Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Dobrý tip:

Příběhy

Publikace s názvem PŘÍBĚHY (Příběhy úspěšných projektů Evropského sociálního fondu zaměřených na podporu a integraci Romů) má za účel širší veřejnosti na konkrétních příkladech ukázat, jakým způsobem mohou působit a pomáhat prostředky Evropského sociálního fondu v České republice (dále ESF). Nikoli řečí čísel, statistik a oficiálních ukazatelů, ale prostřednictvím příběhů konkrétních lidí.

Jedná se o představení jedenácti úspěšných projektů zaměřených na podporu a integraci Romů do společnosti a na trh práce, financovaných z jednotlivých programů ESF (Operační program Rozvoj lidských zdrojů, Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS II hl. m. Praha, Program Iniciativy Společenství EQUAL a Společný regionální operační program). Tyto projekty představují tzv. „good practice“ – tedy případy, kdy původní záměr přinesl skutečný úspěch, a může být inspirací a příkladem pro ostatní. V publikaci bylo záměrně zvoleno široké spektrum realizátorů projektů, vlastních „autorů“ příběhů a jsou zde zastoupeny nejen nestátní neziskové organizace (malá občanská sdružení nebo velké obecně prospěšné společnosti), nýbrž i konkrétní město, jedna z fakult Univerzity Karlovy či základní škola. Celý text je napsán na 118 stranách populárně-naučnou formou s prvky reportáže (rozhovory s realizátory projektů či přímo jejich klienty) a doplněn fotografiemi z projektů a stručným anglickým shrnutím pro možné mezinárodní využití.

Publikace je uveřejněna na adrese www.esfcr.cz. Její tištěná verze bude distribuována mezi zainteresované subjekty, které se v České republice danou problematikou zabývají.

Co skrývá pod zkratkou EUROMA?

EUROMA – European Network on Social Inclusion and Roma Community (Evropská síť pro sociální začleňování a romskou komunitu) je nástroj Evropské komise, která byla ve spolupráci se španělským řídícím orgánem pro ESF programy a nadací Fundacion Secretariado Gitano založena v lednu 2008. Jako hlavní cíl si stanovila podporovat využívání strukturálních fondů (především ESF) ve prospěch sociálního začleňování romských komunit. Zároveň klade důraz na setkávání expertů a vytváření nezbytného partnerství. Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – je jedním ze zakládajících členů a aktivní součástí této sítě taktéž od ledna 2008.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 20.10.2008

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.10. 2018 000 08:24.