Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Vyžádané informace » Archiv » Rok 2010:

Souhrnné stanovisko k připomínkám, názorům a podnětům, které MPSV obdrželo v souvislosti s návrhem novely zákoníku práce a připravovaným změnami v oblasti platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zpracovalo a předložilo k projednání ve vládě mimo jiné i

  • návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a v této souvislosti i
  • nástin prováděcího nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

K oběma návrhům MPSV obdrželo řadu připomínek, názorů a podnětů, za které jejich autorům děkuje. S ohledem na počet doručených podání volí MPSV namísto odpovědí jednotlivým pisatelům hromadnou formu odpovědi zveřejněním tohoto stanoviska. Na individuální podání v téže věci proto nebude ministerstvo reagovat.

Hlavním smyslem předkládaných návrhů je zvýšení účinnosti a efektivnosti výkonu státní správy a samosprávy a poskytování veřejných služeb. Kromě toho reagují na aktuální požadavek na vytvoření dostatečného prostoru pro provádění úsporných opatření v oblasti prostředků na platy.

První z uvedených cílů, jehož předmětem je zvyšování účinnosti a efektivnosti výkonu veřejných služeb a správy, se navrhuje v platové oblasti realizovat zvýšením pravomoci a odpovědnosti jednotlivých zaměstnavatelů při přiznávání platu zaměstnancům takovým způsobem, aby byl oceněn jejich skutečný výkon a kvalita jejich práce. Tento záměr lze realizovat pouze formou výrazného posílení mimotarifních složek platu.

Se snižováním podílu nárokově poskytovaných složek platu souvisí i realizace druhého záměru, jehož předmětem je vytvoření dostatečného prostoru pro realizaci nutných úsporných opatření.

Jako nejvhodnější způsob realizace snížení obligatorně poskytovaných složek platu se jeví odstranění automatického navyšování platového tarifu v platových stupních podle započitatelné praxe. Uvolněný diferenciační prostor a prostředky na platy se navrhuje využít při poskytování osobního příplatku, který je v působnosti zaměstnavatele, a to jeho kvantitativním posílením na dvojnásobek současných možností (z 50 a 100% na 100 a 200%) a uvolněním hledisek, která pro jeho poskytování stanoví současný předpis. Předpokládá se, že konkrétní zaměstnavatel použije mimo současně používaných hledisek pro poskytování osobních příplatků (výsledky práce a rozsah úkolů) i hlediska, podle nichž se zvyšoval platový tarif v platových stupních (odborná způsobilost, pracovní schopnosti a pracovní způsobilost).

Jak je z uvedeného patrné, smyslem předložených návrhů je uvést platové předpisy vztahující se na zaměstnance odměňované z veřejných zdrojů do kontextu s úspornými opatřeními vlády. Tyto návrhy jsou v současné době diskutovány se sociálními partnery a posuzují je pracovní komise Legislativní rady vlády. Vláda se dosud zmíněnými návrhy nezabývala a přistoupí k jejich projednání až poté, co budou tato jednání ukončena.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 07:19.