Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Věda a výzkum v rámci resortu MPSV » Archiv » Účelová podpora » Výzkum pro potřeby státu - rok 2011:

Zadávací řízení na řešení projektů výzkumu - 1

Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí

k zabezpečení plnění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění dalších předpisů,

zveřejňuje

níže specifikovanou výzvu k podání nabídky na řešení projektu výzkumu a vývoje pro potřeby státu podle § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s termínem zahájení řešení projektů v roce 2011.

Identifikační kód předmětu veřejné zakázkyNázev projektuTermín řešení
ZVZ 246Mezinárodní srovnání systémů práce s ohroženými dětmi a rodinami.30.9.2011
ZVZ 247Přechod z rodičovské dovolené na trh práce a jeho dopady na postavení žen na pracovním trhu.31.12.2011
ZVZ 248Zmapování svěřování dětí do náhradní rodinné péče mimo systém zprostředkování osvojení a pěstounské péče orgány sociálně-právní ochrany dětí (tzv. přímé adopce).30.11.2011
ZVZ 249Dávky sociálního pojištění a státní sociální podpory, daňový systém, ustanovení zákoníku práce k ochraně mateřství a rodičovství a dostupnost služeb péče o děti jako determinanty socioekonomické situace rodičů s dětmi.30.6.2011
ZVZ 250Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – umísťování dětí, podmínky péče o děti, financování provozu.30.11.2011
ZVZ 251Uplatňování flexibilní formy domácí práce u osob se zdravotním postižením v ČR a ve vybraných zemích.15.12.2011
ZVZ 252Bariéry a možnosti eliminace dlouhodobé nezaměstnanosti a závislosti na sociálních dávkách začleněním na trh práce.31.12.2011
ZVZ 253Rozvoj lidských zdrojů na regionální úrovni ve vazbě na trhy práce.31.12.2011
ZVZ 254Zvýšení efektivity vymáhání vyplacených finančních prostředků dle zákona 118/2000 Sb. (insolvence).31.12.2011
ZVZ 255Bariéry a možnosti využití flexibilních forem práce v ČR.31.12.2011
ZVZ 256Zmapování a vyhodnocování metodických přínosů projektů RLZ v malých podnicích.31.12.2011
ZVZ 257Národní standardy dalšího vzdělávání odborně způsobilých osob v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákona č. 309/2006 Sb.31.12.2011
ZVZ 258Účinnost systémů prevence rizik v praxi a jejich dopad na vytváření pozitivních postojů zaměstnanců k prevenci rizik.31.12.2011
ZVZ 259Analýza kontaminace pracovního ovzduší nanočásticemi a stanovení účinnosti osobních ochranných pracovních prostředků pro ochranu dýchadel před účinky nanočástic na pracovištích.31.12.2011
ZVZ 260Úplné náklady práce ve veřejné správě.31.12.2011
ZVZ 261Výzkum a vývoj metod a postupů BOZP při těžbě dřeva (včetně kalamitní) s cílem zvýšit prevenci rizik zaměstnanců, OSVČ a agenturních zaměstnanců.31.12.2011
ZVZ 262Zavedení dvojstupňového řízení při rozhodování o dávkách důchodového pojištění v ČR.30.11.2011
ZVZ 263Řešení ztráty příjmu z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, těhotenství a mateřství ve státech EU.31.10.2011
ZVZ 264Hodnocení potřeby, rozsahu, intenzity, frekvence a náročnosti pomoci, dohledu a více péče o děti se zdravotním postižením s ohledem na věk, stupeň jejich biopsychosociálního vývoje a s využitím principů Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví.31.10.2011
ZVZ 265Komunikace a etika v práci posudkových lékařů - stanovení etických a komunikačních principů práce posudkových lékařů, návrh etického kodexu lékařské posudkové služby, návrh systému rozvoje komunikačních dovedností činnosti posudkových lékařů, (mezioborové i ve vztahu ke klientům), příprava modelových situací, návrh na zavedení a realizaci supervize činnosti LPS.30.9.2011

Pozn.: Po kliknutí na odkaz Kódu předmětu veřejné zakázky se zobrazí výzva k podání nabídky na řešení příslušného projektu výzkumu.

MPSV oznamuje, že zadávací řízení na řešení projektů výzkumu s identifikačním kódem předmětu veřejné zakázky malého rozsahu ZVZ 246, ZVZ 248, ZVZ 249, ZVZ 251, ZVZ 252, ZVZ 253, ZVZ 254, ZVZ 256, ZVZ 264 a ZVZ 265 bylo na základě rozhodnutí zadavatele ze dne 21. 12. 2010 zrušeno.

Autor: Odbor 31
Poslední aktualizace: 31.8.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.6. 2019 000 04:50.