Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Evropská unie » Předsednictví ČR v Radě EU » Odkazy:

Zvyšování zaměstnanosti a pružnosti trhu práce

Správné fungování trhu práce a dostatek kvalifikovaných lidských zdrojů jsou nezbytnými předpoklady pro zdravou a konkurenceschopnou ekonomiku celé EU. Česká republika se proto v průběhu svého předsednictví v oblasti politiky zaměstnanosti zaměří na praktickou implementaci Hlavních směrů pro růst a pracovní místa (Evropské strategie zaměstnanosti) i obecných zásad flexicurity se zvláštním zaměřením na zlepšení kvality dostupných lidských zdrojů pomocí výcviku dospělých, strategií celoživotního učení, zlepšením motivace zaměstnavatelů a zaměstnanců investovat do vzdělávání a zvýšením pružnosti pracovního trhu. České předsednictví se současně zaměří na vzájemnou vazbu mezi elementy výcviku (odborné přípravy v rámci celoživotního učení) a sociální ochrany poskytované pracovníkům v době přechodu na trhu práce.

Česká republika se v průběhu svého předsednictví zaměří na oblast pracovní legislativy v zemích EU a pokusí se identifikovat oblasti, které snižují konkurenceschopnost EU jako celku. Zvláštní pozornost bude věnována zvýšení motivace ekonomicky neaktivních pracovních sil k rychlému začlenění do trhu práce (zejména žen po rodičovské dovolené, mladých lidí, nezaměstnaných, osob starších 50 let) pomocí různých nástrojů – výcviku, politiky aktivního stárnutí, politiky sladění rodinného a pracovního života, lepší možnosti mobility pracovních sil v rámci jednotného trhu, flexibilních pracovních vztahů a sociálních služeb. Česká republika se také zaměří na problematiku zneužívání sociální ochrany a motivace k aktivnímu hledání práce podle principu „making work pay,“ protože tato otázka je dosud v rámci Lisabonské agendy často opomíjena.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 29.2.2008

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 05:15.