Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Právní předpisy » Právní výklady:

Výklad MPSV k rozšíření okruhu zaměstnanců, kterým v souladu se změnou NV č.330/2003 Sb., o plat. poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, přísluší od 1.1.2005 plat.tarif podle stupnice plat.tarifů stanovených v příloze č.2 k tomuto nař.vl.

Nařízením vlády č. 637/2004 Sb., ze dne 1. prosince 2004, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových zaměstnanců ve veřejných službách a správě, došlo k doplnění § 5 odst. 2 o písm. i) a j), která znějí:

"i) zaměstnancem sociální péče a vykonává přímou obslužnou péči nebo základní výchovnou činnost u klientů v zařízeních sociálních služeb,

j) sociálním pracovníkem, který zabezpečuje sociální agendy a vykonává sociálně-právní poradenství, analytickou, koncepční, metodickou a další odbornou činnost v zařízeních sociálních služeb."

Pro vymezení rozšířeného okruhu zaměstnanců, jimž přísluší od 1. ledna 2005 platový tarif podle stupnice platových tarifů stanovených v příloze č. 2 k nařízení vlády, jsou určujícími pojmy "zaměstnanec sociální péče", "sociální pracovník" a "zařízení sociálních služeb".

Název "zařízení sociálních služeb" není sice definován žádným právním předpisem, ale ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí byl použit v souladu s principy návrhu věcného záměru zákona o sociálních službách. V § 5 odst. 2 písm. i) a j) nařízení vlády je tento termín použit pro označení subjektu (zařízení), které poskytuje sociální služby. Služby poskytované v rámci sociální péče (sociální služby) jsou vymezeny v § 73 odst. 6 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů a zařízení sociální péče jsou vymezeny v navazující prováděcí vyhlášce MPSV č. 182/1991 Sb. Jde zejména o výchovnou a poradenskou péči, pracovní rehabilitaci, ústavní sociální péči, péči v ostatních zařízeních sociální péče a o pečovatelskou službu.

Sociální péče podle citovaného zákona č. 100/1988 Sb. zahrnuje zejména péči o rodinu a děti, občany těžce zdravotně postižené, o staré občany, občany, kteří potřebují zvláštní pomoc a o občany společensky nepřizpůsobené. Zákon však nedefinuje "zaměstnance sociální péče" ani pojem "sociální pracovník". Katalog prací, který tvoří přílohu k nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 331/2003 Sb. a nařízení vlády č. 398/2004 Sb., však v povolání č. 2.8.1 "Pracovník sociální péče" a v povolání č. 2.8.2 "Sociální pracovník" zahrnuje příklady prací, které jsou pro zaměstnance vymezené v § 5 odst. 2 písm. i) a j) nařízení vlády typické.

Autor: Odbor 62
Poslední aktualizace: 18.4.2005

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.10. 2018 000 18:51.