Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Dobrý tip:

Příručka OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2009

Co se v ní dozvíte? Například jak je to s přihlašovací a odhlašovací povinností, s platbou pojistného a jak se vypočítá, kdy vzniká OSVČ účast na důchodovém pojištění či nárok na dávky nemocenského pojištění, kdy a proč se podává Přehled o příjmech a výdajích OSVČ a spoustu dalších důležitých informací.

Pro ilustraci doplňují publikaci konkrétní příklady a neschází ani přehled důležitých zákonů a předpisů. Na 36 stranách tak přináší praktické informace a reaguje na nejčastější dotazy z oblasti sociálního zabezpečení OSVČ. Záměrem příručky je usnadnit OSVČ podnikatelský život, ušetřit jejich čas a srozumitelnou formou je provést světem sociálního zabezpečení.

Kde ji získáte?

Publikace vyšla v nákladu 50 000 kusů (náklad na jeden výtisk činil 3 Kč). Příručka je zdarma k dispozici na všech pracovištích ČSSZ a je možné si ji ve formátu pdf stáhnout z webových stránek ČSSZ z adresy: http://www.cssz.cz/cz/informace/informacni-materialy/publikace.htm.

Některé z příkladů, které najdete v příručce:

Výpočet zálohy na pojistné na důchodové pojištění

OSVČ vykonávala po celý rok 2008 hlavní SVČ. Příjmy měla 400 000 Kč a výdaje 210 000 Kč. Příjmy po odpočtu výdajů tak byly 190 000 Kč. Nejdříve se vypočítá měsíční vyměřovací základ: (190 000 Kč × 0,5) : 12 = 7 916,66 Kč, který se zaokrouhlí směrem nahoru. Z něj se vypočítá minimální výše zálohy na pojistné: 7 917 Kč × 0,292 = 2 311,76 Kč (zaokrouhleno na celé Kč nahoru, tj. 2 312 Kč). Po podání přehledu za rok 2008 bude OSVČ vykonávající SVČ hlavní platit měsíční zálohu na pojistné na důchodové pojištění ve výši 2 312 Kč.

Kdy nevznikne povinnost platit pojistné na důchodové pojištění

OSVČ od 19. 2. 1997 do 31. 12. 2008 vykonávala uměleckou činnost, ale neprohlásila, že se jedná o soustavný výkon, a proto si neplatila pojistné. Od 1. 1. 2009 i nadále činnost vykonává, proto musí nejpozději do 8. 2. 2009 oznámit příslušné správě sociálního zabezpečení zahájení SVČ od 1. 1. 2009. Jestliže oznámí a doloží, že se jedná o vedlejší činnost, nebude mít povinnost platit zálohy na pojistné. O povinnosti platit pojistné za rok 2009 se rozhodne až v roce 2010 při podání přehledu za rok 2009. Pokud daňový základ, eventuálně příjmy po odpočtu výdajů za rok 2009 nedosáhnou rozhodné částky stanovené pro tento rok, a důvod pro vedlejší činnost bude trvat po celý rok 2009, povinnost platit pojistné nevznikne.

Výpočet starobního důchodu

Muž narozený 15. 1. 1947 požádal o řádný starobní důchod (podle zák. § 29 č. 155/1995 Sb.). Jeho důchodový věk je 62 let. Tohoto věku dosáhl 15. 1. 2009 a do této doby získal celkem 45 roků pojištění, z toho je 15 let, kdy si odváděl důchodové pojištění jako OSVČ. Pro výpočet starobního důchodu nehraje roli to, zda byl muž důchodově pojištěn v zaměstnání nebo jako OSVČ. Osobní vyměřovací základ (OVZ) muže za rozhodné období 1986–2008 činí 23 890 Kč. Výpočtový základ se stanoví z OVZ 23 890 Kč následujícím způsobem:

  • částka do 1. redukční hranice 10 500 Kč náleží v plné výši,
  • k této částce se přičte 30 % rozdílu mezi částkou 23 890 Kč a částkou 10 500 Kč (13 390 Kč), (2. redukční hranice je 27 000 Kč) = 30 % z 13 390 Kč – tj. 4 017 Kč.

Výpočtový základ činí celkem 14 517 Kč (10 500 Kč + 4 017 Kč). Za každý rok pojištění náleží 1,5 % výpočtového základu, tzn., že za 45 let pojištění činí procentní výměra starobního důchodu 67,5 % výpočtového základu – tj. 9 799 Kč, (zaokrouhleno na celé Kč nahoru). Spolu se základní výměrou 2 170 Kč bude starobní důchod celkem ve výši 11 969 Kč.

Zdroj: ČSSZ

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 21.4.2009

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 16.10. 2018 000 05:11.