Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Obsah položky Projekty „Školení je šance“ a „Vzdělávejte se!“:

Projekty „Školení je šance“ a „Vzdělávejte se!“

3,3 miliardy korun na podporu podnikům a jejich zaměstnancům z Evropského sociálního fondu

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí podpoří v rámci programů Evropského sociálního fondu podniky, kteří čelí současné nepříznivé ekonomické situaci
 • Zaměstnavatelé budou dostávat peníze na realizaci vzdělávacích kurzů pro své zaměstnance
 • Finanční prostředky bude možné získat jak na školení zaměstnanců, tak i na náhradu mzdových nákladů zaměstnanců po dobu jejich účasti na školení, a to až do 100 % celkových nákladů podle typu veřejné podpory, způsobu vzdělávání a velikosti podniku (přesné podmínky a výše podpory na www.mpsv.cz a www.esfcr.cz)
 • Zaměstnavatelé musí mít pracoviště nebo provozovnu (nikoli sídlo) mimo hlavní město Prahu

Výzva „Školení je šance“

 • Žádosti mohou zaměstnavatelé podávat formou grantových projektů na Ministerstvu práce a sociálních věcí od 23. března 2009
 • Žádost je přístupná pro vyplnění on-line přímo na internetových stránkách www.eu-zadost.cz nebo www.eu-zadost.eu
 • Na výzvu je vyčleněno celkem 1,8 mld. Kč a projekty bude možno předkládat průběžně až do konce roku 2009
 • Dílčí uzávěrky příjmu projektů budou každé tři týdny, první uzávěrka 14. dubna 2009

Projekt „Vzdělávejte se!“

 • Žádosti o zapojení do projektu mohou zaměstnavatelé na úřadech práce podle místa výkonu práce (nikoli podle sídla zaměstnavatelů) od 23. března 2009
 • Na projekt je vyčleněno celkem 2,5 mld. Kč a žádosti o zapojení do projektu budou moci zaměstnavatelé podávat až do 31. prosince 2010
 • Žádosti budou na úřadech práce posuzovány a schvalovány průběžně

Podrobnější informace o obou projektech s pokyny pro předkládání žádostí jsou zde: „Školení je šance“, „Vzdělávejte se!“.

Potenciální zájemci se s nimi mohou seznámit a zvážit, která forma – zda prostřednictvím žádosti na úřadu práce nebo prostřednictvím grantového projektu předloženého na MPSV - je pro ně vhodnější.

Obsah:

 1. Úvodní informace
 2. Výzva „Školení je šance“
 3. Projekt „Vzdělávejte se!“
 4. Aktivní tabulka k výpočtu míry příspěvku na mzdové náklady

1) Úvodní informace

V souvislosti s celosvětovou hospodářskou krizí a v souladu s vládními plány na její řešení v podmínkách ČR přistoupilo Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci programů Evropského sociálního fondu k vyhlášení mimořádných výzev a zahájení realizace nových projektů, zaměřených na zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím prohlubování odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů.

Výzvy se týkají jednak tzv. grantových projektů, tzn. poskytování finančních prostředků formou dotačního řízení, a jednak tzv. individuálních projektů, které jsou řešeny z úrovně Ministerstva práce a sociálních věcí a z úrovně úřadů práce. Zároveň byly operativně provedeny úpravy v různých částech dokumentace programů, aby bylo umožněno tyto projekty urychleně zahájit a nastavit v nich takové podmínky, které zajistí přístup co nejširšího spektra podniků k finančním prostředkům a které umožní, aby tyto prostředky byly poskytovány co nejjednodušším, nejrychlejším a nejefektivnějším způsobem. Jednou z významných úprav v metodických dokumentech je změna v poskytování tzv. přímé podpory v projektech, a to konkrétně:

 • navýšení limitu mzdových příspěvků poskytovaných osobám účastnícím se školení až na trojnásobek minimální mzdy,
 • navýšení limitu mzdových příspěvků u všech zaměstnanců až do výše 100 % mzdových nákladů na pracovní místo.

Jednotlivé výzvy a projekty jsou formulovány tak, aby se vzájemně doplňovaly a pokrývaly různé situace, v jakých se nacházejí zaměstnavatelé i zaměstnanci v současných nepříznivých hospodářských podmínkách, a aby byl také dán prostor pro různé formy řešení těchto situací. Všechny připravované aktivity směřují ke zmírnění dopadů ekonomické krize a udržení zaměstnanosti i v období poklesu výroby a odbytu. Realizované projekty přispějí k odbornému rozvoji zaměstnanců, zvýšení kvality vzdělávání a současně k udržitelnosti pracovních míst.

