Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ochrana práv dětí » Rodina » Strategické dokumenty v oblasti podpory rodiny:

Obsah položky Národní zpráva o rodině 2004:

Národní zpráva o rodině 2004

Národní zpráva o rodině byla zpracována na základě úkolu vlády oddělením rodinné politiky Ministerstva práce a sociálních věcí. Dne 15. září 2004 byla projednána vládou a vzata na vědomí s tím, že na jejím základě bude zpracována koncepce státní rodinné politiky. Zpráva si klade za cíl zmapovat současnou situaci života rodin v České republice včetně stavu legislativních a institucionálních nástrojů pro podporu rodiny ve veřejné sféře. Tomuto záměru odpovídá její struktura. Úvodní část se věnuje problematice vztahu rodiny a společnosti, potažmo státu, včetně dosavadního vývoje politiky vůči rodinám v České republice. Druhý oddíl se zabývá sociodemografickou problematikou současného rodinného života, populačním vývojem, stávajícími formami života v rodině a sociálně-ekonomickou situací rodin. Následující část Národní zprávy o rodině se zabývá jednotlivými legislativními a institucionálními nástroji rodinné politiky.

Účelem Národní zprávy je nejen detailně popsat současnou situaci, ale také ji analyzovat z hlediska potřeb rodin a vystihnout deficity v jednotlivých oblastech politiky státu, popř. obecně rovněž krajů a obcí, které způsobují nedostatečné zohlednění těchto potřeb a zájmů rodin.

Demografický vývoj posledních let, především klesající sňatečnost a porodnost, se nepříznivě odráží ve věkové struktuře obyvatelstva a má vážné důsledky pro rozvoj společnosti a státu. Současně dochází k proměnám v rodinném životě a v jeho sociálně-ekonomických podmínkách, které mají na tento vývoj zásadní vliv. Jedním z faktorů, které v tomto procesu působí, je nízká institucionální podpora rodiny ze strany státu a především pokles všeobecného společenského respektu k životu rodiny. Význam, který má pro stát a celý sociální celek rodina naplňující své přirozené funkce, se neodráží v nutné kompenzaci, resp. ocenění nákladů, které rodinám s dětmi při výkonu těchto funkcí vznikají.

Současný stav podpory rodiny ze strany státu se soustřeďuje na tradiční nástroje ve sféře finanční podpory formou sociálních dávek a daňových zvýhodnění. V ostatních politikách je rodina zohledňována a podporována spíše marginálně, v závislosti na konkrétním teoreticko-metodickém přístupu. Zásadní deficity lze spatřovat především v oblasti bytové politiky a rovněž ve sféře opatření na podporu slučitelnosti rodinných a profesních rolí. Celek státní politiky vůči rodinám lze charakterizovat jako nekomplexní a nekoherentní, řada potřebných opatření nebyla dosud provedena, mnohé legislativní a institucionální kroky jsou neefektivní a v rámci nejvyšších orgánů státní správy někdy také protichůdné. Jako nepříznivý jev lze označit rovněž trvající znevýhodnění manželství a manželské rodiny v systému sociálního zabezpečení a v programech na podporu bydlení.

Obdobná situace je i na úrovni krajů a obcí, kde většinou neexistuje v důsledku obecně nízkého povědomí o rodinné politice a jejích možných opatřeních žádné přesvědčení o potřebě podpory rodiny na regionální a komunální sféře. Existující kompetence obecních a krajských samospráv přitom poskytují množství potenciálních nástrojů k provádění opatření v rodinné politice, ovšem za předpokladu koncepčního uchopení tohoto tématu.

Národní zpráva o rodině neobsahuje konkrétní návrhy na řešení jednotlivých problémů. Vymezuje však v rámci jednotlivých kapitol své III. části okruhy témat pro budoucí koncepci státní rodinné politiky, která by měla být vypracována do roku 2005 a doplněna následným Národním programem pro podporu rodin s dětmi. Tato témata jsou obsažena v jednotlivých kapitolách a shrnuta v závěrech těchto kapitol.

S ohledem na stručnost a potřebu shrnutí hlavních myšlenek dokumentu byla vytvořena zkrácená verze Národní zprávy o rodině, která je přílohou tohoto materiálu.

Autor: Odbor 24
Poslední aktualizace: 14.11.2017

Nastavení zobrazení:

Sociálně-právní ochrana dětí
Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 18.2. 2018 000 04:25.