Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Sociální práce a sociální služby » Sociální bydlení a sociální začleňování » Sociální začleňování » Národní akční plány sociálního začleňování 2004 – 2010 (NAPSI):

Obsah položky Národní akční plán sociálního začleňování 2006 - 2008:

Národní akční plán sociálního začleňování 2006 - 2008

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálním začleňování ČR na léta 2006 až 2008 byla jako základní strategický dokument České republiky v oblasti sociální ochrany, sociálního začleňování a zdravotní a dlouhodobé péče schválena vládou ČR.

Národní zpráva pro léta 2006 – 2008 shrnula problémy, se kterými se Česká republika potýkala v oblasti podpory sociální soudržnosti, boje s chudobou a sociálním vyloučením, modernizace důchodového systému a systému zdravotní a dlouhodobé péče. Vytyčila cíle a nástroje a vytvářila institucionální mechanismy k jejich řešení. Národní zpráva významně doplnila revidovanou lisabonskou strategii orientovanou na zvýšení hospodářského růstu a zaměstnanosti a poukazala na oboustranný vztah sociální ochrany a zaměstnanosti v oblasti posilování ekonomického růstu.

Národní zpráva byla zpracována v gesci MPSV ČR na základě „Metodického pokynu k přípravě Národních zpráv o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování“, na kterém se neformálně dohodly členské státy Evropské unie v rámci Výboru pro sociální ochranu. Metodický pokyn stanovuje strukturu zprávy, která je závazná pro všechny členské státy Evropské unie.

Národní zpráva vychází ze Společných cílů sladěného procesu koordinace politik v oblasti sociální ochrany a sociálního začleňování navržených ve Sdělení Evropské komise „Pracujme společně, pracujme lépe: nový rámec pro otevřenou koordinaci politiky sociální ochrany a začlenění v Evropské unii“ a schválených na zasedání Rady EU (ministrů práce a sociálních věcí) dne 10. března 2006 v Bruselu.

V rámci Národní zprávy o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování jsou Evropské komisi předkládány tyto strategické dokumenty:

  • Národní akční plán sociálního začleňování
  • Národní strategická zpráva o důchodech
  • Národní strategie zdravotní a dlouhodobé péče

Každá z těchto strategií má své specifické cíle. Nadstavbou je jim Společná část, která propojuje tyto tři strategie v jeden celek a pomocí zastřešujících cílů posiluje synergické účinky jednotlivých politických činností v oblasti sociální ochrany a sociálního začleňování.

Národní akční plán sociálního začleňování 2006 - 2008

NAPSI 2006 - 2008 v rámci Národní zprávy o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování stanovil cíle v oblasti boje s chudobou a sociálním vyloučením na základě Společných cílů, které členské státy přijaly na jarním zasedání Evropské rady 2006.

Cíle v oblasti sociálního začleňování:

  1. zajistit dostupnost zdrojů, služeb potřebných pro participaci na životě společnosti pro všechny, potlačování sociálního vyloučení, převážně extrémních forem sociálního vyloučení a boj se všemi způsoby diskriminace, které vedou k sociálnímu vyloučení;
  2. zajistit aktivní sociální začlenění pro všechny, prostřednictvím podpory participace na trhu práce a potíráním chudoby a sociálního vyloučení, konkrétně mezi nejvíce znevýhodněnými skupinami obyvatelstva;
  3. zajistit transparentní přípravu strategie a zapojení všech relevantních aktérů do její tvorby, implementace a monitorování na základě principů řádné správy věcí veřejných.
Autor: Odbor 22
Poslední aktualizace: 26.7.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 17.7. 2018 000 17:45.