Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Důležité odkazy (specializované registry) » Integrovaný operační program » 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti » Výzvy k předkládání projektů:

Obsah položky Výzva – oblast intervence 3.3, aktivita c) vybudování a podpora informačně-vzdělávacích středisek:

Výzva – oblast intervence 3.3, aktivita c) vybudování a podpora informačně-vzdělávacích středisek

logo IOP   logo EU   logo MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

vyhlašuje dne 11. listopadu 2009
5. výzvu

k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci

Integrovaného operačního programu

Oblast intervence 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti

Aktivita c) vybudování a podpora informačně-vzdělávacích středisek

Číslo výzvy5
Způsob příjmu projektůKontinuální výzva
Operační programIntegrovaný operační program
Prioritní osa3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Oblast intervence3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti
Podporovaná aktivita3.3c) vybudování a podpora informačně-vzdělávacích středisek
Typ projektůIndividuální projekt
Alokovaná částka pro výzvu167 999 832,- Kč (142 799 858,- Kč strukturální fondy, 25 199 974,- Kč rozpočet krajů a jimi zřizovaných organizací)
Poskytovatel dotaceMinisterstvo práce a sociálních věcí ČR
Specifické cíle 3.3zavádění a podpora nových nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v souladu s Národním programem reforem ČR a posílení aplikace současných nástrojů politiky zaměstnanosti, rozvoj institucí služeb zaměstnanosti, podpora rozvoje a zvýšení úrovně služeb zaměstnanosti pro klienty služeb zaměstnanosti vedoucích ke zvýšení zaměstnatelnosti a uplatnitelnosti na trhu práce

PODPOROVANÉ DRUHY ČINNOSTÍ:

V rámci aktivity c) bude podpora zaměřena na:

 • poskytování komplexní informace klientovi v oblasti jeho dalšího uplatnění na trhu práce formou rekvalifikace, dalšího vzdělávání, nadstavbového vzdělávání apod., a to i na základě potřeb dané oblasti, kterou spádové středisko zastřešuje,
 • okrajově by středisko mělo zabezpečovat i vzdělávání klientů, a to ve směrech, ve kterých je poptávka trhu práce, ale střediskem monitorovaná oblast podobný typ vzdělávání dosud nenabízí.

VYMEZENÍ OPRÁVNĚNÝCH ŽADATELŮ:

Oprávněnými žadateli jsou:

 • kraje a jimi zřizované organizace (zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

PARTNERSTVÍ:

Aktivita může být realizována i v partnerství s organizačními složkami státu v oblasti služeb zaměstnanosti (Sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce MPSV, Úřady práce).

ÚZEMNÍ ZAMĚŘENÍ PODPORY/MÍSTO REALIZACE PROJEKTŮ:

Území regionů soudržnosti (regiony NUTS 2), které spadají do cíle Konvergence, mimo region hl. m. Prahy.

FINANCOVÁNÍ:

Podporu lze získat do výše 100% způsobilých výdajů projektu, tyto prostředky budou hrazeny z 85% ze strukturálních fondů (ERDF – Evropský fond pro regionální rozvoj) a z 15% z rozpočtu krajů a jimi zřizovaných organizací.

Křížové financování z Evropského sociálního fondu není umožněno.

VEŘEJNÁ PODPORA:

V oblasti intervence 3.3 není poskytována veřejná podpora.

OMEZENÍ VÝŠE PODPORY NA JEDEN PROJEKT:

Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 2 000 000,- Kč.

Maximální přípustná výše podpory na jeden projekt: 30 000 000,- Kč.

Výší podpory se rozumí částka poskytnutá projektu z veřejných zdrojů (nikoli celkové náklady projektu, pokud je projekt financován také z jiných zdrojů).

DOBA TRVÁNÍ REALIZACE PROJEKTU:

Projekty musí být dokončeny nejpozději do 18 měsíců po podpisu smlouvy se zhotovitelem stavby a nesmí být ukončeny před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Projekty musí být zrealizovány nejpozději do 30. 6. 2015.

FORMA PODPORY:

Podpora je poskytována formou nevratné přímé pomoci (dotace) prostřednictvím principu financování ex-ante.

