Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Vyžádané informace » Archiv » Rok 2010:

2010/50286-24 Nemocenské pojištění zaměstnanců v zahraniční společnosti, která má zřízenu v ČR organizační složku

Dotaz:

(ze dne 28.6.2010)

Dle mých informací zveřejnilo MPSV před několika lety stanovisko, jehož předmětem je výklad pravidel vzniku nemocenského pojištění zaměstnanců podle zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců (dále jen „ZNPZ“) v případech, kdy má zahraniční společnost zřízenou v České republice organizační složku (dále jen „Stanovisko“). Dle uvedeného Stanoviska je údajně mj. třeba při vzniku nemocenského pojištění zaměstnanců rozlišovat případy, kdy má zaměstnanec uzavřenou pracovní smlouvu s organizační složkou zahraniční společnosti (pro účely vzniku nemocenského pojištění dle ZNPZ se pak považuje sídlo zaměstnavatele za nacházející se na území ČR), a případy, kdy má zaměstnanec uzavřenou pracovní smlouvu přímo se zahraniční společností a v sídle organizační složky pouze vykonává pracovní činnost (pro účely vzniku nemocenského pojištění dle ZNPZ se pak považuje sídlo zaměstnavatele za nacházející se mimo ČR).

Odpověď oddělení nemocenského a úrazového pojištění:

Vážený pane,
na základě Vaší žádosti ze dne 28. června 2010 níže uvádíme požadované vyjádření MPSV, jehož předmětem je též výklad pravidel vzniku nemocenského pojištění zaměstnanců podle zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, pro situace, kdy má zahraniční společnost zřízenou v České republice organizační složku. Upozorňujeme, že účinnost uvedeného zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců skončila dne 31. 12. 2008.

Nemocenské pojištění osob činných v České republice v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů.

Od 1. ledna 2004 se na základě zákona č. 424/2003 Sb. rozšiřuje okruh osob účastných nemocenského pojištění o pracovníky v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů. Nová právní úprava se netýká pracovníků v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů, jestliže jejich nemocenské pojištění vzniklo na základě mezinárodní smlouvy již před 1. lednem 2004.

Povinně nemocensky pojištěny budou:

 • osoby, které mají na území České republiky trvalý pobyt, vykonávají zaměstnání na území ČR na základě pracovního vztahu uzavřeného podle cizích předpisů a jejich zaměstnavatelem je organizační složka zahraniční organizace; organizační složka musí mít sídlo na území ČR,
 • osoby, které nemají na území České republiky trvalý pobyt, ale vykonávají zaměstnání na území ČR na základě pracovního vztahu uzavřeného podle cizích předpisů a jejich zaměstnavatel má sídlo na území ČR.

Z příjmů těchto osob bude placeno pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pojistné se platí v české měně. Jsou-li tito zaměstnanci odměňováni v cizí měně, musí být příjem přepočten na českou měnu a teprve poté zahrnut do vyměřovacího základu pro odvod pojistného. Přepočítává se podle kurzu ČNB platného k poslednímu dni kalendářního měsíce, za který se pojistné odvádí.

Vyměřovacím základem zaměstnance činného na základě pracovního vztahu uzavřeného podle cizích právních předpisů se rozumí úhrn příjmů zúčtovaných mu organizací (malou organizací) v souvislosti s tímto pracovním vztahem, který mu zakládá účast na nemocenském pojištění, s výjimkou příjmů, které tomuto zaměstnanci nahrazují výdaje, které vynaložil za zaměstnavatele, nebo škodu vzniklou v souvislosti s tímto pracovním vztahem.

Pro účely nemocenského pojištění se považuje za vstup do zaměstnání 1. leden 2004 za předpokladu, že zaměstnanec vstoupil do zaměstnání před tímto dnem a toto zaměstnání aspoň ještě 1. ledna 2004 trvalo. Pokud zaměstnání tohoto zaměstnance skončilo před 8. lednem 2004, účast tohoto zaměstnance na nemocenském pojištění nevzniká.

Posuzování účasti na nemocenském pojištění občana státu, s nímž ČR neuzavřela smlouvu o sociálním zabezpečení, a to na příkladu Američana:

 1. Česká akciová společnost, založená podle obchodního zákoníku, zaměstnává v ČR od roku 2000 Američana v pracovním vztahu, který byl uzavřen podle amerického či jiného cizího práva.

  Američan je účasten nemocenského pojištění v ČR od 1.1.2004 podle zákona o nemocenském pojištění. Zaměstnavatel má sídlo na území ČR.
 2. Americká společnost COMP se sídlem v USA má v ČR organizační složku (pobočku) se sídlem v Praze, zapsanou v obchodním rejstříku. V této pobočce pracují
  • zaměstnanci, s nimiž pobočka uzavřela pracovní vztah podle amerického nebo jiného cizího práva.

   Zaměstnanci jsou účastni nemocenského pojištění v ČR od 1.1.2004. Pobočka má na území ČR sídlo.
  • zaměstnanci, s nimiž COMP se sídlem v USA uzavřel pracovní vztah podle amerického či jiného cizího práva, popřípadě podle českého práva. Místo výkonu práce mají trvale nebo přechodně v ČR.

   Zaměstnanci nejsou účastni nemocenského pojištění v ČR, jejich zaměstnavatel nemá na území ČR sídlo.
Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 16:32.