Pokud jde o konkrétní výzvy a projekty, které jsou v těchto dnech zahajovány a vyhlašovány, jedná se o dvě hlavní aktivity, které budou financovány z Evropského sociálního fondu v rámci prioritní osy na podporu adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, v oblasti podpory 1. 1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost:

 • Globální grant – výzva „Školení je šance“
 • Individuální projekt „Vzdělávejte se!“

V obou aktivitách je možno získat finanční prostředky jak na školení zaměstnanců, tak i na náhradu mzdových nákladů zaměstnanců po dobu jejich účasti na školení, a to v určitých případech až do 100 % celkových nákladů; při omezení z důvodu veřejné podpory v rozsahu od 60 % do 80 % u obecného vzdělávání, případně 25 % - 55 % u tzv. specifického vzdělávání (v případě výzvy „Školení je šance“). Stanovení míry podpory závisí jednak na typu vzdělávání (obecné/specifické), na velikosti podniků a také na režimu veřejné podpory.

U obou aktivit jsou oprávněnými žadateli zaměstnavatelé – podnikatelské subjekty, jejich postavení je však vzájemně vymezeno, aby nedocházelo k souběžnému, případně duplicitnímu financování stejných aktivit či subjektů:

 • Ve výzvě „Školení je šance“ mohou na MPSV předložit projektovou žádost ti zaměstnavatelé, kteří v době podání projektové žádosti neaplikují ustanovení § 209 ZP a ani nepodali na úřadu práce žádost o příspěvek v rámci projektu „Vzdělávejte se!“.
 • V projektu „Vzdělávejte se!“ mohou u úřadu práce požádat o příspěvek ti zaměstnavatelé, kteří museli přistoupit k omezení výroby ve svých provozech a jejichž zaměstnancům náleží snížená náhrada mzdy podle § 209 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, případně ti zaměstnavatelé, kterým počet jejich výrobních zakázek začíná vlivem celosvětové finanční krize klesat, nechtějí však ještě aplikovat ustanovení § 209 ZP.

1.1) Typ vzdělávání

Za obecné vzdělávání se považuje vzdělávání zahrnující výuku, která se nevztahuje pouze nebo zásadně na současné nebo budoucí postavení zaměstnanců v podniku, ale která poskytuje kvalifikace ve větší míře přenositelné do ostatních podniků nebo pracovních oborů (např. jazykové vzdělávání, IT dovednosti, komunikační dovednosti, ale i oborové vzdělávání uplatnitelné u více zaměstnavatelů v jednom oboru, např. účetnictví, stavební práce, svářečské zkoušky atd.).

Za specifické vzdělávání se považuje vzdělávání, které zahrnuje výuku s přímým a zásadním vztahem k současnému nebo budoucímu postavení zaměstnanců v podniku a poskytuje kvalifikace, které jsou nepřenositelné, nebo přenositelné pouze v omezeném rozsahu, do dalších podniků a pracovních oborů (např. školení na práci se specifickým softwarem či technologií výroby, které byly vyvinuty pouze pro daný podnik).

1.2) Velikost podniku

Zařazení do kategorie podniků dle jejich velikosti upravuje Příloha I nařízení č. 800/2008.

Z hlediska počtu zaměstnanců

 • velký podnik má 250 a více zaměstnanců
 • střední podnik má 50 a více a zároveň méně než 250 zaměstnanců
 • malý podnik má méně než 50 zaměstnanců

Z hlediska ročního obratu a aktiv podniku

 • velký podnik je také podnik, který sice zaměstnává méně než 250 zaměstnanců, jehož roční obrat však dosahuje alespoň 50 milionů EUR a současně má aktiva nejméně ve výši 43 mil. EUR
 • střední podnik je také podnik, který sice zaměstnává méně než 50 zaměstnanců, jehož roční obrat i jeho aktiva jsou však vyšší než 10 milionů EUR
 • malý podnik je také podnik, který zaměstnává méně než 50 zaměstnanců a zároveň jeho roční obrat nebo aktiva nepřesahují 10 mil. EUR

