Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Rodina:

Péči o ohrožené děti pomůže sjednotit Národní akční plán

Pracovní tým, v kterém jsou kromě expertů z MPSV i odborníci z ministerstev vnitra, pro místní rozvoj, školství, mládeže a tělovýchovy, spravedlnosti, zdravotnictví, zahraničních věcí a ministra pro lidská práva a národnostní menšiny, debatoval také o plánované analýze systému. Realizovat se má v rámci Národního akčního plánu k transformaci a sjednocení péče o ohrožené děti na období 2009–2011 (dále jen „NAP“ – http://www.mpsv.cz/files/clanky/7440/NAP.pdf).

Které oblasti je třeba změnit?

NAP letos v červenci schválila vláda. Definuje klíčové aktivity nutné pro zvýšení kvality práce s ohroženými dětmi a rodinami. Transformace má čtyři základní cíle:

 • snížit počet dětí dlouhodobě umístěných ve všech typech ústavní péče,
 • zvýšit životní šance dětí, podporovat rozvoj osobnosti dítěte, jeho nadání a rozumové i fyzické schopnosti v co nejširším objemu a zachovávat životní úroveň nezbytnou pro jeho tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální vývoj,
 • zvýšit kvalitu práce a dostupnost služeb pro ohrožené děti a rodiny,
 • sjednotit postup pracovníků při řešení konkrétní situace ohrožení dítěte.

Pro to, aby systém péče o ohrožené děti vyhovoval požadavkům nejlepšího zájmu dítěte, je třeba změnit ho v následujících oblastech:

 • síť,
 • kvalita,
 • řízení,
 • financování,
 • legislativa.

Změny se týkají všech složek systému – vertikálně (od úrovně pracovníků v terénu, obcí, až po ústřední orgány státní správy a nestátní organizace s celostátní působností) i horizontálně (tj. napříč resorty, které se podílejí na práci s ohroženými dětmi a rodinami, napříč subjekty státní správy, samosprávy a nestátního sektoru). Vše přitom musí probíhat současně a koordinovaně.

Komplexní analýza systému

Výchozím předpokladem transformace je komplexní analýza systému. Ta dosud v České republice chybí, a bude proto první fází realizace NAP. Analyzovat se budou tři oblasti:

 • postup ohroženého dítěte napříč systémem (resorty),
 • regionální (krajské) sítě služeb pro ohrožené děti a rodiny,
 • řídící, metodické a kontrolní funkce státní správy.

V současné době se připravuje zadávací dokumentace na provedení analýzy tak, aby veřejná zakázka mohla být vypsána ještě na podzim letošního roku.

Jednotný systém a standardy kvality

Z praxe je zřejmé, že systém péče o ohrožené děti není v České republice jednotný. Zejména specializované odborné služby (např. dětská psychiatrie), ale i běžné terénní služby (např. poradenství, doprovázení aj.) nejsou v některých regionech dostupné. Stejně tak nejsou pevně stanoveny standardy kvality práce s ohroženými dětmi. I ty by měly v rámci NAP vzniknout, měly by mít nadresortní charakter a hlavní cíl: pomáhat ohroženým dětem a rodinám. Definovat budou základní parametry práce s klientem a jeho rodinou, etický rozměr práce, typologie služeb a jejich síťování. Standardy rovněž budou jasně stanovovat požadavky na kvalifikaci pracovníků, řízení a financování práce s ohroženými dětmi.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 19.11.2009

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.8. 2019 000 01:14.