Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Sociální práce a sociální služby » Sociální bydlení a sociální začleňování » Sociální začleňování » Národní akční plány sociálního začleňování 2004 – 2010 (NAPSI):

Národní akční plán sociálního začleňování 2008 - 2010

V roce 2008 Česká republika vypracovala a předložila Evropské komisi Národní zprávu o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování 2008 – 2010 (dále jen Národní zpráva).

Národní zpráva navazuje na strategické dokumenty z oblastí sociální ochrany a sociálního začleňování z let 2004 až 2008, a to především na Národní zprávu o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2006–2008. Národní zpráva reaguje na výzvy, které na Českou republiku kladly Společné zprávy o sociální ochraně a sociálním začleňování z let 2007 a 2008.

Národní zpráva shrnuje problémy, se kterými se Česká republika potýká v oblasti podpory sociální soudržnosti, boje s chudobou a sociálním vyloučením, modernizace důchodového systému a systému zdravotní a dlouhodobé péče. Vytyčuje cíle a nástroje a vytváří institucionální mechanismy k jejich úspěšnému řešení.

Byla vypracována na základě Metodického pokynu k přípravě Národních zpráv o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování, na kterém se neformálně dohodly členské státy Evropské unie v rámci Výboru pro sociální ochranu.

Vychází ze Společných cílů sladěného procesu koordinace politik v oblasti sociální ochrany a sociálního začleňování navržených ve Sdělení Evropské komise „Pracujme společně, pracujme lépe: nový rámec pro otevřenou koordinaci politiky sociální ochrany a začlenění v Evropské unii“ a schválených na 2714. zasedání Rady EU (ministrů práce a sociálních věcí) dne 10. března 2006 v Bruselu.

V rámci Národní zprávy jsou Evropské komisi předkládány tyto strategické dokumenty:

  • Národní akční plán sociálního začleňování
  • Národní strategie pro důchody
  • Národní strategie zdravotní a dlouhodobé péče

Každá z těchto strategií má své specifické cíle. Nadstavbou je jim Společná část, která charakterizuje hospodářskou a sociální situaci v České republice, do níž zasazuje celkový strategický přístup a propojuje tyto tři strategie v jeden celek a pomocí zastřešujících cílů posiluje synergické účinky jednotlivých politických činností v oblasti sociální ochrany a sociálního začleňování.

Důležitou podmínkou úspěchu strategie sociální ochrany a sociálního začleňování je její těsné provázání s hospodářskou politikou státu a politikou zaměstnanosti. Národní zpráva je v souladu s opatřeními realizovanými v rámci reformy veřejných financí a vychází z programového prohlášení vlády na funkční období 2006–2010. Národní zpráva se v oblasti podpory ekonomického růstu a zaměstnanosti doplňuje s Národním programem reforem na léta 2008 - 2010, který je základním nástrojem revidované Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost.

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2008 – 2010 byla zpracována v gesci MPSV. Na zpracování části Národní akční plán sociálního začleňování se podílela všechna zainteresovaná ministerstva, poradní orgány vlády, Český statistický úřad, sociální partneři, Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí ČR, veřejný ochránce práv, zástupci nestátních neziskových organizací a odborníci. Tyto instituce a organizace jsou členy meziresortní Komise pro sociální začleňování, která byla zřízena pro přípravu Společného memoranda o sociálním začleňování a Národního akčního plánu sociálního začleňování (usnesení vlády České republiky č. 476 ze dne 19. května 2003). V roce 2008 došlo k rozšíření záběru Komise pro sociální začleňování a k aktualizaci členství. Úkolem Komise pro sociální začleňování je meziresortní koordinace procesu zpracování strategických dokumentů z oblasti boje s chudobou a sociálním vyloučením. Část Národní strategie pro důchody byla vypracována v gesci MPSV ve spolupráci se sociálními partnery. Část Národní strategie zdravotní a dlouhodobé péče byla připravována v úzké spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, které nese zodpovědnost za realizaci opatření v části zdravotní péče.

Národní zpráva byla schválena dne 29. srpna 2008 tichou procedurou ve Výboru pro EU na pracovní úrovni, který nahrazuje meziresortní připomínkové řízení.

Vláda ČR projednala Národní zprávu o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2008 – 2010 dne 22. září 2008 a schválila ji usnesením č. 1209.

Autor: Odbor 22
Poslední aktualizace: 26.7.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.3. 2018 000 18:54.