Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Vyžádané informace » Archiv » Rok 2008:

2008/3625-103 Označení vozidel přepravujících osoby těžce postižené (O 1,O 2)

Dotaz:

(ze dne 15.1.2008)

Žadatel se obrátil na MPSV s dotazem na počet vydaných „označení vozidla přepravujícího osobu těžce pohyblivě postiženou (O 1) a (O 2) na základě zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (početní nárůst oproti minulému roku a zpětná kontrola od toho, kdo označení vydává).

Odpověď vedoucího oddělení styků s veřejností:

Dle § 67 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o silničním provozu) mohou označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou (označení O 1) nebo označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou (označení O 2) smějí užívat jen osoby, které toto označení obdrží od příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo od oprávněného orgánu v zahraničí.

Označení O 1 vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností osobě, které byly přiznány mimořádné výhody II. stupně s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou nebo III. stupně podle zvláštního právního předpisu, kterým je vyhláška č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Označení O 2 vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vlastníku motorového vozidla, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. stupně z důvodu postižení úplnou nebo praktickou hluchotou.

Jak z výše uvedeného vyplývá za vydávání označení O 1 a O 2 je odpovědné Ministerstvo dopravy, obecní úřady obcí s rozšířenou působností jsou pověřeny předáním tohoto označení těm osobám, jimž byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně jak je výše uvedeno.

V případě neoprávněného užívání tohoto označení je postupováno stejným způsobem jako u jiných dopravních přestupků, které jsou řešeny v přestupkovém řízení.

Jak vyplývá ze statistiky evidence o držitelích průkazek TP, ZTP a ZTP/P došlo v letech 2005 a 2006 k nárůstu držitelů jak mimořádných výhod II., tak III. stupně. Ze skutečnosti, že v roce 2005 bylo 324 444 vydaných průkazů a v roce 2006 bylo 348 540 vydaných průkazů, vyplývá, že došlo k nárůstu všech vydaných průkazů o 24 096. Z těchto 24 096 nově vydaných průkazů bylo 16 815 průkazů mimořádných výhod II. nebo III. stupně.

Všechny vyplácené dávky a slevy jsou poskytovány na základě držitelství průkazu mimořádných výhod nikoliv na základě vlastnictví označení O 1 nebo O 2. Oprávněnost vlastnictví mimořádných výhod je kontrolována na základě kontrolních lékařských prohlídek, při nichž se zjišťuje skutečnost, zda zdravotní stav občana i nadále odpovídá zdravotním postižením uvedeným v příloze č. 2 k vyhlášce MPSV ČR č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.2. 2018 000 17:29.