Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Sociální dávky:

Dávky v roce 2009: Kde se ušetřilo a kde výdaje vzrostly?

Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění

 • Výdaje na důchody v prosinci roku 2009 činily 31,7 miliardy Kč, což bylo o 3,9 % více než ve stejném období předchozího roku.
 • Důchod v posledním měsíci roku 2009 pobíralo 2 790,4 tisíce lidí. Oproti prosinci 2008 to znamená nárůst o 1,3 %.
 • Meziročně přibylo zejména důchodců se starobním důchodem. Jejich podíl na celkovém počtu důchodců činil 75,6 %. V prosinci 2009 byl starobní důchod vyplacen cca 2 108,4 tisíce důchodců.
 • Za celý rok 2009 MPSV vyplatilo na dávkách důchodového pojištění cca 331,6 miliardy Kč, tedy o 8,8 % více než za rok 2008.

Vývoj výdajů nemocenského pojištění

Dávky nemocenského pojištění se dělí do čtyř skupin: nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Z hlediska nákladů systému nemocenského pojištění se do této oblasti zahrnují i refundace náhrady mezd.

 • Výdaje za všechny čtyři dávky v prosinci 2009 činily 2,1 miliardy Kč, což je částka o 20,3 % nižší než ve stejném období předchozího roku.
 • Za celý rok 2009 bylo na všechny druhy dávek vyplaceno 26,0 miliard Kč. Oproti roku 2008 to je o 18,3 % méně.
 • Největší podíl na prosincových výdajích roku 2009 mělo nemocenské, a to 66,6 %. V posledním měsíci roku 2008 to bylo o 31,9 % více. K poklesu došlo kvůli legislativním změnám, které určily, že nemocenské náleží až od 15. dne pracovní neschopnosti. Celoroční výdaje na nemocenské dosáhly 18,2 miliardy Kč, tedy o 6,6 miliardy Kč méně než za rok 2008.
 • Počet případů pracovní neschopnosti byl v prosinci roku 2009 o 10 % nižší než v posledním měsíci předchozího roku. Za celý loňský rok došlo k poklesu počtu ukončených případů o 31 % i ke snížení počtu prostonaných dnů, a to o 16 %. O 23 % ovšem narostla průměrná délka trvání jednoho případu pracovní neschopnosti.
 • Druhý největší podíl na výdajích v prosinci 2009 představovala peněžitá pomoc v mateřství, a to 29,5 %. V porovnání se stejným obdobím roku 2008 to je o 20,5 % více. Celoroční výdaje na tyto dávky dosáhly 7,1 miliardy Kč, což je o téměř 790 milionů Kč více než za rok 2008.
 • Téměř 4% podíl na výdajích činilo v prosinci 2009 ošetřovné, což je o 24,4 % více než ve stejném období roku 2008. Celoroční výdaje činily 729,1 milionu Kč. Ve srovnání s rokem 2008 je to o 82,2 milionu Kč méně.
 • Výdaje na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství představovaly pouze setinu procent z celkových výdajů. MPSV jich v roce 2009 vyplatilo za 5,2 milionu Kč.
 • Refundace náhrady mezd, tj. částky, kterou si zaměstnavatelé odečetli od pojistného, činily v prosinci 2009 cca 155,3 milionu Kč. Za celý rok 2009 se jednalo o cca 1,4 mld. Kč.

Slevy na pojistném

 • Od září do prosince 2009 si zaměstnavatelé snížili odvody pojistného formou slev na pojistném ve výši 9,7 miliardy Kč. Z toho tvořila více než 6,1 miliardy Kč mimořádná sleva na pojistném. Na jednoho zaměstnance byla v prosinci 2009 uplatněna v průměru sleva ve výši cca 354 Kč.

Vývoj dávek vyplacených v rámci podpory v nezaměstnanosti

 • V prosinci 2009 dosáhly výdaje na podporu v nezaměstnanosti 1 231,3 milionu Kč, což je o 90,0 % více než ve stejném období předchozího roku.
 • Počet uchazečů o zaměstnání se ke konci roku 2009 zvýšil až na 539,1 tisíce. Z tohoto počtu cca 189,5 tisíce uchazečů pobíralo podporu v nezaměstnanosti.
 • Celkové výdaje na podporu v nezaměstnanosti byly v loňském roce o 111,9 % vyšší než v roce 2008 a činily cca 15,1 miliardy Kč.

Vývoj výdajů na dávky ze systému pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči a dávky zdravotně postiženým občanům

Tyto dávky poskytuje MPSV občanům prostřednictvím pověřených obecních úřadů.

 • V roce 2009 bylo těmito obcemi vyplaceno na příspěvku na péči téměř 18,7 mld. Kč, což je o cca 400 milionů Kč více než v předchozím roce.
 • Výdaje na dávky pomoci v hmotné nouzi a zdravotně postiženým občanům činily v roce 2009 více než 5,5 miliardy Kč. Oproti roku 2008 to je o cca 250 milionů Kč více.

Vývoj výdajů na státní sociální podporu

Systém státní sociální podpory tvoří sedm různých dávek: přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné a pohřebné.

 • MPSV vyplatilo v prosinci 2009 cca 1 242,7 tis. dávek za zhruba 3,4 miliardy Kč. Došlo sice k poklesu počtu dávek oproti stejnému období předchozího roku o 3,3 %, ale objem finančních prostředků narostl o 2,4 %.
 • Celkem bylo na dávky státní sociální podpory vyplaceno v roce 2009 cca 41,1 mld. Kč, což je zhruba o 0,8 miliardy Kč méně než v předešlém roce.
 • V roce 2009 bylo na přídavek na dítě celkem vyplaceno přibližně 4,7 miliardy Kč, což je o cca 1,5 miliardy Kč méně než v roce předchozím.
 • Ke snížení výdajů došlo i u sociálního příplatku. V loňském roce výdaje dosáhly téměř 3 miliard Kč, tedy o 6,7 % méně než v roce 2008.
 • Naopak více výdajů si vyžádal příspěvek na bydlení, což bylo důsledkem zvýšení nákladů na bydlení a navýšení normativů pro výpočet této dávky. V roce 2009 došlo k nárůstu oproti předchozímu roku o 40,8 % a celkově MPSV vyplatilo cca 2,3 miliardy Kč.
 • K mírnému nárůstu výdajů došlo i u rodičovského příspěvku. V loňském roce dosáhly výdaje celkové výše cca 28,6 miliardy Kč, což je o 1,1 % více než v roce předchozím.
 • Dávky pěstounské péče zaznamenaly nárůst jak v počtu vyplacených dávek, tak v objemu finančních prostředků. Za 12 měsíců roku 2009 si příjemci dávky rozdělili cca 0,9 miliardy Kč, což představuje oproti roku 2008 nárůst o 9,3 %.
 • K poklesům celkových ročních výdajů došlo v loňském roce v oblastech dávek porodného a pohřebného. U porodného, kde bylo vyplaceno 1,6 miliardy Kč, došlo k poklesu výdajů o 4,1 %. Výdaje na pohřebné představovaly 16,7 milionu Kč a oproti roku 2008 poklesly o 76,4 %. Výrazný meziroční úbytek výdajů a počtu dávek pohřebného je dán skutečností, že na počátku roku 2008 byla tato dávka vyplácena ještě podle dříve platné právní úpravy.
Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 20.5.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.3. 2019 000 21:59.