Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Právní předpisy » Právní výklady:

Obsah položky Výklad MPSV k zařazování zaměstnanců, kteří vykonávají přímou obslužnou péči o klienty v zařízeních sociální péče (Ústavy sociální péče, domovy důchodců) do povolání a příslušné platové třídy:

Výklad MPSV k zařazování zaměstnanců, kteří vykonávají přímou obslužnou péči o klienty v zařízeních sociální péče (Ústavy sociální péče, domovy důchodců) do povolání a příslušné platové třídy

K zabezpečení jednotného postupu při zařazování zaměstnanců, kteří vykonávají přímou obslužnou péči o klienty v zařízeních sociální péče (ÚSP, DD) do povolání a příslušných platových tříd, vydává MPSV tento výklad.

Přímá obslužná péče, tak jak je v současné době v zařízeních sociální péče vykonávána, prošla svým dlouholetým vývojem od systému nemocniční péče k rodinnému pojetí a nemá v žádném případě zdravotnický charakter. Je však stále schována ve smyslu příkladů pracovních činností uvedených v katalogu prací v kumulaci pod ošetřovatelskou nebo pomocnou činnost zdravotnického charakteru, jejíž výkon lze provádět pouze po získání odborné zdravotnické způsobilosti (v daném případě sanitářský nebo ošetřovatelský kurs). Tento zastaralý a dnes již překonaný systém zařazování zaměstnanců do povolání a příslušné platové třídy je možno ošetřit následujícím způsobem.

Pro zabezpečování přímé obslužné péče o klienty v zařízeních sociální péče (ÚSP a DD) je možno využít povolání s názvem "pracovník sociální péče" s tím, že tato činnost je zařazena dle složitosti, odpovědnosti a psychické a fyzické náročnosti do 3. nebo 4. platové třídy. Zaměstnanci zařazení do tohoto povolání nesmí být pověřováni zdravotnickou činností, tudíž nesmí poskytovat zdravotnické služby ve smyslu směrnice MZ č. 10/1986 o náplni činnosti středních, nižších a pomocných zdravotnických pracovníků. Nejedná se o pomocného zdravotnického pracovníka (sanitář), který naopak musí úkony zdravotnického charakteru vykonávat.

Základem pro zařazení "pracovníka sociální péče" do příslušné platové třídy jsou příklady nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje. Ekonomický odbor MPSV doporučuje následující porovnatelné příklady prací.

3. platová třída
Přímá obslužná péče o klienty, nácvik jednoduchých denních činností, pomoc při osobní hygieně a oblékání klientů, manipulace s přístroji, pomůckami, prádlem, udržování čistoty a hygieny u klientů, podpora soběstačnosti.

4. platová třída
Zvlášť obtížná a namáhavá komplexní obslužná péče o fyzicky a psychicky postižené klienty, poskytování pomoci při vytváření základních sociálních a společenských kontaktů, posilování životní aktivizace klientů a uspokojování jejich psychosociálních potřeb.

Výše uvedené příklady lze použít v souladu se zákonem č. 143/1992 Sb., § 4 odst. 1, a to porovnáním s příklady pro pečovatelskou službu, které jsou z hlediska složitosti, odpovědnosti a psychické a fyzické náročnosti srovnatelné. Zároveň lze konstatovat, že odpovídají i obecné charakteristice pro danou platovou třídu uvedené ve výše citovaném zákoně.

Pro přímou obslužnou péči je charakteristické následující vymezení:

  • přímou obslužnou péči zajišťují "pracovníci sociálních služeb" (název povolání z připravovaného 16 ti třídního katalogu prací);
  • zásadně není kladen důraz na režim převzatý z lůžkových zdravotnických zařízení;
  • tato činnost plně odráží snahu o další rozvoj osobnosti klienta respektováním jeho svéprávnosti a vedením k odpovědnosti za sebe (pomoc ke svépomoci);
  • k vykonávání těchto činností v zařízeních sociálních služeb je zatím ze strany MPSV doporučováno získání kvalifikačních předpokladů (odborné způsobilosti) absolvováním kvalifikačního kursu odborně zaměřeného pro oblast sociálních služeb, který mohou poskytovat vybrané ústavy sociální péče na základě získané akreditace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Tímto by v zařízeních sociálních služeb nebylo k vykonávání přímých obslužných činností využíváno zdravotnických pracovníků ("sanitářek"), jejichž hlavním posláním je poskytování pomocných prací zdravotnického charakteru. Stanovení odborné způsobilosti "pracovníka sociálních služeb" bude vycházet ze zákona o sociálních službách (obdobně jako způsobilost pedagogických pracovníků řeší školský zákon nebo zdravotnických pracovníků zákon o péči o zdraví lidu).

Základní podmínkou správného uplatnění navrhovaného postupu je organizační rozdělení komplexní péče o klienty na okruh "obslužné péče" a "odborné doplňkové služby". Obslužná péče obsahuje kromě přímé obslužné péče jejíž náplň je výše uvedena, ještě provádění základních výchovných úkonů při prohlubování hygienických, společenských a pracovních návyků, posilování společenských kontaktů, nácviků běžných denních činností, provádění manipulace s přístroji, pomůckami a prádlem, včetně udržování čistoty a hygieny u klientů a prohlubování a upevňování pracovních návyků, včetně rozvíjení manuální zručnosti klientů až po jejich fixaci, zabezpečování zájmové a kulturní činnosti, aktivizace a podpora cítění, schopnosti zájmů s využitím výtvarných, hudebních, pohybových a podobných technik. Samostatné okruhy z nabídky odborných doplňkových služeb (zdravotních, vychovatelských, sociálních apod.) je nutné samostatně organizačně vyčlenit.

Výše uvedený způsob organizačního členění a z toho vyplývající zařazování zaměstnanců do povolání a příslušných platových tříd plně podporuje zkvalitnění odborných služeb, neboť zde musí být bezpodmínečně vyžadováno plnění odborné způsobilosti a zaměstnanci nejsou zatěžováni prováděním kumulovaných neodborných činností.

ředitel ekonomického odboru

Mgr. Bedřich M y š i č k a, v. r.

Autor: Odbor 62
Poslední aktualizace: 18.4.2005

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.10. 2018 000 05:04.