PRINCIP FINANCOVÁNÍ EX-ANTE:

Princip financování ex-ante spočívá v průběžném předkládání originálních faktur příjemcem zprostředkujícímu subjektu ke kontrole a průběžném hrazení vzniklých nákladů příjemce z tzv. rozpočtového limitu otevřeného u banky UniCredit Bank Czech Republic, a. s. (podrobněji viz Příručka pro žadatele a příjemce).

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ:

Z hlediska obecného vymezení způsobilosti musí výdaje být přiměřené (musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým) a být vynaloženy v souladu s následujícími principy:

 • hospodárnosti (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu),
 • účelnosti (přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu),
 • efektivnosti (maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu).

Dále musí způsobilé výdaje splňovat zejména následující podmínky:

 • musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a příslušné oblasti intervence a musí bezprostředně souviset s realizací projektu,
 • musí být vynaloženy nejdříve v den vydání Registračního listu akce, vyjma nákladů na služby projektového manažera a nákladů na projektovou studii – investiční záměr, které mohou být vynaloženy nejdříve v den vyhlášení výzvy,
 • musí být před proplacením z ERDF prokazatelně zaplaceny příjemcem,
 • musí být řádně doloženy průkaznými doklady.

Způsobilé výdaje v členění dle vyhlášky č. 357/2009 Sb. MF, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě:

 • pořízení dlouhodobého hmotného majetku (položky rozpočtové skladby 6121, 6122, 6125, 6130),
 • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (položky rozpočtové skladby 6111),
 • pořízení dlouhodobého drobného hmotného a nehmotného majetku (položky rozpočtové skladby 5137, 5172),
 • náklady na zaškolení pracovníků (položka rozpočtové skladby 5169)
 • výdaje na nákup služeb projektového manažera, v rozsahu 1 pracovního úvazku, maximální uznatelný výdaj činí 45 000,- Kč měsíčně (položky rozpočtové skladby 5169),
 • výdaje na propagační opatření, které byly vynaloženy v přímé vazbě na projekt a v souvislosti s požadavky uvedenými v Pravidlech pro provádění informačních a propagačních opatření v maximální výši do 150 000,- Kč (položky rozpočtové skladby 5139, 5169, 6121),
 • daň z přidané hodnoty u neplátců DPH,
 • daň z přidané hodnoty plátců DPH, pokud neuplatňují nárok na odpočet daně na vstupu.

Způsobilými výdaji nejsou zejména:

 • úroky z úvěrů,
 • DPH, pokud příjemce uplatňuje nárok na odpočet na vstupu. Pokud u organizace existuje dvojí režim (část aktivit nepodléhá zdanění a část ano), musí příjemce rozhodnout, zda navrhovaný projekt spadá pod aktivity podléhající režimu daně z přidané hodnoty s nárokem na odpočet nebo pod aktivity, kde daň není uplatňovaná,
 • splátky půjček a úvěrů,
 • sankce a penále,
 • výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky (s výjimkou správních poplatků hrazených ve stavebním řízení),
 • náklady na mzdy, platy, náhrady mezd a platů, ostatní osobní náklady, povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem,
 • náklady na spotřebu energií,
 • výdaje na nákup služeb (s výjimkou služeb souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, tedy služeb tvořících součást ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a nákladů na zaškolení pracovníků),
 • odpisy.

Podrobnosti o jednotlivých výdajích jsou uvedeny také v Příručce pro žadatele a příjemce a Pravidlech způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 uveřejněných na internetových stránkách www.strukturalni-fondy.cz.

KRITÉRIA PRO VÝBĚR PROJEKTU:

Poskytnutí dotace předchází proces hodnocení a výběru projektů. V tomto procesu budou všechny přijaté projektové žádosti posuzovány z hlediska: kritérií přijatelnosti, kontroly formálních náležitostí, hodnocení kvality a výběru projektů. Výsledkem hodnocení je doporučení ke schválení projektu nebo jeho vyřazení.