1.3) Režimy veřejné podpory

 1. V režimu podpory de minimis je možné podniku, bez ohledu na jeho velikost, hradit až 100 % nákladů projektu za předpokladu, že s ostatními přijatými podporami de minimis nepřesáhne celková částka podpory 200 tis. EUR za poslední tři účetní období.
 2. V případě blokové výjimky na vzdělávání podle nařízení Komise (ES) č. 800/2008 je možné poskytnout příspěvek v závislosti na velikosti podniku v souladu s limity pro poskytnutí veřejné podpory na vzdělávání zaměstnanců. Zaměstnavatelé se budou podílet na úhradě nákladů na vzdělávání, na náhradu mzdy a sociálního a zdravotního příspěvku určitou procentní částí svými finančními prostředky.
 3. Podle tzv. dočasného rámce podpory je možné podniku, bez ohledu na jeho velikost, hradit až 100 % nákladů. Částka podpory jednomu podniku přitom nesmí spolu s podporou de minimis poskytnutou v období od 1. 1. 2008 až 31. 12. 2010 přesáhnout hodnotu 500 000 EUR.
  Podporu podle dočasného rámce bude možné podnikům poskytovat až po schválení odpovídajícího režimu podpory Evropskou komisí (předpokládaný termín schválení EK je květen až červen 2009).

1.4) Financování projektů

Úhrady způsobilých výdajů projektu mohou probíhat dvěma základními způsoby:

 • Standardním způsobem – tento způsob bude aplikován u projektů, ve kterých příjemci, kteří jsou podnikatelskými subjekty, alespoň částečně spolufinancují způsobilé výdaje projektu z vlastních prostředků;
 • Předfinancováním – tento způsob bude aplikován u projektů realizovaných podnikatelskými subjekty, u kterých příjemce nespolufinancuje způsobilé výdaje projektu z vlastních prostředků.

2) Výzva „Školení je šance“

Podrobné informace naleznete zde.

2.1) Zaměření výzvy

Oprávněnými žadateli jsou podnikatelské subjekty, které předkládají projekty, jejichž cílovou skupinou jsou zaměstnanci žadatele. Cílová skupina podpořených projektů musí pocházet z jiného regionu než z hlavního města Prahy.

V rámci projektu mohou zaměstnavatelé získat finanční prostředky na realizaci vzdělávacích kurzů pro své zaměstnance, tvorbu vzdělávacích programů, včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů, zavádění systému rozvoje a řízení lidských zdrojů v podnicích vedoucí k motivaci a aktivizaci zaměstnanců a zaměstnavatelů a k podpoře dalšího podnikového vzdělávání a na další obdobné aktivity. Zaměstnancům se tak dostane možnosti účastnit se dalšího vzdělávání, zdokonalit si své odborné znalosti, dovednosti a kompetence a zaměstnavatelé jsou motivováni k vytváření efektivního systému řízení lidských zdrojů a k uplatňování pružných forem práce.

Výzva je zaměřena na zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů.

Specifické cíle podpory:

 • Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců;
 • Rozvoj podnikových systémů řízení lidských zdrojů a rozvoje lidských zdrojů s využitím inovativních přístupů;
 • Motivace zaměstnavatelů k prosazování odborného vzdělávání v rámci organizace;
 • Posílení udržitelnosti pracovních míst.

2.2) Způsob realizace

Výzva je realizována formou grantových projektů.

Zaměstnavatelé – podnikatelské subjekty mohou předkládat od 23. března 2009 projektové žádosti prostřednictvím webové aplikace Benefit7. Žádost bude přístupná pro vyplnění on-line přímo na internetových stránkách www.eu-zadost.cz nebo www.eu-zadost.eu. Na těchto internetových stránkách jsou k dispozici „Pokyny Řídícího orgánu“, které slouží žadateli jako postup při registraci do aplikace Benefit7 a rovněž jako pomůcka pro vyplnění žádosti o finanční podporu v rámci konkrétní výzvy. Po vyplnění je třeba žádost vytisknout a zaslat také v listinné podobě na MPSV - Řídící orgán.

Pro žadatele je zřízena hotline adresa benefit7@mpsv.cz, na kterou mohou posílat případné dotazy technického rázu.

