Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Vyžádané informace » Archiv » Rok 2008:

2008/40955-10/632 Informace týkající se zadávání zakázek malého rozsahu

Dotaz:

(ze dne 28.5.2008)

Žádost o informace
Transparency Interantional - Česká republika, o.p.s (dále jen „TIC“), IČ : 272 15 814, se sídlem Chlumčanského 5, Praha 8, 180 21, tímto žádá o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Informace se týkají zadávání zakázek malého rozsahu ve smyslu § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

V souvislosti s uvedenou problematikou žádám o následující informací:

  1. jaký objem finančních prostředků byl Vaší institucí přerozdělen prostřednictvím institutu veřejné zakázky v průběhu let 2005 až 2007;
  2. jaký podíl z tohoto objemu tvořily zakázky malého rozsahu;
  3. jaký počet zakázek malého rozsahu jste zadali v uplynulém období 2005-2007;
  4. zda zadáváte zakázky malého rozsahu postupem platným pro podlimitní veřejné zakázky nebo mimo režim ZVZ;
  5. podle jaké metodiky se řídíte při zadávání zakázek malého rozsahu; žádáme tímto o její zaslání;
  6. jak je organizačně zajištěn nákup zboží a služeb;
  7. jakou metodiku používáte pro stanovování hodnoty veřejné zakázky; žádáme tímto o její zaslání;
  8. jak je při zadávání zakázek malého rozsahu zajištěno plnění požadavků na účelné, hospodárné a efektivní vynakládání veřejných prostředků dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole e veřejné správě;
  9. zda byla u Vás v letech 2006 a 2007 provedena kontrola podle č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, nebo dle zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, která by se týkala zadávání veřejných zakázek; pokud ano, čeho se týkala a jaký měla výsledek.

V případě, že máte požadované informace v elektronické podobě, žádáme o jejich zaslání formou elektronické pošty na níže uvedenou elektronickou adresu. Pokud je máte pouze v písemné podobě, žádáme o jejich zaslání na níže uvedenou adresu.

Odpověď náměstka ministra:

Vážená paní,
dopisem ze dne 23. května t.r. bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí požádáno o poskytnutí informací týkajících se zadávání zakázek malého rozsahu ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v jeho působnosti (dále jen Žádost).

Ve smyslu § 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k Vaší žádosti sdělujeme následující:

Objem finančních prostředků přerozdělený Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) prostřednictvím institutu veřejné zakázky v průběhu let 2005 až 2007 činil 4,572 mld. Kč bez DPH (Bod 1 Žádosti).

rokobjem finančních prostředků (v Kč bez DPH)
20052 346 051 801,-
20061 879 558 924,-
2007346 108 685,-
2005 - 20074 571 719 410,-

Uvedený objem zahrnuje pouze podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky zadané MPSV ve sledovaném období. V letech 2005 až 2007 nebyla na MPSV vedena evidence veřejných zakázek malého rozsahu, není tedy možné vyčíslit jejich počet ani finanční objem (Bod 2 a 3 Žádosti).

Veřejné zakázky malého rozsahu zadává MPSV v režimu zákona o veřejných zakázkách (dále jen zákon) – při jejich zadávání dodržuje zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace v souladu s ustanovením § 6 zákona. Konkrétní postupy jsou stanoveny vnitřním aktem řízení MPSV (Bod 4 Žádosti).

Při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu se jednotlivé odborné útvary MPSV řídí kromě zákonných ustanovení také Zásadami pro zadávání veřejných zakázek, uzavírání smluv a používání přímých objednávek na MPSV ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zásady“) – viz. příloha (v zasílaném znění nabývají účinnost k 1. červenci 2008). Zásady vychází z jednotlivých ustanovení zákona, prováděcích právních předpisů k němu a z předpisů souvisejících, a jsou závazné pro všechny zaměstnance MPSV. Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu je podrobně upraven v Části čtvrté Zásad. Organizátor veřejné zakázky malého rozsahu je při výběru dodavatele a uzavírání smluv na veřejné zakázky malého rozsahu povinen dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení, zákazu diskriminace a zásadu účelného, hospodárného a efektivního vynakládání peněžních prostředků podle zákona č. 320/2001 sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (Bod 5, 6, 7 a 8 Žádosti).

V letech 2006 a 2007 neproběhla na MPSV kontrola podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ani dle zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, která by se týkala zadávání veřejných zakázek (Bod 9 Žádosti).V letošním roce probíhají na MPSV dvě kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu zaměřené mimo jiné na zadávání veřejných zakázek (Kontrolní akce č. 08/06 Finanční prostředky operačního programu Rozvoj lidských zdrojů určené na aktivní politiku zaměstnanosti a č. 08/13 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí za rok 2007).

S pozdravem

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 16:35.