Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Ministr Nečas zaštítil projekt „Počítač v ordinaci lékaře“

Projekt, který občanské sdružení České národní fórum pro eHealth (ČNFeH) připravilo ve spolupráci s Českou společností zdravotnické informatiky a vědeckých informací (ČSZIVI) se stal součástí kampaně za zavedení eHealth v České republice v souladu se státní strategií rozvoje eHealth jako součástí eGovermentu.

České národní fórum pro eHealth je občanské sdružení. Bylo založeno v první polovině roku 2007. Fórum je nevládní, nezávislou a neziskovou organizací. Jeho cílem je vytvořit otevřenou platformu pro odbornou diskusi o rozvoji eHealth v České republice a Evropské unii. Fórum je otevřeno každému, kdo se chce účastnit na takové diskusi. Česká společnost pro zdravotnickou informatiku a vědecké informace je součástí České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Společnost je odborným garantem celého vzdělávacího programu.

Společným zájmem obou pořadatelů vzdělávacího programu je vzdělávání zdravotnických pracovníků i obecné veřejnosti o možnostech, které nové komunikační a informační technologie přinášejí v oblasti péče o zdraví a zdravotnictví. Proto se pořadatelé spojili a připravili ucelený vzdělávací program, který je velice potřebnou součástí celoživotního vzdělávání zdravotníků.

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout zdravotníkům základní informace o možnostech využívání nových technologií v jejich každodenní práci. Na trošce teorie a řadě příkladů chce program ukázat a vysvětlit zdravotníkům, v čem jim mohou informační technologie být prospěšné, ulehčit a urychlit jejich práci, pomoci v nekončícím boji s administrativou a umožnit více se věnovat diagnostice a léčení pacientů.

Řádná práce s informacemi je cestou k lepší zdravotní péči. Ve správný čas a na správném místě dostupné informace umožní lékařům i ostatním zdravotníkům poskytovat bezpečnější a kvalitnější zdravotní péči. Práce s informacemi umožní předcházet omylům a chybám, rozhodovat lépe a rychleji. Ve všech oblastech současného života je přece využívání nových technologií samozřejmostí.

Projekt „Počítač v ordinaci lékaře“ je uceleným vzdělávacím programem, a ne jedním seminářem bez dalšího pokračování.

Prvním krokem vzdělávacího programu je seminář, který během roku 2008 nabídneme v pátečních odpoledních v krajských městech České republiky. Na semináře jsou zváni všichni lékaři, stomatologové, lékárníci, ale i další zdravotničtí pracovníci. Semináře budou pořádány pravidelně v pátek odpoledne, a to v následujících termínech:

28. 3. 2008 - Plzeň
4. 4. 2008 - Ústí nad Labem
16. 5. 2008 - Brno
23. 5. 2008 - Hradec Králové
6. 6. 2008 - Ostrava
19. 9. 2008 - České Budějovice
3. 10. 2008 - Olomouc
17. 10. 2008 - Praha

Pro ty, kdo se semináře zúčastní, je vytištěna učebnice. Obsah učebnice odpovídá obsahu semináře. Kdo se nebude moci zúčastnit semináře osobně, může se s jeho obsahem seznámit prostřednictvím internetu. Na webových stránkách ehealthforum.cz bude celý obsah semináře přístupný v elektronické formě.

Vedoucí pracovníci MPSV metodicky řídící lékařskou posudkovou službu na všech stupních aplikaci projektu „Počítač v ordinaci lékaře“ podporují. Rozšíření informací lékařů o elektronické výměně dat v rámci jejich celoživotního vzdělávání přispěje k zefektivnění činnosti rezortní lékařské posudkové služby. Proto vítáme možnost co nejširší účasti posudkových lékařů na vzdělávacích seminářích.

Zcela jistě nestačí informovat zdravotníky o tom, že například elektronický podpis existuje. To je málo, současně však v rámci semináře není dostatečný prostor na podrobné vysvětlování. Proto autoři jednotlivých kapitol zpracovali ucelené lekce ke všem tématům, které seminář otevírá. Tyto lekce může každý prostudovat na internetu. Součástí každé lekce jsou nejen podrobnější informace o tématu, ale také otázky, kterými si účastníci mohou ověřit, zda tématu skutečně porozuměli.

V případě zájmu o další informace a případné konzultace se uvažuje o pořádání prezenčních kursů, během kterých by zájemci získali skutečně podrobné informace, mohli diskutovat se špičkovými lektory a závěrem potvrdili svou novou kvalifikaci testem a získali osvědčení.

Tabulka obsahuje témata, která jsou do programu zařazena.

Témata vzdělávacího programu
Elektronická zdravotní dokumentace
Elektronická výměna a sdílení zdravotnických informací
Elektronické předepisování léků
Elektronický podpis
Předávání a sdílení zdravotních informací v elektronické podobě
Registry ve zdravotnictví a jejich využití
Podpora rozhodování, standardní postupy a informační zdroje ve zdravotnictví
Elektronické vzdělávání ve zdravotnictví
Portály zdravotních pojišťoven a ČSSZ
Informace pro občany, pojištěnce, pacienty

Samostatnou kapitolou je elektronické vedení zdravotní dokumentace. Pokud je zdravotní dokumentace vedena na počítači, otevírá se mnoho možností další práce s informacemi. Technika umožňuje bezpečné sdílení cenných informací jak mezi jednotlivými ošetřujícími lékaři, tak mezi lékaři a pacientem. Jednou z forem zdravotní dokumentace je předpis či žádanka. Každý už asi slyšel o elektronické žádance či elektronickém předpisu léku. Elektronická dokumentace by měla být plně srovnatelná s dokumentací na papíře. Technologickou podmínkou k tomu je využívání elektronického podpisu.

Každý zdravotnický pracovník stále vyhledává nové informace a učí se. Také v této oblasti nabízí nové technologie řadu možností. Celoživotní vzdělávání je nutností, současně však při každodenním souboji s diářem na ně nezbývá dost času. Elektronické vzdělávání nabízí cestu, jak se dozvědět nové informace a naučit nové věci. Elektronické lekce se výhodně propojují s prezenčním studiem, kdy mají účastníci vzdělávání možnost o tématech diskutovat, dozvědět se podrobnosti a také jsou ze znalostí přezkoušeni.

V rámci projektu účastníci získají rovněž základní informace o registrech, které se ve zdravotnictví zpracovávají a o zatím málo využívaných možnostech těžit z registrů nové informace, ale i o portálech veřejné správy a zdravotních pojišťoven.

Vzdělávací program „Počítač v ordinaci lékaře“ je nejen příspěvkem k využívání informačních a komunikačních technologií ve zdravotnictví, ale současně cestou ke kvalitnější a bezpečnější zdravotní péči.

Autoři: Libuše Čeledová, Odbor posudkové služby MPSV a Milan Cabrnoch, předseda Správní rady Českého národního fóra pro eHealth

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 11.3.2008

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.2. 2019 000 12:54.