Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Vyžádané informace » Archiv » Rok 2010:

2010/37008-211 Statistické údaje v souvislosti s institutem veřejné služby

Dotaz:

(ze dne 6.5.2010)

Žadatel se obrátil na MPSV se žádostí o poskytnutí statistických údajů v souvislosti s institutem veřejné služby.

Odpověď odboru rodiny a dávkových systémů:

Ministerstvo práce a sociálních věcí obdrželo Vaše podání, ve kterém žádáte o poskytnutí údajů v souvislosti s institutem veřejné služby. Váš zájem o tento institut nás těší, avšak ministerstvo nedisponuje všemi údaji, které po nás požadujete. Pro přehlednost jsme naše odpovědi rozdělily podle Vašich dotazů:

1. Kolik obcí v České republice mělo v měsících červen, červenec, srpen, září a říjen roku 2009 zřízeno institut veřejné služby?

Ministerstvo nemá k dispozici údaje o počtu obcí, které ve Vámi požadovaném období organizovaly veřejnou službu. Ani obce nemají povinnost, pokud veřejnou službu zřídí, ministerstvu své rozhodnutí oznamovat.

Ministerstvo provedlo analýzu (formou dotazníkového šetření) veřejné služby po roce jejího fungování a 637 obcí odpovědělo, že veřejnou službu v roce 2009 organizovalo. Tento údaj ale nemusí stanovovat celkový počet obcí, které organizovaly v roce 2009 veřejnou službu, protože ne všechny obce vyplněné dotazníky zaslaly zpět. Také upozorňujeme, že ne ve všech obcích jsou osoby, které se nacházejí ve stavu hmotné nouze, a tudíž obce nemají pro koho veřejnou službu organizovat.

2. Kolik z obcí, které mělo v měsících červen, červenec, srpen, září a říjen roku 2009 zřízenu veřejnou službu, ji mělo zřízeno jen pro občany s trvalým pobytem v dané obci (obyvatelů s bydlištěm jinde byla možnost vykonat veřejnou službu v dané obci odepřena).

Výkon ve veřejné službě není podmíněn trvalým pobytem osoby v hmotné nouzi v určité obci. Obec si může sama určit podmínky, za kterých bude osoby v hmotné nouzi ve veřejné službě zaměstnávat. Proto by bylo vhodné se s tímto dotazem obrátit přímo na samotné obce.

3. Kolika lidí celkem (v rámci České republiky) se týkalo snížení dávky v hmotné nouzi na tzv. existenční minimum (2020 Kč) v měsících červenec, srpen, září a říjen roku 2009, z toho důvodu, že nesplnili podmínku odpracování počtu hodin (20 hodin měsíčně) veřejné služby?

Odpracování veřejné služby v rozsahu alespoň 20 hodin za měsíc není jedinou podmínkou pro nesnížení částky živobytí na existenční minimum u osoby, která pobírá příspěvek na živobytí v období delším než 6 měsíců. Dále se toto snížení částky živobytí netýká osoby, která má příjem z výdělečné činnosti, která nevykonala alespoň 20 hodin za měsíc dobrovolnickou službu, která pobírá podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci a nebo která patří mezi osoby, u nichž se nezkoumá snaha zvýšit si příjem vlastní prací. Od 1. 6. 2010 mezi uvedené skupiny budou patřit také osoby v I., II. a III. stupni invalidity i za podmínky, že nemají nárok na důchod I., II, nebo III. stupně invalidity.

Snížení částky živobytí na existenční minimum u osob, které pobíraly příspěvek na živobytí déle než 6 měsíců, se týkalo v roce 2009 v měsících červenec 24.248 osob, srpen 23.339 osob, září 23.687 osob, říjen 24.797 osob, listopad 25.142 osob a prosinec 26.387 osob.

4. Je tato dotace nárokovatelná? Tedy zda je povinností Ministerstva práce a sociálních věcí požadovanou dotaci obcím přidělit?

V zákoně o pomoci v hmotné nouzi je zakotveno, že Ministerstvo práce a sociálních věcí může obci poskytnout dotaci ke krytí sjednaného pojistného, které je obec povinna uzavřít pro osobu vykonávající veřejnou službu.

5. Z jakých zdrojů je tato dotace kryta – ve smyslu, zda jde o dotaci, která čerpá z dotačního fondu Evropské unie, nebo jde o dotaci z ryze tuzemských (Česká republika) zdrojů?

Dotace na pojistné v souvislosti s veřejnou službou je čerpána z kapitoly ministerstva, tj. ze státního rozpočtu.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 18:27.