Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Vyžádané informace » Archiv » Rok 2009:

2009/49923-21 Informace o sociálních zařízeních pro děti

Dotaz:

(ze dne 1.7.2009)

Žadatelka zaslala žádost o informace o sociálních zařízeních pro děti a informace o dětech umístěných v těchto zařízeních.

Odpověď ředitelky rodiny a dávkových systémů:

Vážená paní,
k Vaší žádosti o poskytnutí informací, kterou jste zaslala na Ministerstvo práce a sociálních věcí dopisem dne 1. 7. 2009, Vám v souladu s ustanovením § 16a odst. 5 výše uvedeného zákona sdělujeme:

Ve svém dopise žádáte o poskytnutí informací týkajících se dětí umístěných v „sociálních zařízeních“ a také informací o těchto zařízeních.

Údaje, o které žádáte, jsou velice různorodé, ne zcela přesně specifikované a je třeba uvést, že nespadají pouze do gesce Ministerstva práce a sociálních věcí. Dotazujete se zejména na „sociální zařízení“ pro děti a s tím související další skutečnosti jako je financování, skladba dětí v jednotlivých zařízeních dle zdravotního stavu (zdravé, lehce, těžce nemocné), věku, počty dětí v jednotlivých zařízeních, včetně SOS vesniček či soukromých zařízení, počty dětí svěřených do náhradní rodinné péče (tj. osvojení, pěstounské péče a poručenství) apod.

Pokud jde o rozdělení sociálních zařízení pro děti, do působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) patří pouze zařízení pro osoby se zdravotním postižením, dříve ústavy sociální péče, které jsou zařazeny do sítě sociálních služeb. Dětské domovy, dětské domovy se školou, diagnostické ústavy a výchovné ústavy patří do působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Ministerstvu zdravotnictví (MZ) pak do působnosti náleží kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do 3 let.

Ministerstvo práce a sociálních věcí v současné době vykonává největší podíl činností spadajících do problematiky péče o ohrožené děti, za které lze považovat i děti umístěné v jednotlivých sociálních zařízeních. Tyto činnosti jsou realizovány v rámci sociálně-právní ochrany dětí. Jedná se zejména o právní, metodickou a kontrolní činnost v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, včetně přezkumu pravomocných rozhodnutí krajských úřadů v odvolacím a přezkumném řízení; metodickou, konzultační, koncepční činnost v oblasti sociální práce, včetně činnosti v rámci pověřování nestátních subjektů k výkonu sociálně-právní ochrany dětí; analytickou a statistickou činnost v rámci sociálně-právní ochrany dětí; spolupráci na mezinárodní úrovni a monitoring v oblasti práv dítěte; agendu náhradní rodinné péče; atd.

Důležitou informací je, že konkrétními zřizovateli jednotlivých zařízení jsou krajské úřady či obce. V rámci shromažďování určitých dat z jednotlivých oblastí, tzn. školství, zdravotnictví a oblasti sociální, včetně sociálně-právní ochrany, jsou vyplňovány roční výkazy o úkonech, které jsou podkladem pro zpracování statistik.

Informace o náhradní rodinné péči, např. počty dětí svěřených v předchozích letech do pěstounské péče a poručenství, osvojení, počet pěstounských rodin atd., je možno získat ze statistických ročenek MPSV na webové adrese www.mpsv.cz/cs/3869 (ročenka za rok 2008 ještě není zveřejněna). Dále pak z webových stránek Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky www.uzis.cz je možno získat informace týkající se dětí umístěných v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do 3 let. Na webových stránkách pro informace ve vzdělávání www.uiv.cz jsou uvedeny údaje o počtech dětí ve školských zařízeních ústavní výchovy. Další potřebné údaje můžete zkusit nalézt také na webové adrese Českého statistického úřadu www.czso.cz.

Ne všechny údaje, o které žádáte, jsou jako ukazatele podchycovány a zpracovávány. Např. MPSV nedisponuje údaji o počtu právně volných dětí, které mohou být svěřeny do náhradní rodinné péče. Tato čísla by bylo možné zjistit na jednotlivých krajích na sociálních odborech, odděleních sociálně-právní ochrany dětí.

Pokud jde o soukromé dětské domovy a SOS dětské vesničky, jedná se o nezávislé, nestátní organizace, z čehož vyplývá, že na zřízení těchto subjektů se stát, potažmo některé z ministerstev, nepodílí. Kompletní a adekvátní informace k SOS dětským vesničkám získáte na webové adrese www.sos-vesnicky.cz a o informace k soukromým dětským domovům se pak obraťte na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Níže Vám pro názornost zasíláme přehled určitých dat z oblasti sociálně-právní ochrany dětí, kdy tato byla získána a pro konkrétní potřebu MPSV zpracována z výše vyjmenovaných webových stránek.

Počty dětí v ústavních zařízeních (resort MPSV, MŠMT, MZ):

 • celkem – cca 21 až 22 000 dětí,
 • zařízení pro osoby se zdravotním postižením – cca 11 až 12 000,
 • školská zařízení (dětské domovy, výchovné ústavy, diagnostické ústavy) – 7 000 až 7 500,
 • zdravotnická zařízení (kojenecké ústavy, dětské domovy pro děti do 3 let) – cca1 800,
 • celkový počet dětí, které jsou v ústavních zařízeních umístěny na základě rozhodnutí soudu (ústavní výchova, ochranná výchova) – 9 269 dětí (k 1. 1. 2008) – zbývající počet dětí je v ústavních zařízeních umístěn na základě žádosti zákonných zástupců (většinou se jedná o děti se zdravotním postižením v zařízeních sociálních služeb).

Počet dětí žijících v pěstounské a poručenské péči:

 • 7 149 dětí – rok 2006
 • 7583 dětí – rok 2007

Počet pěstounských rodin:

 • 4845 – rok 2006
 • 4927 – rok 2007

Počet dětí umístěných do péče ústavních zařízení (celkem):

 • 1 974 – rok 2006
 • 2 195 – rok 2007

Počet dětí, u kterých byla ukončena ústavní výchova (tj. sledovány pouze děti, které byly do ústavního zařízení svěřeny na základě rozhodnutí soudu):

 • 1706 – rok 2006
 • 1676 – rok 2007

Přijměte, prosím, tyto informace s tím, že je na Vás, abyste si potřebné údaje, o které máte prioritní zájem, vyhledala na uvedených webových adresách, nebo se dle rozdělení kompetencí mezi jednotlivá ministerstva, obrátila na konkrétní úřad.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 08:35.