Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Zaměstnanost:

Zaměstnávání cizince s trvalým pobytem v České republice

Podle § 98 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o zaměstnanosti“, povolení k zaměstnání se nevyžaduje k zaměstnání cizince s povoleným trvalým pobytem.

Zaměstnavatel je povinen podle § 102 odst. 2 zákona o zaměstnanosti vést mj. evidenci všech cizinců, které zaměstnává. Evidence musí obsahovat tyto údaje: identifikační údaje cizince, adresu v zemi trvalého pobytu a adresu pro doručování zásilek, číslo cestovního dokladu a název orgánu, který jej vydal, druh práce, místo výkonu práce a dobu, po kterou by mělo být zaměstnání vykonáváno, a dále pohlaví těchto fyzických osob, zařazení podle odvětvové (oborové) klasifikace ekonomických činností, nejvyšší dosažené vzdělání, vzdělání požadované pro výkon povolání a den nástupu a den skončení zaměstnání. Podle § 102 odst. 3 tyto údaje vedené v evidenci zaměstnavatele lze sdělovat, jen dají-li k tomu tyto osoby písemný souhlas nebo v případech, kdy tak stanoví zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána.

Nastoupí-li do zaměstnání cizinec uvedený v § 98 písm. a), u kterého se nevyžaduje povolení k zaměstnání, je zaměstnavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat příslušný úřad práce nejpozději v den nástupu této osoby k výkonu práce. Písemná informace obsahuje údaje vedené v evidenci, kterou je zaměstnavatel povinen vést podle § 102 odst. 2 (§ 87 zákona o zaměstnanosti). Místní příslušnost úřadu práce se řídí místem, ve kterém je nebo má být zaměstnání vykonáváno (§ 7 odst. 3).

Podle § 140 odst. 2 písm. d) zákona o zaměstnanosti se právnická osoba dopustí správního deliktu tím, že neplní oznamovací povinnosti podle tohoto zákona nebo nevede evidence v tomto zákoně stanovené, za který jí může být úřadem práce uložena pokuta do 500 000 Kč.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 9.5.2008

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.11. 2017 000 02:01.