Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Vyžádané informace » Archiv » Rok 2010:

2010/13041-23 Obnovení jednotné lékařské posudkové služby v roce 2009

Dotaz:

(ze dne 15. 2. 2010)

Žádám tímto o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Informace se týkají obnovení jednotné posudkové služby (dále jen LPS) v roce 2009, kdy v rámci tohoto obnovení došlo k převodu kompetencí týkajících se LPS z úřadů práce na zpět na ČSSZ.

V souvislosti s uvedenou problematikou žádám o následující informace:

 1. Jaké předpisy (metodiky, metodické pokyny, doporučení, instrukce, tabulky, dopisy apod.) byly vydané MPSV (včetně ČSSZ a SSZ MPSV) pro úřady práce a ČSSZ za účelem realizace převodu LPS, a to kromě Instrukce náměstka ministra pro sociální služby, veřejnou správu a sociálně právní ochranu č. 10/2008, Harmonogramu věcných úkolů souvisejících s rozhodnutím o obnovení LPS v rámci struktury ČSSZ a Metodického pokynu k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců vykonávajících na úřadech práce činnosti při posuzování zdravotního stavu a výkonu činností s tím souvisejících na Českou správu sociálního zabezpečení. Žádám tímto o jejich zaslání.
 2. Jaká konkrétní pravidla delimitace a jaké počty vztahující se k dotčeným zaměstnancům České republiky v úřadech práce stanovilo MPSV v souvislosti s čl. IV. bodem 4, větou třetí zákona č. 479/2008 Sb., („Nedojde-li k dohodě podle věty první nejpozději do 31. března 2009, stanoví počty a pravidla delimitace vztahující se k dotčeným zaměstnancům České republiky v úřadech práce MPSV“). Žádám tímto o jejich zaslání.
 3. Kolik zaměstnanců v úřadech práce, kteří ke dni 30. června 2009 plnili úkoly při posuzování zdravotního stavu a výkonu činností s tím souvisejících, nepřešlo na ČSSZ? Kolik zaměstnanců nesouhlasilo s převodem na ČSSZ a v kolika případech nedošlo k dohodě dle čl. IV, bodu 4 zákona č. 479/2008 Sb.? Bylo v těchto případech postupováno v souladu s čl. IV. bodem 4, větou třetí zákona č. 479/2008 Sb. (Nedojde-li k dohodě podle věty první nejpozději do 31. března 2009, stanoví počty a pravidla delimitace vztahující se k dotčeným zaměstnancům České republiky v úřadech práce MPSV“), a taktéž zákoníkem práce?
 4. Byl splněn úkol v gesci ředitelů ÚP a OSSZ: „Projednat ve všech regionech ČR formou osobního společného jednání vedoucích pracovníků ÚP a OSSZ s dotčenými zaměstnanci - delimitovanými lékaři, referentkami agendy LPS a převáděnými smluvními lékaři důvody této změny, včetně potřeb jejich setrvání u nového zaměstnavatele při zachování jejich pracovních a platových podmínek“ - stanovený v Harmonogramu věcných úkolů souvisejících s rozhodnutím o obnovení LPS v rámci struktury ČSSZ ze dne 19. září 2008? Bylo jednáno se všemi zaměstnanci dle tohoto úkolu a dle čl. IV . bodu 4 věty první zákona č. 479/2008 Sb. („Úřady práce dohodnou se zaměstnanci uvedenými v bodě 3 přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na Českou správu sociálního zabezpečení“)? Existují záznamy z těchto jednání? Žádám o jejich poskytnutí.

V případě, že máte požadované informace v elektronické podobě, žádám o jejich zaslání formou elektronické pošty na níže uvedenou elektronickou adresu. Pokud je máte pouze v písemně podobě, žádám o jejich zaslání na níže uvedenou adresu.

