Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Zdravotní postižení:

Koncepce jednotného vzdělávání posudkových lékařů rezortu MPSV

1. ČÁST

Cíl:

Vytvořit jednotný systém vzdělávání posudkových lékařů v rámci rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí, a tak připravit a realizovat opatření vedoucí ke zvýšení počtu lékařů se specializovanou způsobilostí v oboru posudkové lékařství (dále jen „PL“) a soustavně rozvíjet jejich odborné a zaměstnanecké schopnosti.

A. vzdělávání lékařů bez specializované způsobilosti v oboru PL

 1. vykonávající lékařskou posudkovou činnost na 1. instanci
  • OSSZ
 2. vykonávající lékařskou posudkovou činnost na 2. instanci
  • MPSV, ČSSZ

B. vzdělávání lékařů se specializovanou způsobilostí v oboru PL

 1. vykonávající lékařskou posudkovou činnost na 1. instanci
  • OSSZ
 2. vykonávajícího lékařskou posudkovou činnost na 2. instanci
  • MPSV, ČSSZ

2. ČÁST

Současná situace v organizaci, činnosti a vzdělávání lékařů lékařské posudkové služby:

Lékařská posudková služba resortu práce a sociálních věcí je v současné době složkou sociálního systému, disponující výlučně posudkovými, nikoliv rozhodovacími pravomocemi. Je organizačně začleněna jako součást státní správy, konkrétně v rámci orgánů státní správy pro oblast sociálního zabezpečení. Kompetence pro oblast lékařské posudkové činnosti jsou stanoveny zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Kompetence pro oblast vzdělávání lékařů lékařské posudkové služby jsou stanoveny zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů, dále zákonem č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů, a stavovským předpisem č. 16 České lékařské komory.

 1. Orgány státní správy pro oblast výkonu lékařské posudkové služby:
  1. Ministerstvo práce a sociálních věcí
  2. Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí
  3. Česká správa sociálního zabezpečení
  4. Okresní správy sociálního zabezpečení
 2. Orgány státní správy pro oblast vzdělávání lékařů lékařské posudkové služby
  1. Ministerstvo práce a sociálních věcí
  2. Ministerstvo zdravotnictví
Vzdělávání lékařů lékařské posudkové služby probíhá jako:
 1. Vzdělávání zaměstnanců rezortu MPSV
 2. Specializační vzdělávání lékařů LPS
 3. Celoživotní vzdělávání lékařů LPS

Získání specializované způsobilosti v oboru posudkové lékařství je základním předpokladem k samostatnému výkonu práce posudkového lékaře. V současné době se vzdělávání lékařů lékařské posudkové služby liší ve způsobech a formách celoživotního vzdělávání a možnostech účasti na vzdělávacích akcích v závislosti na jejich pracovním zařazení (OSSZ, ČSSZ, MPSV).

3. ČÁST

KONCEPCE

Vzdělávání lékařů lékařské posudkové služby:
 1. Vzdělávání zaměstnanců rezortu MPSV
 2. Specializační vzdělávání lékařů LPS
 3. Celoživotní vzdělávání lékařů LPS
 4. Postgraduální vzdělávání lékařů LPS

I. Vzdělávání zaměstnanců rezortu MPSV

dle Usnesení vlády UV č. 1542/2005, o Pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech.

 1. Vstupní zdělávání zaměstnanců
  1. vstupní vzdělávání úvodní
  2. vstupní vzdělávání následné
 2. Prohlubující vzdělávání
  1. manažerské vzdělávání
  2. jazykové vzdělávání

Garantuje a kontroluje: MPSV
Provádí a financuje: zaměstnavatel

II. Specializační vzdělávání lékařů LPS

Dle zákona zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta).

Podle zákona č. 95/2004 Sb. Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje k zajištění specializačního vzdělávání lékařů vzdělávací program posudkové lékařství, jehož účinnost tímto aktem nabývá právní moci.

