Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Mezinárodní vztahy » Program švýcarsko-české spolupráce:

Stručně o programu

Program švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšíření EU je jedním z deseti programů, které Švýcarsko uskutečňuje v členských státech EU, které k Evropské unii přistoupily v roce 2004. Ve snaze přispět ke stabilitě a prosperitě v Evropě poskytne Švýcarsko 10 novým členským zemím EU finanční příspěvek ve výši 1 miliardy švýcarských franků. Celkový příspěvek byl rozdělen následně:

Přijímající státProcentní podíl z finančního příspěvku
Česká republika11,0 %
Estonsko4,0 %
Kypr0,4 %
Lotyšsko6,0 %
Litva7,1 %
Maďarsko13,1 %
Malta0,3 %
Polsko49,0 %
Slovinsko2,2 %
Slovenská republika6,7 %

Základním dokumentem pro příjem pomoci Českou republikou z finančního příspěvku Švýcarska je Rámcová dohoda mezi Švýcarskou federální radou a vládou České republiky ve věci implementace Programu švýcarsko-české spolupráce za účelem snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie („Rámcová dohoda"), která byla podepsaná 20. prosince 2007.

Rámcová dohoda umožní České republice přijímat finanční pomoc Švýcarska ve výši 109,78 milionu švýcarských franků během následujících pěti let, tj. do roku 2012 (a s obdobím proplácení v délce 10 let). Částka zahrnuje i administrativní výdaje Švýcarska na řízení Programu švýcarsko-české spolupráce ve výši 5 %. Výše příspěvku pro udělení grantu na projekty je tedy 104,29 milionu franků.

Řídícím orgánem je Ministerstvo financí ČR. Implementaci jednotlivých alokací mají na starosti věcně příslušná ministerstva.

Program švýcarsko-české spolupráce se zaměřuje na čtyři prioritní oblasti, v rámci kterých bude vynaloženo minimálně 70 % příspěvku (tématická koncentrace):

 • Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
 • Životní prostředí a infrastruktura
 • Podpora soukromého sektoru
 • Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj

Minimálně 40 % příspěvku je cíleno regionálně. V prvních dvou letech implementace se Program švýcarsko-české spolupráce zaměří na dva kraje: Moravskoslezský a Olomoucký, poté bude možné eventuálně zahrnout i kraj Zlínský.

Přehled indikativních alokací pro Českou republiku

Bezpečnost, stabilita a podpora reforem26 mil. CHF
Životní prostředí a infrastruktura30 mil. CHF
Soukromý sektor12 mil. CHF
Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj11 mil. CHF
Speciální alokace
(např. NNO, rozvoj obč. společnosti apod.)
14,10 mil. CHF
Zatím nealokováno16,68 mil. CHF
CELKEM109,78 mil. CHF

Partneři a příjemci

Program švýcarsko-české spolupráce bude zahrnovat partnery a příjemce z veřejného a soukromého sektoru, nevládní organizace a jiné organizace občanské společnosti. Konkrétní oprávněné osoby jsou uvedeny v konkrétní výzvě.

Příspěvek bude použit na financování projektů a může mít jednu z těchto forem:

 • finanční pomoc zahrnující granty, čerpání finančních úvěrů, systémy záruk, podíly na majetku, půjčky a technickou asistenci;
 • blokové granty;
 • fond na přípravu projektů;
 • fond technické asistence;
 • fond na stipendia.

MPSV a Program švýcarsko-české spolupráce

MPSV plní roli zprostředkujícího subjektu pro Cíl 3. Na MPSV je vykonáváním činností delegovaných na základě Dohody o delegování pověřen odbor EU a mezinárodní spolupráce, a to v souladu s organizačním řádem MPSV.

Na odbor EU a mezinárodní spolupráce MPSV jsou přeneseny vybrané odpovědnosti za přípravu projektů a jejich implementaci delegované na MPSV. Odbor EU a mezinárodní spolupráce MPSV ručí za zajištění všech odpovídajících aktivit včetně předfinancování jednotlivých projektů.

MPSV v roli zprostředkujícího subjektu zajišťuje zejména tyto úkoly:

 1. shromažďovat a hodnotit záměry a konečné návrhy projektů, posoudit jejich soulad s požadavky na návrhy projektů a kvalitu předložených žádostí a vypracovat stanovisko k doporučeným záměrům a následně všem konečným návrhům projektů;
 2. připravit, vydávat a uzavírat Rozhodnutí o poskytnutí dotace;
 3. ve spolupráci s Národní koordinační jednotkou provádět dohled podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nad výběrovými řízeními prováděnými končenými příjemci tak, aby byly v souladu s národní legislativou a se specifiky Programu švýcarsko-české spolupráce;
 4. kontrolovat věcnou a formální správnost zpráv o projektech a dílčích žádostí o platbu včetně přiložené dokumentace, které předkládá konečný příjemce;
 5. zajistit, aby žádná část projektu nebyla financována duplicitně z jiného zdroje financování;
 6. zajistit aby konečný příjemce obdržel na základě zkontrolované a odsouhlasené žádosti o platbu prostředky na předfinancování grantu;
 7. kontrolovat a řídit realizaci projektů v souladu s Dohodami o projektu a s Dohodou o delegování a vykonávat nezbytné kontroly v souladu s ročním plánem veřejnoprávních kontrol u konečného příjemce;
 8. přijímat hlášení podezření na nesrovnalost na úrovni konečného příjemce a potvrzovat jejich opodstatněnost, zahájit a vést řízení k prošetření podezření na nesrovnalost;
 9. zajistit, aby platby konečných příjemců byly prováděny v určených lhůtách;
 10. zajistit provádění kontrol, auditů a průběžné monitorování projektů v rámci dané oblasti zaměření;
 11. archivovat všechny relevantní dokumenty vztahující se k implementovaným projektům v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce po dobu 10 let od ukončení projektů.
Autor: Odbor 13
Poslední aktualizace: 21.6.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.2. 2018 000 02:02.