Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Sociální dávky:

Lhůta pro vrácení sociálního pojištění je pětiletá

V odstavci 1 se píše: „Přeplatek na pojistném se vrací plátci pojistného nebo jeho právnímu nástupci do pěti let po uplynutí kalendářního roku, v němž vznikl, pokud není jiného splatného závazku vůči okresní správě sociálního zabezpečení. Je-li takový závazek, použije se přeplatku na pojistném k jeho úhradě.“

Ve věcech pojistného na sociální pojištění se postupuje vždy podle výše citovaného právního předpisu, který má charakter veřejnoprávní úpravy. Ve věcech řízení, která se týkají sociálního zabezpečení, pak „pravidla“ stanovuje zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, konkrétně § 104a a následující.

Je tedy zřejmé, že přeplatky a nedoplatky na pojistném se neřídí občanským zákoníkem a mají speciální úpravu. Z ní vyplývá, že pokud vznikl přeplatek na pojistném v roce 2007, běží pětiletá lhůta pro jeho vrácení od začátku roku 2008 a uplyne 31. prosince 2012.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 23.2.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.3. 2019 000 21:34.