Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Vyžádané informace » Archiv » Rok 2010:

2010/19767-211 Kolizní opatrovníci v soudních řízeních

Dotaz:

(ze dne 9.3.2010)

Zjistil jsem, že kolizními opatrovníky v soudních řízeních o výchově a výživě nezletilých dětí po rozvodu jsou ve 100 % ustanoveny obce. Jak je to možné, když jsou ve střetu zájmů? Obce oběma rodičům vyplácejí dávky hmotné nouze a další soc. podpory. Jsou tlačeny k "úsporám" a odbor OSVZ má společného vedoucího s OSPOD, i jiné pracovníky, oba spadají pod MPSV. Často jsou i obě kanceláře spojené. OSPOD má prokazatelně zájem na výsledku soudního řízení o výchově a výživě, jiný než zájem dětí, protože výhradní výchova a výživné více vydělávajícímu rodiči přinese největší "úsporu". Rodič bez výchovy není z hlediska dávek rodinou s dětmi a nemusí se podporovat. Druhý rodič se podpoří málo, přece dostává výživné. Když se výživné stanoví tak, aby ho ten první nebyl schopen platit, podpory se mu ještě sníží. Obec je povinna se sama vyloučit, ale to se nikdy nestalo, aspoň co vím. Navrhnul jsem to soudu i obci a narazil jsem na veliký odpor. U soudu se vždy řekne, že rodiče se nemůžou dohodnout, a ve skutečnosti vše rozhoduje OSPOD. Hledal jsem o tom něco na internetu a nic jsem nenašel. To je divné, že by si toho ještě nikdo nevšiml?

Prosím, pošlete mi nejvyšší správní nebo soudní rozhodnutí v této věci, jaké bylo kdy vydáno.

Odpověď oddělení sociálně právní ochrany dětí:

O ustanovení opatrovníka rozhoduje soud, který může ustanovit jakoukoliv fyzickou nebo právnickou osobu. Pokud účastníci řízení nesouhlasí s rozhodnutím soudu ve věci opatrovnictví, mohou se proti usnesení soudu odvolat. Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, stanoví v § 37 odst. 2, že nemůže-li být dítě zastoupeno žádným z rodičů, ustanoví soud opatrovníkem dítěte zpravidla příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“). Pokud tudíž soudy ve většině případů rozhodnou o ustanovení OSPOD do funkce opatrovníka dítěte, je tento postup plně v souladu se zákonem o rodině i s povinnostmi OSPOD podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Není pravdou, že OSPOD zastupuje dítě jako opatrovník ve všech soudních řízeních, výkon opatrovnictví OSPODem je např. vyloučen v situaci, kdy OSPOD podá návrh na zahájení řízení. Dle údajů ze statistických výkazů bylo například v roce 2008 vydáno celkem 126 397 soudních rozhodnutí ve věcech nezletilých dětí, zatímco OSPOD vykonával opatrovnictví v 93 188 soudních řízeních.

Ohledně Vaší žádosti o poskytnutí soudních rozhodnutí týkajících se opatrovnictví Vás odkazujeme na Ministerstvo spravedlnosti.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.2. 2018 000 23:47.