Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Sociální práce a sociální služby » Sociální bydlení a sociální začleňování » Sociální začleňování » Národní akční plány sociálního začleňování 2004 – 2010 (NAPSI) » Národní akční plán sociálního začleňování 2008 - 2010:

Metodické pokyny pro přípravu

NAPSI 2008 - 2010 si stanoví cíle v boji s chudobou a sociálním vyloučením na následující 3 roky (včetně roku 2010) na základě Společných cílů, které členské státy přijaly na jarním zasedání Evropské rady v roce 2006.

V oblasti sociálního začleňování je cílem:

 1. zajistit dostupnost zdrojů, práv a služeb potřebných k účasti ve společnosti, prevence a řešení sociálního vyloučení a boj se všemi podobami diskriminace, které vedou k sociálnímu vyloučení;
 2. zajistit aktivní sociální začlenění pro všechny jak prostřednictvím podpory účasti na trhu práce, tak potíráním chudoby a sociálního vyloučení;
 3. zajistit, že politiky sociálního začleňování budou dobře koordinovány, aby došlo k zapojení všech úrovní vlády a relevantních aktérů, včetně lidí, kteří zažívají chudobu. Zajistit, aby politiky sociálního začleňování byly efektivní a účinné a byly zohledněny ve všech příslušných veřejných politikách, včetně hospodářských a rozpočtových politik, politik vzdělávání a odborné přípravy a programů strukturálních fondů (zejména Evropského sociálního fondu).

Struktura NAPSI 2008 - 2010

1. Pokrok ve vztahu k NZ SO SI v roce 2006 – 2008 a výzvy identifikované Společnou zprávou o sociální ochraně a sociálním začleňování v roce 2007 (4 strany)

2. Klíčové výzvy, cíle a nástroje (4 strany)

Členské státy identifikují 3 až 4 priority, na které se budou v NAPSI 08 - 10 soustředit, a u kterých se domnívají, že nejvíce přispějí k dosažení Společných cílů v oblasti sociálního začleňování. Členské státy by měly vysvětlit, proč byly cíle vybrány. Při výběru cílů je členským státům doporučeno vzít v úvahu:

 • celkové hodnocení sociální situace ve společné části NZ SO SI podpořené posledními daty z oblasti chudoby a sociálního vyloučení;
 • hodnocení pokroku ve vztahu ke klíčovým výzvám identifikovaným v profilu členského státu ve Společné zprávě o sociální ochraně a sociálním začleňování v roce 2007;
 • zkušenosti s implementací předcházejících NAPSI;
 • hodnocení, jak tyto prioritní cíle pomohou změnit situaci těch lidí, kteří jsou nejvíce ohroženi chudobou a sociálním vyloučením;
 • hodnocení, jak tyto prioritní cíle pomohou v prevenci chudobě a sociálního vyloučení;
 • horizontální cíle sociálního začleňování na evropské úrovni identifikované ve Společné zprávě o sociální ochraně a sociálním začleňování v roce 2007, kterými jsou dětská chudoba aktivní začleňování a dále věnovat pozornost sociální integraci migrantů.

Členské státy jsou vyzvány stanovit kvantifikované cíle snižující chudobu a sociální vyloučení v krátkém a střednědobém horizontu. Tyto mají vycházet z práce podskupiny pro indikátory Výboru pro sociální ochranu a Společně dohodnutých indikátorů chudoby a sociálního vyloučení. Tyto cíle mohou být dále, kde je to nezbytné, postaveny na národních a regionálních indikátorech. Cíle by měly být stanoveny zvlášť pro ženy a muže v těch případech, kde je to relevantní.

3. Prioritní oblasti (každá 2 strany)

Politické nástroje:

 • popis existujících nástrojů, jejich případných změn a nově vytvořených nástrojů, jimiž budou cíle dosaženy
 • popis role jednotlivých aktérů implementujících nástroje

Indikátory a jejich monitorování:

 • popis indikátorů, které budou sledovat pokrok vzhledem k vytyčeným cílům
 • popis opatření přijatých k monitorování implementace vytyčených cílů a hodnocení jejich dopadu

Alokované zdroje:

 • popis zdrojů alokovaných k implementaci cílů na národní úrovni, včetně prostředků ze strukturálních fondů.

4. Zlepšení institucionálního zabezpečení procesu (4 strany)

Tato kapitola by měla být rozdělena na 5 částí.

Přípravný proces

 • popis přípravy NAPSI 08 – 10
 • popis mechanismů zapojení všech relevantních aktérů do procesu přípravy NAPSI 08 – 10

Koordinace politik

 • popis mechanismů koordinace politik sociálního začleňování ve vztahu k jiným relevantním politikám
 • popis koordinace mechanismů politik sociálního začleňování na národní, regionální a lokální úrovni

Mobilizace a zapojení všech aktérů

 • popis souhrnu mechanismů k zapojení všech relevantních aktérů do tvorby a implementace politiky sociálního začleňování včetně zapojení lidí s přímou zkušeností s chudobou

Mainstreaming

 • popis stávajících mechanismů mainstreamingu sociálního začleňování v relevantních veřejných politikách
 • konkrétní odkaz na koordinaci se zpracovatelem Národního programu reforem
 • popis využití strukturálních fondů

Nástroje monitorování a hodnocení

 • popis existujících nebo nově vytvořených mechanismů k monitorování a hodnocení úspěšnosti plánu a jeho dopadu na úroveň chudoby a sociálního vyloučení
 • popis, jakým způsobem je využíván nezávislý výzkum v monitorování a hodnocení

4. Přílohy

Příklady dobré praxe

 • detailní popis max. 4 příkladů dobré praxe

Další přílohy

 • členské státy mohou, pokud chtějí přiložit další dokumenty, jako např. detailnější zprávu o implementaci NAPSI 06 – 08, aj.

Datum předložení

ČR bude Národní zprávu předkládat Evropské komisi do 15. září 2008.

Autor: Odbor 22
Poslední aktualizace: 26.7.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 07:19.