U projektů, které splní všechna kritéria přijatelnosti a všechny formální náležitosti, bude provedeno vlastní hodnocení kvality projektu, prostřednictvím hodnotících kritérií. Systém hodnocení je založen na souboru otázek, které jsou bodově hodnoceny na základě informací uvedených v Žádosti o podporu projektu, popř. v jejích povinných přílohách. Projekty úspěšně splní hodnocení kvality, jestliže budou ohodnoceny minimálním počtem 65 bodů.

POVINNOSTI PŘÍJEMCE:

Příjemce je povinen řídit se Registračním listem včetně podmínek, Rozhodnutím o poskytnutí dotace a Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace a pokyny stanovenými v Příručce pro žadatele a příjemce, která je přílohou této výzvy.

PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI:

Formulář projektové žádosti je zveřejněn na webovém portálu www.eu-zadost.cz. Po vyplnění a finálním uložení této žádosti v internetové aplikaci Benefit7 ji žadatel doručí 1x v originále v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě s ohledem na místo realizace projektu na adresu místně příslušné pobočky Centra pro regionální rozvoj ČR, která je uvedena v Seznamu kontaktů, příloze č. 1 Příručky pro žadatele a příjemce. Žadatel k projektové žádosti přikládá povinné přílohy, jejichž výčet je rovněž uveden v Příručce pro žadatele a příjemce, a to také 1x v originále v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě.

Bližší informace jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce.

TERMÍNY VÝZVY:

Datum vyhlášení výzvy:11. listopadu 2009
Datum zahájení příjmu žádostí:11. listopadu 2009
Příjem žádostí:v pracovní dny od 9,00 do 14,00 hodin v sídlech poboček Centra pro regionální rozvoj ČR. Mimo tyto hodiny lze žádost doručit osobně jen na základě předchozí domluvy s pracovníkem pobočky CRR.
Ukončení příjmu žádostí:30. června 2013
Datum konání první výběrové komise:11. ledna 2010

Kontaktní místo pro podávání informací pro zpracování žádostí:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Odbor implementace programů ESF, oddělení řízení projektů
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
e-mail: zamestnanostIOP@mpsv.cz.

Technické dotazy týkající se zpracování projektové žádosti v programu Benefit7 budou zodpovídat pracovníci poboček Centra pro regionální rozvoj ČR.

Kontaktní osoby pro danou výzvu:
Mgr. Miroslav Nedorostek, Vedoucí oddělení ERDF
tel. 221 922 453, e-mail: miroslav.nedorostek@mpsv.cz

Mgr. Jan Veselý, projektový manažer
tel.: 221 923 436, e-mail: jan.vesely@mpsv.cz.

Další informace

Podrobné informace vztahující se k přípravě projektů v rámci této výzvy jsou blíže uvedeny v dokumentu „Příručka pro žadatele a příjemce“ a jejích přílohách, případně v Prováděcím dokumentu IOP. Tyto dokumenty jsou žadatelům k dispozici na internetových stránkách MPSV - www.mpsv.cz, podrobněji v sekci: Evropská unie a evropské fondy/Evropské fondy/IOP/Oblast intervence 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti, viz: http://www.mpsv.cz/cs/5497, na internetových stránkách www.strukturalni-fondy.cz/iop a dále na internetových stránkách Centra pro regionální rozvoj ČR: www.crr.cz.

EVIDENCE VYDÁNÍ VÝZVY 3.3 C)

Vydání č.Platné odZpracoval:Zrevidoval:
JménoPodpisJménoPodpis
1.011. 11. 2009Mgr. Alena Brožková Ing. Ivana Projsová
1.11. 3. 2010Mgr. Alena Brožková Ing. Ivana Projsová

EVIDENCE REVIZE VÝZVY 3.3 C)

Revize č.Předmět revizePlatné odZpracoval:Schválil:
JménoPodpisJménoPodpis
1Způsobilé výdaje – doplnění položek rozpočtové skladby, aktualizace adresy webových stránek pro oblast 3.31. 3. 2010Bařtipánová Blanka Ing. Marcel Kříž
Autor: Odbor 82
Poslední aktualizace: 31.7.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 25.2. 2018 000 04:27.