Odpověď ředitele odboru posudkové služby:

Vážená paní,
v návaznosti na náš přípis ze dne 23.2.2010 Vám k Vaší žádosti ze dne 15.2.2010 o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme:

K bodu 1 Vaší žádosti, ve kterém jste žádala zaslání předpisů (metodik atd.), které byly pro ÚP a ČSSZ za účelem realizace převodu LPS vydány s výjimkou tří předpisů, které Vám již byly na základě Vaší původní žádosti ze strany MPSV dne 9.2.2010 poskytnuty, Vám (kromě dopisu vrchní ředitelky pro Správu služeb zaměstnanosti ze dne 23.3.2009, č.j. 2009/25006-412, který Vám byl poskytnut již v rámci našeho přípisu ze dne 23.2.2010), ještě zasíláme

 • normativní instrukci vrchního ředitele sekce rodinné a sociální politiky MPSV č. 10/2009 ze dne 24.2.2009 č.j.2009/3342-23 „Předání posudkových spisů v souvislosti s převodem výkonu lékařské posudkové služby z úřadů práce na ČSSZ, resp. okresní správy sociálního zabezpečení“;
 • metodický materiál sekretariátu náměstka ministra práce a sociálních věcí „Obnovení lékařské posudkové služby v rámci ČSSZ k 1.9.2009“, ze dne 25.3.2009;
 • metodický materiál ředitele odboru informatiky MPSV „Technické zajištění převodu SW POSUDKY ÚP na ČSSZ k 1.7.2009“ ze dne 26.6.2009;

K bodu 4 Vaší žádosti, ve kterém jste žádala informace, zda byl splněn úkol ředitelů ÚP a OSSZ projednat ve všech regionech s dotčenými zaměstnanci důvody této změny, včetně potřeb jejich setrvání u nového zaměstnavatele při zachování jejich pracovních a platových podmínek (úkol vyplýval z bodu C. Harmonogramu věcných úkolů souvisejících s rozhodnutím o obnovení LPS v rámci struktury ČSSZ ze dne 19. září 2008), zda bylo se všemi těmito zaměstnanci jednáno a zda z těchto jednání existují záznamy, o jejichž zaslání rovněž žádáte,

 • Vám sdělujeme, že úkol, který vyplýval z bodu C. Harmonogramu věcných úkolů souvisejících s rozhodnutím o obnovení LPS v rámci struktury ČSSZ ze dne 19.9.2008 byl splněn a záznamy byly předány ČSSZ;
 • Vám zasíláme sdělení vrchní ředitelky úseku LPS ČSSZ č.j. 6/918/2010 ze dne 2.3.2010, z něhož vyplývá jednak údaj o způsobu plnění úkolu ze strany ČSSZ, jednak i údaj o počtech systemizovaných lékařských a referentských míst a o počtech delimitovaných lékařů a referentů (toto poskytnutí je mimo povinnost MPSV jako povinného subjektu, odpovídá však rámci zásady součinnosti správního orgánu s dotčenými osobami - § 20 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

O odmítnutí zbylé části (tj. bodů 2 a 3) Vaší žádosti zároveň vydáváme podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí.

Jelikož žadatel uvedl, že si přeje zaslat kopie všech dokumentů, vztahujících se k dané věci, a připojil poštovní kontaktní adresu, Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo informace v papírové podobě zasláním poštou a zveřejňuje pouze seznam kopií dokumentů, které žadateli zaslalo v příloze (§ 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.) - viz níže.

Přílohy:
 1. normativní instrukce vrchního ředitele sekce rodinné a sociální politiky MPSV č. 10/2009 ze dne 24.2.2009 č.j.2009/3342-23 „Předání posudkových spisů v souvislosti s převodem výkonu lékařské posudkové služby z úřadů práce na ČSSZ, resp. okresní správy sociálního zabezpečení“
 2. metodický materiál sekretariátu náměstka ministra práce a sociálních věcí „Obnovení lékařské posudkové služby v rámci ČSSZ k 1.9.2009“, ze dne 25.3.2009
 3. metodický materiál ředitele odboru informatiky MPSV „Technické zajištění převodu SW POSUDKY ÚP na ČSSZ k 1.7.2009“ ze dne 26.6.2009
 4. sdělení vrchní ředitelky úseku LPS ČSSZ č.j. 6/918/2010 ze dne 2.3.2010
Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 05:19.