Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Vyžádané informace » Archiv » Rok 2010:

2010/4247-23 Převod kompetencí LPS z úřadů práce na ČSSZ

Dotaz:

(ze dne 18. 1. 2010)

Žádám tímto o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Informace se týkají obnovení jednotné lékařské posudkové služby (dále jen LPS) v roce 2009, kdy v rámci tohoto obnovení došlo k převodu kompetencí týkajících se LPS z úřadů práce zpět na ČSSZ.

V souvislosti s uvedenou problematikou žádám o následující informace:

  1. Jaký byl konkrétní postup při převodu LPS z úřadů práce na ČSSZ? Kdo a čím tento postup stanovil? Kterými předpisy mimo zákon č. 479/2008 Sb. se tento převod LPS z úřadů práce na ČSSZ řídil? Předpisem je míněna jakákoliv metodika, metodický pokyn, doporučení apod. vydaná MPSV pro úřady práce a ČSSZ za účelem realizace převodu LPS. Žádám tímto o jejich zaslání.
  2. Jaká konkrétní pravidla delimitace stanovilo MPSV v souvislosti s čl. IV. bodem 4, větou třetí zákona č. 479/2008 Sb.? Žádám tímto o jejich zaslání.
  3. V kolika případech nedošlo k dohodě dle čl. IV. bodu 4, věty první zákona č. 479/2008 Sb. a jak bylo v těchto případech postupováno a s jakým závěrem?

V případě, že máte požadované informace v elektronické podobě, žádám o jejich zaslání formou elektronické pošty na níže uvedenou adresu. Pokud je máte pouze v písemné podobě, žádám o jejich zaslání na níže uvedenou adresu.

Odpověď ředitele odboru posudkové služby:

na základě požadavku z 18. ledna 2010 o poskytnutí informací podle z.č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám k jednotlivým bodům sdělujeme:

Ad 1: konkrétní postup při převodu lékařské posudkové služby (dále LPS) z úřadů práce (dále ÚP) na Českou správu sociálního zabezpečení (dále ČSSZ) vycházel ze zákona č. 479/ 2008 Sb. V rámci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR byla zřízena Projektová skupina ustanovená pro obnovení jednotné lékařské posudkové služby v rámci ČSSZ. Příslušnou instrukci náměstka ministra pro sociální služby, veřejnou správu a sociálně právní ochranu č. 10/ 2008, č.j. 2008/ 69 753- 91 z 23. října 2008 přikládáme.

Významným způsobem se prováděného převodu dotýkal Harmonogram věcných úkolů souvisejících s rozhodnutím o obnovení LPS v rámci struktury ČSSZ, který byl projednán a schválen dne 23. října 2008. Tento Harmonogram Vám rovněž příloze zasíláme. Konkrétní postup byl pak stanoven v Metodickém pokynu k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců vykonávajících na úřadech práce činnosti při posuzování zdravotního stavu a výkonu činností s tím souvisejících na Českou správu sociálního zabezpečení. Metodický pokyn vydal Odbor lidských zdrojů a odborných agend MPSV a byl rozeslán dne 18. března 2009 všem ředitelům ÚP. Metodický pokyn rovněž přikládáme.

Ad 2: Konkrétní pravidla delimitace stanovilo MPSV ve shora citovaném metodickém pokynu.

Ad 3: Údaje, které v tomto bodě požadujete, nejsou MPSV známy. V případě potřeby konkrétních informací Vám doporučujeme obrátit se přímo na příslušné úřady práce, které jsou samostatné organizační složky státní správy se způsobilostí k výkonu pracovně právních vztahů.

Jelikož žadatel uvedl, že si přeje zaslat kopie všech dokumentů, vztahujících se k dané věci, a připojil poštovní kontaktní adresu, Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo informace v papírové podobě zasláním poštou a zveřejňuje pouze seznam kopií dokumentů, které žadateli zaslalo v příloze (§ 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.) - viz níže.

Příloha:
  1. Instrukce náměstka ministra pro sociální služby, veřejnou správu a sociálně právní ochranu č. 10/ 2008
  2. Harmonogram věcných úkolů souvisejících s rozhodnutím o obnovení LPS v rámci struktury ČSSZ
  3. Metodický pokyn k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců vykonávajících na úřadech práce činnosti při posuzování zdravotního stavu a výkonu činností s tím souvisejících na Českou správu sociálního zabezpečení
Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 16:41.