Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Sociální práce a sociální služby » Sociální bydlení a sociální začleňování » Sociální začleňování:

Obsah položky Projekt – Vytvoření lokálních a regionálních akčních plánů sociálního začleňování (2005-2007):

Projekt – Vytvoření lokálních a regionálních akčních plánů sociálního začleňování (2005-2007)

Odbor sociálních služeb, Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) se zapojil do projektu Vytvoření metodiky pro tvorbu regionálních a lokálních akčních plánů, který je mezinárodním projektem výměny zkušeností.

Cíl projektu:

Cílem projektu byla výměna zkušeností mezi partnery projektu z jednotlivých partnerských zemí o probíhajících iniciativách a aktivitách na lokální a regionální úrovni v oblasti sociálního začleňování. MPSV do projektu přináší zkušenosti s komunitním plánováním sociálních služeb v ČR.

V rámci projektu proběhly 4 semináře Peer review v partnertských zemích projektu (Itálie, Řecko), kde si účastníci budou předávat své zkušenosti v iniciativách sociálního začleňování na lokální a regionální úrovni.

Projekt byl financován Evropskou komisí v rámci druhé výzvy na předkládání žádostí o finanční podporu na projekty zaměřené na mezinárodní spolupráci v boji s chudobou a sociálním vyloučením (TEP), který je součástí Akčního programu Společenství na podporu spolupráce mezi členskými v boji se sociálním vyloučením Evropské komise.

Výstup projektu:

Výstupem projektu je Společná metodika pro tvorbu regionálních a lokálních akčních plánů sociálního začleňování. Tuto metodiku mohou partnerské státy projektu i jiné členské státy dále využít při zpracovávání regionálních nebo lokálních akčních plánů sociálního začleňování.

Délka trvání projektu:

Projekt byl realizován v letech 2005 - 2007.

Aktivity projektu:

 • Čtyři nadnárodní hodnocení Peer Review a semináře.
  • První Peer Review bylo zaměřeno na vývoj společného rámce a metodiky.
  • Další tři Peer Review byla zaměřena na jedno nebo více z šesti klíčových témat identifikovaných Společnou zprávou o sociální ochraně a sociálním začleňováním (Evropské komise) uvedených níže.
  Každého semináře se zúčastnily delegace tří účastníků z Místní rozvojové skupiny (MRS), která byla založena v každé zemi projektu.
 • Semináře v národních zemích, které informovaly o projektu a postupu práce na projektu zástupce státní správy a samosprávy, NNO a experty.
 • Vytvoření internetové stránky s příklady dobré praxe a rozvojové fórum, které propojily přístup k informacím, případovým studiím a spojení na odborníky z praxe a úředníky odpovědné za rozvoj místních, regionálních a národních akčních plánů sociálního začleňování. Výměna příkladů dobré praxe online se zaměřila na šest prioritních oblastí politiky (viz níže). Cílem je přitom spojit a sdílet zkušenosti v rámci partnerství a vytvořit zdroj informací, který bude možné použít pro šíření dobré praxe a výsledků projektu.

Místní rozvojová skupina (MRS):

 • každá z partnerských zemí založila Místní rozvojovou skupinu, sektorově průřezová, tedy složená se zástupců, kteří se podílejí na tvorbě Národního akčního plánu sociálního začleňování (NAPSI), dále ze zástupců na úrovni regionů a obcí, kteří do projektu přinesou přímé zkušenosti;
 • Setkání zástupců MRS se uskutečnilo 4x ročně
 • Zástupci MRS se účastnili Peer Review v ČR i v zahraničí, kde proběhnou hlavní diskuse nad podobou metodiky na základě zkušeností partnerských zemí.
 • Členy místní rozvojové skupiny za MPSV byli zástupci MPSV odpovědní za zpracování NAPSI, Rady vlády pro záležitosti romské komunity, zástupci nestátních neziskových organizací, zástupci krajů a obce, která již má zkušenosti s komunitním plánováním sociálních služeb.