Garantuje a kontroluje : MZ a MPSV

III. Celoživotní vzdělávání lékařů LPS

Systém celoživotního vzdělávání lékařů České lékařské komory upravuje stavovský předpis č. 16 České lékařské komory. Celoživotní vzdělávání organizují a pořádají zejména Česká lékařská komora, lékařské fakulty, odborné společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví ve spolupráci s akreditovanými vzdělávacími zařízeními, poskytovateli zdravotních služeb, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Českou správou sociálního zabezpečení. Účast na celoživotním vzdělávání se považuje za prohlubování kvalifikace. Česká lékařská komora je samosprávná profesní organizace lékařů, která byla zřízena zákonem č. 220/1991 Sb. a je obdobou samosprávy místní (např. městské či krajské). Každý lékař, který vykonává na území České republiky lékařské povolání, musí být členem České lékařské komory. Každý lékař - člen České lékařské komory má povinnost účastnit se systému celoživotního vzdělávání lékařů. Česká lékařská komora je pověřena organizací systému celoživotního vzdělávání a vedením centrálního registru garantovaných akcí celoživotního vzdělávání lékařů. V rámci tohoto systému Česká lékařská komora přiděluje vzdělávacím akcím a dalším formám celoživotního vzdělávání kredity. Lékaři, který získal za období posledních pěti let minimálně 150 kreditů, náleží Diplom celoživotního vzdělávání lékařů, který platí pět let ode dne vydání. Zaměstnavatel může od svých zaměstnanců požadovat předložení Diplomu celoživotního vzdělávání lékařů.

Garantuje a kontroluje: MPSV a MZ
Provádí a financuje: zaměstnavatel

Vzdělávání se poskytuje zaměstnanci dle jeho pracovního zařazení po posouzení zaměstnavatelem.

III.a) Obecné
 1. Základní manažerské vzdělávání, a to například v oblastech:
  • komunikace, informační toky, řízení znalostí
  • proti korupční jednání
  • zvládání stresu
  • kontrola, řízení kvality
  • gender problematika
 2. Jazykové vzdělávání
III.b) Prohlubující v oblastech se zaměřením na lékařskou posudkovou činnost
 1. Vstupní
  Vstupní vzdělávání poskytne obecné základy o rezortní posudkové činnosti
  Cíl: obecné seznámení se specifiky lékařské posudkové činnosti v rezortu MPSV, a to zejména v oblastech:
  • význam lékařské posudkové služby
  • seznámení s posudkovými systémy
  • kompetence a vymezení působnosti lékařské posudkové služby
  • seznámení s informačními systémy používanými při výkonu lékařské posudkové služby
 2. Kontinuální
  Formy kontinuálního vzdělávání jsou zejména samostané studium odborné literatury, účast na kurzu, školící akci, seminářích, odborných a vědeckých konferencích a kongresech v České republice a zahraničí, absolvování klinické stáže v akreditovaném zařízení v České republice nebo v obdobných zařízeních v zahraničí, účast na odborně vědeckých aktivitách, publikační a pedagogická činnost a vědeckovýzkumná činnost.
  Cíl: udržení a prohloubení znalostí a vědomostí lékařů lékařské posudkové služby ve vztahu k vykonávané činnosti, prováděné zejména následující formou:
  • metodické porady na všech úrovních řízení
  • seznamování s novinkami a prioritami v lékařské posudkové činnosti
  • účast na seminářích, konferencích, workshopech na aktuální témata v různých lékařských oborech
  • samostatné studium odborné literatury

IV. Postgraduální vzdělávání lékařů LPS

Posudkové lékařství je multidisciplinární obor, a proto je možné doktorské studium realizovat na lékařských fakultách v řadě již akreditovaných doktorských studijních programů, a to i v kombinované formě. Standardní doba studia v doktorských studijních programech je nejméně tři a nejvýše čtyři roky. Student doktorského studijního programu má statut studenta ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, se všemi právními a sociálními důsledky z toho plynoucími. Úspěšné zakončení studia v doktorském studijním programu a udělení titulu Ph.D. předpokládá složení státní doktorské zkoušky ze zvoleného vědního oboru a obhajobu dizertační práce, sepsanou na podkladě publikovaných sdělení.

4. ČÁST

Vyhodnocení

Vyhodnocení koncepce a efektivity systému vzdělávání se provádí každé dva roky.

Autor: Odbor 72
Poslední aktualizace: 31.12.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 25.8. 2019 000 09:03.