všech jeho příloh, který se týká mj. rozboru tzv. odvodu (zejména) živnostníků do sociálního sytému spolu s možnými návrhy na řešení z tohoto roku sdělujeme následující skutečnosti.

MPSV v letošním roce nezpracovávalo žádný rozbor, který by se přímo týkal odvodu živnostníků do sociálního sytému. Živnostníky považujeme za osoby samostatně výdělečně činné, neboť provozování živnosti na základě oprávnění provozovat živnost podle zvláštního zákona se podle § 9 odst. 3 zákona č. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, považuje za výkon samostatné výdělečné činnosti. Podmínky účasti těchto osob na sociálním pojištění, včetně jejich povinností souvisejících s odvodem pojistného na sociální zabezpečení, jsou podrobně popsány v informacích, které jsou zveřejněny na internetových stránkách České správy sociální zabezpečení, viz http://www.cssz.cz/cz/osoby-samostatne-vydelecne-cinne/. Další informace jsou dostupné také na internetových stránkách našeho ministerstva http://www.mpsv.cz/ v části „Novinky“, „Publikace MPSV“, „Nemocenské pojištění“, „Důchodové pojištění“ nebo „Tiskové zprávy“.

Pokud máte na mysli nové informace a úvahy o případném řešení, které se připravuje do budoucnosti ve vztahu k osobám samostatně výdělečně činným, jsme nuceni konstatovat, že o těchto otázkách dosud nebylo rozhodnuto. Předpokládá se, že budou předmětem posouzení až nové vlády, která vzejde z květnových parlamentních voleb. Do doby, než bude v rámci přípravy těchto informací rozhodnuto o volbě vhodného řešení, si dovolujeme využít ustanovení, které nám umožňuje omezení práva na informace, které vyplývá z § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení může povinný subjekt omezit poskytnutí informace, pokud jde „o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím.“ Věřím, že přijmete po vysvětlení s pochopením.

S pozdravem

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 20:31.