Šest klíčových oblastí, které byly Společnou zprávou o sociální ochraně a sociálním začleňování označeny za problematické v oblasti politiky sociálního začleňování:

 • Oblast aktivní politiky zaměstnanosti zaměřená na pomoc těm, kteří mají největší potíže při hledání zaměstnání;
 • Oblast sociální ochrany – zajištění, aby systémy sociální ochrany byly úměrné a všem přístupné a aby poskytovaly účinný stimul k práci osobám, které jsou schopny pracovat;
 • Zlepšení přístupu nejvíce zranitelných a nejvíce ohrožených sociálním vyloučením k přiměřenému bydlení, kvalitní zdravotní péči a příležitostem k celoživotnímu vzdělávání;
 • Zaměření na prevenci předčasného ukončení školní docházky a podpora snadného přechodu mezi školou a prací;
 • Odstranění chudoby a sociálního vyloučení u dětí;
 • Odstranění chudoby a sociálního vyloučení přistěhovalců a etnických menšin.

Partneři projektu:

Město Benátky (ITÁLIE) – realizátor

Město Benátky vytváří akční plány, které se zaměřují na odhalování sociálního vyloučení a boj proti němu na místní úrovni. Město iniciovalo a koordinovalo návrh tříletého „městského plánu služeb pro občany a komunitu“. V Itálii jsou zákonem decentralizovány Národní akční plány sociálního začleňování. Tento plán je zaměřen na koordinaci veřejných a soukromých služeb a rozvíjí nabídku služeb pro občany žijící v Benátkách. Dalším nástrojem, který město přijalo, je Strategický plán, který definuje základní strategické a programové linie rozvoje města na příštích deset let. Na vypracování plánu se podílely také komise, které vytvořily určité zásady pro sociální začleňování nejslabších občanů. Údaje dodal odbor sociálních služeb, který každoročně dostává stále větší počet žádostí o sociální příspěvky od lidí, kteří dosud nikdy tuto potřebu neměli a nyní jsou ohroženi chudobou. Tvorba akčních plánů se nyní stává hlavním nástrojem pro řešení nových naléhavých sociálních situací a nové rozvržení sociálních služeb města. V brzké době bude rovněž zahájen pilotní projekt o mikroúvěrech a experimentální projekt pro občany ve špatné sociálně-ekonomické situaci.

Quartiers en Crise – European Regeneration Areas Network (BELGIE)

QeC-ERAN je asociací měst a nestátních neziskových organizací, která na neziskovém principu podporuje iniciativy pro regeneraci obcí. QeC-ERAN se účastní řady různých iniciativ, které souvisejí s tímto projektem. V rámci programu Interreg IIIC byl vyvinut projekt IMAGE, který je zaměřen na výměnu zkušeností v oblasti místních strategií, které se snaží „obrátit“ vývoj v oblastech, jež jsou centrem „negativnosti“ z hlediska lidského, sociálního a ekologického kapitálu. V oblasti znevýhodněné mládeže QeC-ERAN vytvořil a koordinoval projekt zaměřený na nezaměstnanost mládeže, a zejména na přechod mezi školou a prací u mladých lidí s nízkým nebo žádným odborným vzděláním.

Association for the Development of West Athens (Sdružení pro rozvoj západních Athén, ŘECKO)

Sdružení pro rozvoj západních Atén se zapojuje do projektů zaměřených na sociální začleňování místních obyvatel, jejichž původ, pohlaví, sociální podmínky a zvláštní potřeby brání jejich hladké integraci do společnosti. Jedná se např. o projekty v rámci ESF.

Nadace Fondazione G. Brodolini (ITÁLIE)

Nadace Brodolini provádí již 32 let výzkum a studie týkající se kulturních a sociálních trendů, zaměřené zejména na ekonomiku práce a sociologii; pracovní právo; průmyslové vztahy; dějiny práce, sociální stát, vzdělávání a rovnost pohlaví. Od roku 2000 poskytuje nadace Brodolini technickou pomoci Generálnímu ředitelství pro zaměstnanost a sociální věci Evropské komise při hodnocení italského NAP Zaměstnanost v rámci sítě Sysdem a dále je italským členem Evropské agentury pro sledování zaměstnanosti (European Employment Observatory, EEO). V letech 2003/2004 uskutečnila nadace Brodolini hodnocení italského ESF v polovině období pro GŘ Zaměstnanost a sociální věci. Vývoj evropské a italské společnosti vede k tomu, že nadace věnuje zvláštní pozornost tématům sociálního vyloučení/začleňování a sociálním politikám.