Projekty bude možno předkládat průběžně až do konce roku 2009. Dílčí uzávěrky příjmu projektů a jejich hodnocení a výběr bude probíhat v třítýdenních intervalech tak, aby finanční prostředky bylo možné přidělit a čerpat v nejkratších možných termínech. První uzávěrka bude 14. dubna 2009.

Kromě nákladů na realizaci vzdělávání mohou být zaměstnavatelům hrazeny i náklady na náhradu mzdy, včetně sociálního a zdravotního pojištění, a to po celou dobu, kdy se jejich zaměstnanci účastní vzdělávacích kurzů. Výše podpory může být v určitých případech až 100% celkových nákladů; při omezení z důvodu pravidel veřejné podpory se zaměstnavatelé budou podílet určitou procentní částí ze svými finančními prostředky. Stanovení míry podpory závisí jednak na typu vzdělávání (obecné/specifické), na velikosti podniků a také na režimu veřejné podpory.

V rámci této výzvy bude podpora poskytnuta v souladu s pravidly poskytování veřejné podpory, buď v režimu de minimis, dle blokové výjimky na vzdělávání v souladu s nařízením ES č. 800/2008 nebo dle tzv. „dočasného rámce podpory“.

Tab.: Maximální intenzita veřejné podpory dle blokové výjimky na vzdělávání
SubjektySpecifické vzděláváníObecné vzdělávání
Velké podniky v ČR25%60%
Střední podniky35%70%
Malé podniky (včetně mikropodniků)45%80%
Tab.: Maximální intenzita veřejné podpory dle blokové výjimky na vzdělávání zdravotně postižených a znevýhodněných pracovníků
SubjektySpecifické vzděláváníObecné vzdělávání
Velké podniky v ČR35%70%
Střední podniky45%80%
Malé podniky (včetně mikropodniků)55%80%

Příklad:

Tabulka uvádějící výpočet úhrady osobních nákladů na zaměstnance za dobu strávenou na školení (příklad při výši mzdových nákladů 15 000 Kč/měsíc, včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění); Zaměstnavatel: střední nebo malý podnik, různé formy režimu veřejné podpory.

Veřejná podpora pro střední podnikVeřejná podpora pro malý podnik
Intenzita podpory (%)Náklady hrazené z OP LZZNáklady hrazené podnikemIntenzita podpory (%)Náklady hrazené z OP LZZNáklady hrazené podnikem
Podpora de minimis10015 000,000,0010015 000,000,00
Obecné vzdělávání7010 500,004 500,008012 000,003 000,00
Obecné vzdělávání pro znevýhodněné8012 000,003 000,008012 000,003 000,00
Specifické vzdělávání355 250,009 750,00456 750,008 250,00
Specifické vzdělávání pro znevýhodněné456 750,008 250,00558 250,006 750,00
Podpora dle dočasného rámce10015 000,000,0010015 000,000,00

2.3) Celková výše prostředků na výzvu a velikost projektů

Na výzvu bylo vyčleněno celkem 1,8 mld. Kč, výše podpory pro jednotlivé projekty byla stanovena následovně:

Projekty regionální:

 • Minimální výše podpory na jeden projekt: 1 mil. Kč
 • Maximální výše podpory na jeden projekt: 7 mil. Kč

Projekty nadregionální (realizované ve 2 a více regionech ČR):

 • Minimální výše podpory na jeden projekt: 2 mil. Kč
 • Maximální výše podpory na jeden projekt: 15 mil. Kč

3) Projekt: „Vzdělávejte se!“

Podrobné informace naleznete zde.

3.1) Zaměření projektu

Projekt je zaměřen na zaměstnavatele, kteří v důsledku celosvětové finanční krize a hospodářské recese museli nebo budou muset omezit výrobu ve svých provozech, a jejich zaměstnance. V rámci projektu mohou zaměstnavatelé získat finanční prostředky na realizaci vzdělávacích kurzů pro své zaměstnance, kteří jsou ohroženi negativními důsledky organizačních změn podniku v důsledku krize. Zaměstnancům se tak dostane možnosti účastnit se dalšího vzdělávání, zdokonalit si své odborné znalosti, dovednosti a kompetence v oblasti tzv. obecného vzdělávání a zaměstnavatelé získají prostor pro efektivnější řešení personální situace podniku v období krize.

Zaměstnavatelé budou žádat na úřadu práce podle místa výkonu práce (pracoviště, provozovny), nikoli podle sídla zaměstnavatele. Vztahuje se na území celé ČR, s výjimkou hlavního města Prahy.

