Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Vyžádané informace » Archiv » Rok 2009:

2009/83190-414 Poskytnutí investiční pobídky formou hmotné podpory vytváření nových pracovních míst

Dotaz:

(ze dne 9. září 2009)

Občanské sdružení požádalo o poskytnutí informací týkajících se společností, kterým byly poskytnuty investiční pobídky formou hmotné podpory vytváření nových pracovních míst.

Odpověď ředitele odboru politiky zaměstnanosti:

Vážený pane magistře,
Ministerstvo práce a sociálních věcí obdrželo dne 9. září 2009 Vaši e-mailovou žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSPI“), nazvanou Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve kterém konkrétně požadujete poskytnutí informací týkajících se společností, kterým byly poskytnuty investiční pobídky formou hmotné podpory vytváření nových pracovních míst.

V rámci rozdělení kompetencí je odbor politiky zaměstnanosti příslušný k vyřízení žádosti. V souladu s ustanovením § 14 ZoSPI Vám poskytujeme požadované informace, které tvoří přílohu tohoto dopisu.

Jelikož žadatel výslovně uvedl, že si přeje zaslat kopie vymezených dokumentů, a připojil poštovní kontaktní adresu, Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo tyto informace v písemné podobě zasláním poštou. Dle Sazebníku úhrad za poskytování informací MPSV jsou poskytované informace bezplatné, celkové náklady na poskytnutí informací nepřekročily 100,- Kč.

Jelikož žadatel uvedl, že si přeje zaslat kopie všech dokumentů, vztahujících se k dané věci, a připojil poštovní kontaktní adresu, Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo informace v papírové podobě zasláním poštou a zveřejňuje pouze seznam kopií dokumentů, které žadateli zaslalo (§ 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.) - v příloze uveden pouze „Text odpovědi na otázky“:

Přílohy:

  • Text odpovědi na otázky
  • Opis dopisu společnosti Ohmori Technos Czech s.r.o. ze dne 18.12.2008 Oznámení o plnění závazků vyplývajících z dohod o hmotných podporách rekvalifikace a vytváření nových pracovních míst
  • Opis dopisu ředitele odboru politiky zaměstnanosti MPSV č.j.:. 2008/88997-41 ze dne 15.1.2009 Oznámení o plnění závazků vyplývajících z dohod o hmotných podporách rekvalifikace a vytváření nových míst
  • Opis dopisu společnosti Ohmori Technos Czech s.r.o. ze dne 30.1.2009 Oznámení o vrácení částky hmotné podpory vyplývajících z dohod o hmotných podporách rekvalifikace a vytváření nových pracovních míst (k dopisu MPSV č.j. 2008/88997-41)
  • Opis dopisu společnosti Hitachi Home Electronics (Czech), s.r.o. ze dne 31.3.2009
  • Opis dopisu odpovědi vrchní ředitelky sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce ze dne 11.6.2009, č.j.:2009/27521-414

Příloha

Odpovědi na otázky:

uvedené v žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkajících se společností, kterým byly poskytnuty investiční pobídky formou hmotné podpory vytváření nových pracovních míst. Odpovědi jsou uvedeny pod zněním otázek, které jsou uvedeny tučně a kurzívou:

1. Jaké společnosti se od roku 2008 do září 2009 obrátily na MPSV s tím, že mají obtíže s udržením počtu nově vytvořených pracovních míst, ke kterému se zavázaly v rámci dohody o poskytnutí hmotné podpory?

Od počátku roku 2008 do konce října 2009 se žádná společnost oficiálně neobrátila na MPSV s tím, že má obtíže s udržením počtu nově vytvořených pracovních míst, ke kterému se zavázala v rámci dohody o poskytnutí hmotné podpory vytváření nových pracovních míst v rámci investičních pobídek.

Je nutné sdělit, že tyto dohody se uzavírají na vytváření nových pracovních míst (viz bod 1.1. dohody) v konkrétně stanoveném období, a to ode dne potvrzeného přijetí záměru získat investiční pobídky podle § 3 zákona o investičních pobídkách, zpravidla nejdéle do tří let od vydání rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu o příslibu investičních pobídek, kdy tento termín nutno chápat za nejzazší pro vytvoření a obsazení nových pracovních míst. Po tomto termínu lze hovořit o vytvořených nových pracovních místech, jejichž počet se zjišťuje dle nařízení vlády 515/2004 Sb. o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Jak postupuje MPSV v případě, že investor neudrží počet nově vytvořených pracovních míst, ke kterému se zavázal v rámci dohody o poskytnutí hmotné podpory?

