Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2009 » Únor:

Petr Nečas: Veřejná služba: Obec sama zváží své možnosti (Moderní obec)

Chtěl bych uvést na pravou míru nepřesnou informaci, že obce mají údajně povinnost zaměstnávat lidi, kteří jsou v evidenci úřadů práce déle než půl roku, aby pro obec zdarma odpracovali 20 hodin měsíčně. Podle zákona o pomoci v hmotné nouzi obec nemá žádnou povinnost organizovat veřejnou službu. Obec zváží možnosti, které pro organizování veřejné služby má k dispozici, a rozhodne se, zda veřejnou službu organizovat bude či nikoli.

Připomínám, že institut veřejné služby vznikl také z podnětů mnoha starostů, kteří chtěli využít pro blaho obce osoby dlouhodobě závislé na sociálních dávkách. A právě veřejnou službu mohou vykonávat lidé, kterým jsou poskytovány dávky pomoci v hmotné nouzi. Institut veřejné služby pouze rozšířil možnosti zachování pracovních dovedností u osob dlouhodobě setrvávajících ve stavu hmotné nouze (vedle veřejně prospěšných prací, dobrovolnické služby apod.). Co se týká odpracování 20 hodin měsíčně, v zákoně o pomoci v hmotné nouzi je upraveno, že částka živobytí činí u osoby, pobírající příspěvek na živobytí déle než šest kalendářních měsíců, částku existenčního minima. Toto ustanovení se však nevztahuje na nezaopatřené děti, na osobu, u které se nezkoumá snaha zvýšit si příjem vlastní prací, osobu pobírající podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, osobu, která má příjem z výdělečné činnosti, a osobu, která vykonává dobrovolnickou službu nebo veřejnou službu v rozsahu alespoň 20 hodin v kalendářním měsíci. Doba šesti kalendářních měsíců se počítá od 1. 1. 2009. Pokud ale ani jednu z možností osoba vykonávat nebude (jedno z jakého důvodu), její částka živobytí klesne na existenční minimum.

Jestliže se obec rozhodne veřejnou službu organizovat, ukládá jí zákon o pomoci v hmotné nouzi povinnost uzavřít s osobou v hmotné nouzi smlouvu o výkonu veřejné služby. Vzor smlouvy byl ve spolupráci s ministerstvem vnitra obcím poskytnut. Obec ještě před tím, než se rozhodne uzavřít tuto smlouvu, může požadovat po příslušném orgánu pomoci v hmotné nouzi informace o tom, zda konkrétní člověk již nějakou práci pro nějakou jinou obec vykonával a v jaké kvalitě. Vzhledem k tomu, že veřejná služba je zabezpečována v samostatné působnosti obce, mohou obce při organizování veřejných služeb mezi sebou spolupracovat. Je potřeba si uvědomit, že za výkon veřejné služby nenáleží odměna. Osoba v hmotné nouzi vykonává tuto činnost zdarma, a tudíž obce nebudou mít žádné výdaje na mzdy. Umožní tak i svým občanům, kteří se ocitli ve stavu hmotné nouze, prokázat snahu vymanit se z dočasné nepříznivé sociální situace a získat dovednosti a pracovní návyky, které jim mohou ulehčit přechod na běžný trh práce. Ministerstvo práce a sociálních věcí může také obci poskytnout dotaci na úhradu pojistného, které kryje odpovědnost za škodu na majetku nebo na zdraví, kterou člověk vykonávající veřejnou službu způsobí nebo jí bude způsobena.

Závěrem jen zopakuji, že obce si mohou samy zvážit, zda se jim organizovat veřejnou službu vyplatí.

O autorovi: Petr Nečas (ministr práce a sociálních věcí)

Zdroj: Moderní obec, 5.2.2009

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 6.2.2009

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 00:04.