Město Crotone (ITÁLIE)

Město Crotone realizuje následující programy podpory v oblasti sociálního začleňování: První pomoc pro mladistvé do 18 let, jimž hrozí, že se zapojí do trestné činnosti, Podpora práv a příležitostí pro děti a mládež, Integrovaný systém aktivit a sociálních služeb. Městoi dále zřídilo Polyfunkční centrum s didaktickými, rekreačními, socializačními a odbornými vzdělávacími aktivitami, Centrum sociálního setkávání s herními a didaktickými aktivitami; společenské centrum pro postižené; kursy odborného vzdělávání a provádí asistenční činnost lidem postižených extrémní chudobou.

Instituto da Segurança Social (Institut sociální ochrany, PORTUGALSKO)

Institut spadá pod Ministerstvo pro sociální péči, rodinu a děti. Institut se podílí na tvorbě a koordinaci politik a praxe v oblasti sociální a sociálního rozvoje. ISS, I.P. má cíl / poslání řídit politiky sociálního rozvoje, zabývat se problémy chudoby a sociálního vyloučení a podporovat partnerství. ISS, I.P. propaguje a řídí rozvoj programů pro děti a mládež, rodiny a komunity i pro staré osoby, a dále programů boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení, projekty týkající se minimálního příjmu a další projekty související se sociálním rozvojem. ISS, I.P. odpovídá také za koordinace a hodnocení procesu NAPSI.

Javni Zavod Socio (SLOVINSKO)

Nestátní nezisková organizace, která pracuje v oblasti pomoci obětem násilí. Jednou z aktivit organizace je vytváření profesionálních programů poradenství pro oběti, které bydlí v azylovém domě a organizování odborného vzdělávání pro oběti násilí a veřejnost.

Město Řím – Odbor XIV – místní rozvoj, politiky vzdělávání a zaměstnanosti (ITÁLIE)

Odbor XIV – místní rozvoj, vzdělávání a zaměstnanost se podílí na řadě Evropských projektech. Do projektu přináší integrovaný přístup založený na účasti a hodnocení aktivní role občanů, který zahrnuje rozvoj místní ekonomiky, schopnost přilákat nové subjekty a investice, růst jednotlivých kompetencí a know how, kvalitu sociálních vztahů a odpovědnost na různých úrovních institucí.

Město Soluň (ŘECKO)

Městská samospráva spravuje dva místní akční programy pro sociálně vyloučené skupiny obyvatel, jedná se převážně o nezaměstnané ženy, přistěhovalce, osoby předčasně opouštějící systém vzdělávání a další osoby, které mají nízkou úroveň dovedností a kvalifikace. Všichni se účastní lekcí v oblasti psychosociální, pracovní a právního poradenství. Mnozí z nich se již zúčastnili nebo plánují se zúčastnit programů odborného vzdělávání, které odpovídají jejich zkušenostem nebo zájmům. Poté obdrží finanční podporu, aby mohli založit vlastní firmu nebo se nechali najmout místními firmami.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV, ČESKÁ REPUBLIKA)

MPSV je ústředním orgánem státní správy, který je odpovědný za zaměstnanost a sociální politiku. Odbor sociálních služeb, který je partnerem projektu, odpovídá za koordinaci strategie sociálního začleňování v České republice. MPSV rovněž poskytuje metodickou podporu pro komunitní plánování sociálních služeb. Komunitní plánování je zaměřeno na podporu partnerství, rozvoj regionálních sociálních politik a spolupráci mezi příslušnými institucemi (obce a regiony), příjemci a poskytovateli sociálních služeb. Cílem je vyvinout kontinuální plánovací proces a zajistit plnou spolupráci na všech úrovních.

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha – Consejería de Trabajo y Empleo – Dirección General de Trabajo e Inmigración (ŠPANĚLSKO)

Junta De Comunidades je regionální samospráva autonomního španělského regionu Castilla-La Macha. Po více než dvaceti letech má tato samospráva velké zkušenosti s regionálním rozvojem s podporou ústřední španělské vlády a evropských institucí. Zkušenosti regionální samosprávy Castilla-La Mancha mohou být v programu spolupráce velmi užitečné v těchto oblastech:

 • podporovat trvalý regionální rozvoj pomocí integrované koncepce rozvoje;
 • konsolidovat fungování institucí, aby hrály důležitou roli v procesu ekonomického a sociálně-ekonomického rozvoje;
 • podporovat spolupráci mezi zeměmi a regiony Evropské unie;
 • podporovat vznik trvalých vztahů mezi soukromými a veřejnými organizacemi v Evropské unii.
Autor: Odbor 22
Poslední aktualizace: 22.8.2016

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.6. 2018 000 09:02.