Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Vyžádané informace » Archiv » Rok 2009:

2009/16011-21 Vyřazení dotace z dotačního řízení na podporu rodiny

Dotaz:

(ze dne 24. 2. 2009)

Statutární zástupce organizace, jejíž žádost o dotaci byla vyřazena z dotačního řízení na podporu rodiny, se obrátil na ministerstvo s žádostí o sdělení důvodu, pro něž byl vyřazen její projekt z výše uvedeného dotačního řízení.

Odpověď ředitelky odboru rodiny a dávkových systémů:

Bohužel musím hned na úvod konstatovat, že dle bodu 1 §14 dílu II hlavy III zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) „na dotaci nebo návratnou finanční výpomoc není právní nárok, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak“. Stejné pravidlo je rovněž obsaženo v Metodice Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým subjektům v oblasti podpory rodiny pro rok 2009, a to v čl. IV bodu 8.

Vaše žádost o dotaci byla z dotačního řízení na podporu rodiny vyřazena v souladu s pravidly pro poskytování dotací a v souladu s jednacím řádem dotační komise, neboť o jeho vyřazení hlasovala dotační komise (9 členů pro vyřazení, 3 se zdrželi a nikdo nebyl proti) a její návrh následně schválil pan ministr.

Jedním z hlavních důvodů pro vyřazení byla skutečnost, že Vaše organizace je dle svých Stanov čl. 2 organizací „v níž se sdružili občané a občanky k aktivní činnosti na ochranu přírody a lidských práv“.

Specifikace zaměření činnosti organizace je dále upřesněna v čl. 3, a to následovně:

Základními cíli sdružení jsou zejména:

  1. chránit přírodu a krajinu
  2. aktivně vystupovat na ochranu lidských práv
  3. prosazovat a obhajovat práva žen a dívek
  4. aktivně se podílet na ochraně zvířat a jejich práv
  5. vyhledávat, aktivizovat a podporovat síly k naplnění těchto cílů

Jak je patrné z výše uvedeného, činnost organizace se primárně nezabývá rodinnou politikou, což je v rozporu se zaměřením dotačního řízení Ministerstva práce a sociálních věcí na podporu rodiny.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 09:09.