3.2) Způsob realizace

Zaměstnavatelé podají žádost o zapojení do projektu na příslušném úřadu práce, který jejich žádost posoudí a schválí. Žádost bude obsahovat relevantní důvody o zapojení se zaměstnavatele do projektu, seznam zaměstnanců účastnících se odborného rozvoje, vzdělávací kurzy a vybrané vzdělávací instituce, které budou odborný rozvoj zajišťovat. Součástí bude i kalkulace nákladů na vzdělávání (jednotlivé kurzy). Cena vzdělávání nesmí přesáhnout cenu v daném regionu obvyklou a kalkulované ceny uvedené zaměstnavatelem v žádosti budou cenou maximální.

Zaměstnavatelé dostanou příspěvek na úhradu nákladů na vzdělávání zaměstnanců a na náhradu mzdy, včetně sociálního a zdravotního pojištění a cestovních náhrad, a to po dobu, kdy se jejich zaměstnanci účastní vzdělávání. Příspěvek bude poskytnut v souladu s pravidly poskytování veřejné podpory - buď v režimu de minimis nebo dle blokové výjimky v souladu s nařízením ES č. 800/2008. V případě blokové výjimky je možné poskytnout příspěvek v závislosti na velikosti podniku v souladu s limity pro poskytnutí veřejné podpory na obecné vzdělávání zaměstnanců. Zaměstnavatelé se budou podílet na úhradě nákladů na vzdělávání, na náhradě mzdy a sociálního a zdravotního příspěvku určitou procentní částí svými finančními prostředky.

Tab.: Maximální intenzita veřejné podpory dle blokové výjimky na vzdělávání
SubjektyObecné vzdělávání
Velké podniky v ČR60%
Střední podniky70%
Malé podniky (včetně mikropodniků)80%
Tab.: Maximální intenzita veřejné podpory dle blokové výjimky na vzdělávání zdravotně postižených a znevýhodněných pracovníků
SubjektyObecné vzdělávání
Velké podniky v ČR70%
Střední podniky80%
Malé podniky (včetně mikropodniků)80%

Příklad:

Zaměstnavatel předloží žádost s kalkulací a následně i vyúčtování ve výši

 • Na vzdělávání - 3.000.000 Kč
 • Počet zapojených zaměstnanců - 100 zaměstnanců
 • Počet hodin trvání vzdělávací aktivity - 100 hodin
 • Kalkulace náhrad mzdových nákladů/mezd - 600.000 (při 60 Kč/hod)
 1. Pokud tento zaměstnavatel v posledních třech účetních obdobích nečerpal podporu de minimis, může z projektu obdržet příspěvek ve výši až 100 %, přičemž výše podpory nesmí překročit 200 tis. EUR (tj. dnes cca 5.600.000 Kč). Vzhledem k tomu, že výše uvedené náklady nepřesáhnou 3.600.000 Kč, může tento zaměstnavatel, protože nečerpal podporu v režimu de minimis v posledních třech letech, obdržet podporu v plné výši nákladů, tj. 3.600.000 Kč.
 2. Pokud zaměstnavatel čerpá podle blokové výjimky:
  • obdrží velký podnik – 60 % z prokázaných nákladů, tj. 2.160.000 Kč (v případě ZP 70 %, tj. 2.520.000 Kč)
  • obdrží střední podnik – 70 % z prokázaných nákladů, tj. 2.520.000 Kč (v případě ZP 80 %, tj. 2.880.000 Kč)
  • obdrží malý podnik – 80 % z prokázaných nákladů, tj. 2.880.000 Kč, u malých podniků je stejné procento i pro ZP.

3.3) Celková výše prostředků na projekt

Projekt bude realizován ve dvou fázích. Přednostně budou čerpány prostředky Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů - výzva bude vyhlášena na částku 500 mil. Kč (uznatelnost výdajů končí 30. 6. 2009). Ve druhé fázi bude projekt realizován v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost - vyčleněna částka 1 mld. Kč.

Předpokládaná doba trvání do 30. června 2011. Druhá fáze by měla plynule navázat na fázi první.

4) Aktivní tabulka k výpočtu míry příspěvku na mzdové náklady

Aktivní tabulku k výpočtu míry příspěvku na mzdové náklady si můžete stáhnout zde.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 25.3.2009

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.5. 2019 000 18:44.