Udržení počtu nově vytvořených pracovních míst není předmětem dohody o hmotné podpoře vytváření nových pracovních míst v rámci investiční pobídek. Pokud příjemce investiční pobídky neudrží počet nově vytvořených pracovních míst, na které čerpal hmotnou podporu dohodnutou v dohodě o hmotné podpoře vytváření nových pracovních míst, postupuje dle zákona 72/2000 Sb., § 6a, odstavec 8), tj. vše, co bylo investiční pobídkou získáno, musí být vráceno (ve znění novely č. 19/2004 Sb.).

3. Jakým způsobem proběhlo vrácení prostředků získaných prostřednictvím investičních pobídek u společnosti Hitachi Home Electronics s.r.o., IPS Alpha Technology Europe s.r.o. a Ohmori Technos Czech s.r.o., které závazný počet nově vytvořených pracovních míst neudržel?

Hitachi Home Electronics (Czech), s.r.o., IČ 275 78 330, na základě dopisu o zrušení výroby společnosti na území ČR bylo společnosti zasláno z MPO oznámení, na jehož základě má společnost vrátit vše, co bylo formou investiční pobídky získáno. Společnost vrátila hmotnou podporu na základě čl. 5.3. dohody o hmotné podpoře vytváření nových pracovních míst v rámci investičních pobídek a čl. 5.3. dohody o hmotné podpoře rekvalifikace zaměstnanců v rámci investičních pobídek.

IPS Alpha Technology Europe s.r.o., IČ 275 68 300. Společnost ještě vytváří nová pracovní místa dle dohodnutých ustanovení v dohodě o hmotné podpoře vytváření nových pracovních míst v rámci investičních pobídek, termín vytvoření a obsazení těchto pracovních míst je do 30.11.2009. Informace, že závazný počet nově vytvořených pracovních míst společnost neudržela, je nepravdivá.

Ohmori Technos Czech s.r.o., IČ 271 95 864, vrátila hmotnou podporu na základě dopisu o ukončení své působnosti na území České republiky. Informace o vrácení finanční částky byla provedena taktéž písemnou formou s kopií platebního příkazu k úhradě finanční částky na účet místně příslušnému finančnímu úřadu.

Společnost vracela hmotnou podporu na základě čl. 5.3. dohody o hmotné podpoře vytváření nových pracovních míst v rámci investičních pobídek a čl. 5.3. dohody o hmotné podpoře rekvalifikace zaměstnanců v rámci investičních pobídek.

4. Probíhala v souvislosti s vrácením prostředků získaných prostřednictvím investičních pobídek nějaká jednání mezi MPSV a výše uvedenými společnostmi?

Oficiální jednání mezi MPSV a společnostmi Hitachi Home Electronics (Czech), s.r.o. a Ohmori Technos Czech s.r.o., v souvislosti s vrácením finančních prostředků získaných prostřednictvím investičních pobídek, neprobíhala. Pouze zástupci MPSV se zúčastnili jednání vedení Ústeckého kraje se zástupci společnosti Hitachi Home Electronics s.r.o.. Na tomto jednání byly projednávány otázky vypořádání závazků společnosti Hitachi Home Electronics (Czech) s.r.o. vůči Ústeckému kraji v souvislosti s poskytnutím veřejné podpory. Z tohoto jednání MPSV neobdrželo žádný záznam.Vzájemné předávání informací bylo omezeno pouze na písemnou korespondenci.

5. Byly o těchto jednáních sepsány nějaké protokoly, zápisy či záznamy?

Viz odpověď na bod výše.

6. Pokud byly o jednáních MPSV s výše uvedenými společnostmi sepsány protokoly, zápisy či záznamy, žádáme o poskytnutí informací v nich obsažených.

Opět sdělujeme, že žádná oficiální jednání neproběhla, tudíž nemohly být sepsány z těchto jednání protokoly, zápisy či záznamy.

7. Pokud probíhala jednání mezi MPSV s výše uvedenými společnostmi prostřednictvím e-mailu či poštovních služeb, žádáme o poskytnutí informací obsažených v jednotlivých e-mailech či poštovních zásilkách.

Jednání probíhala pouze písemnou formou komunikace za využití poštovních služeb. Přílohu tvoří korespondence mezi MPSV a Hitachi Home Electronics (Czech), s.r.o. a Ohmori Technos Czech s.r.o..

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 03:08.