Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Zaměstnanost » Kontrolní činnost úřadů práce:

Informace o kontrolách provedených úřady práce v 1. pololetí roku 2007

Informace je koncipována tak, aby s ohledem na šíři kontrolní činnosti úřadů práce bylo možno sledovat kontinuitu dodržování zákonnosti v oblastech zaměstnanosti, ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, aktivní politiky zaměstnanosti, státní sociální podpory a využívání prostředků poskytnutých na realizaci projektů financovaných z ESF.

Jednou ze součástí státní politiky zaměstnanosti je sledování a vyhodnocování situace na trhu práce. Poměrně rozsáhlá a různorodá kontrolní činnost úřadů práce v této oblasti je v prvé řadě zaměřena na kontrolu dodržování zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“). Tedy jak své povinnosti stanovené tímto zákonem plní zaměstnavatelé, právnické a fyzické osoby, které vykonávají činnosti podle tohoto zákona, zejména při zprostředkování zaměstnání a rekvalifikaci, a také fyzické osoby, kterým jsou poskytovány služby podle tohoto zákona.

Druhým významným zákonem, jehož dodržování úřady práce kontrolují, je zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, (dále jen „zákon o insolvenci“). Při kontrolách je využíváno tohoto zákona, dále pak zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, (dále jen „zákon o státní kontrole“) a v případě ukládání pokut i zákona o zaměstnanosti.

V další oblastí kontrolní činnosti úřady práce jako orgány státní sociální podpory kontrolují čerpání této podpory, upravené zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Zde pak postupují podle tohoto zákona a v případě přezkumu správnosti a úplnosti podkladů pro čerpání dávek státní sociální podpory, předložených právnickými a fyzickými osobami, také podle zákona o státní kontrole.

V oblasti kontroly využívání prostředků poskytnutých na realizaci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a dalších forem podpory zaměstnanosti, obsažených v zákoně o zaměstnanosti postupují úřady práce podle tohoto a také podle zákona o státní kontrole a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále je „zákon o finanční kontrole).

Úřady práce, uvedené v příloze č. 2. zákona o zaměstnanosti kontrolují také čerpání prostředků na realizaci projektů financovaných z ESF. Při této činnosti postupují podle zákona o státní kontrole a zákona o finanční kontrole.

Přehled kontrol provedených úřady práce v 1. pololetí roku 2007
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanostiZákon č. 118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnostiZákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpořeAPZ a další nástroje podpory zaměstnanostiKontroly čerpání prostředků na realizaci projektů financovaných z ESF
Počty provedených kontrol4 91213Kontrolovány všechny nároky5 05269
Počty kontrol, při kterých byly zjištěny nedostatky1 6481317 770283Po provedení tzv. „kontroly na místě“ v případě zjištěných nedostatků kontrolovaná osoba zpracuje Zprávu o přijatých opatřeních k odstranění zjištěných nedostatků
Počty kontrol, při kterých byla uložena pokuta84613Příjemce dávky je povinen přeplatek vrátit – nejde o pokutu, ale o povinnost příspěvek či jeho část vrátit + odvod za porušení rozpočtové kázně

Kontrola dodržování zákona o zaměstnanosti a zákona o insolvenci

Zaměření kontrolní činnosti úřadů práce v oblasti dodržování výše zmíněných zákonů je vymezeno v ust. § 8 odst. 1 písm. l) a ust. § 126 odst. 1 zákona, o zaměstnanosti.. Tato činnost spočívá v kontrole dodržování povinností těmito zákony stanovených zaměstnavatelům, právnickým a fyzickým osobám vykonávajícím činnosti, zejména v oblasti zprostředkování zaměstnání a rekvalifikace, a také fyzickým osobám, kterým jsou poskytovány služby podle zákona. Za zaviněná porušení povinností může úřad práce uložit pokutu až do výše 2 mil Kč.

Kontrolní činnost úřadů práce v této oblasti je realizována na základě sestavovaného plánu kontrolní činnosti, každoročně pololetně upřesňovaného. Při jeho sestavování úřady práce vycházejí z rozboru situace na trhu práce ve vztahu k vybraným zaměstnavatelům a rovněž z poznatků z již provedených kontrol. Zaměření kontroly je pak voleno s přihlédnutím k již dříve zjištěným nedostatkům u konkrétního zaměstnavatele a dále k porušením, která byla v minulosti obecně nejčetnější nebo nejzávažnější.

Průběžně jsou do plánu kontrol zařazovány také kontroly prováděné na základě podnětů občanů. Takový podnět je zhodnocen z hlediska závažnosti. Je-li shledán závažným, úřad práce provede kontrolu i mimo plán kontrolní činnosti v co nejkratší době. Kontroly jsou rovněž sledovány a vyhodnocovány podle následujících segmentů trhu práce.

Kontroly dodržování zákona o zaměstnanosti, v rozčlenění dle segmentů trhu práce za 1. pololetí roku 2007

Veřejná správa

U zaměstnavatelů této kategorie bylo provedeno 7% kontrol. Bylo uloženo 15 pokut (polovina počtu za předchozí období) v průměrné výši 13 100 Kč.

Soukromý sektor do 25 zaměstnanců

Z přiložené tabulky je zřejmé, že úřady práce cca 59% kontrol prováděly u zaměstnavatelů této kategorie. Z celkového počtu uložených pokut připadá 59% na tyto zaměstnavatele. Ve vztahu k počtu kontrol provedených u těchto zaměstnavatelů byla pokuta uložena v 21% případů s průměrnou výší 13 280 Kč.

Za nelegální zaměstnávání cizinců byly zaměstnavatelům této kategorie uloženy pokuty v celkové výši cca 2 700 000 Kč.

Soukromý sektor 26 – 250 zaměstnanců

U zaměstnavatelů této velikosti bylo provedeno 30 % z celkového počtu kontrol. Z celkového počtu uložených pokut, na ně připadá 43%. Pokuta byla uložena v 24% případů provedených kontrol s průměrnou výší 19 700 Kč.

Za nelegální zaměstnávání cizinců byly zaměstnavatelům této kategorie uloženy pokuty v celkové výši cca 828 000 Kč.

Soukromý sektor s více než 250 zaměstnanci

U zaměstnavatelů této kategorie bylo provedeno cca 2% kontrol. Z celkového počtu uložených pokut, připadá na tyto zaměstnavatele cca 2%.

Pokuta byla uložena v 19 případech v průměrné výši 93 000 Kč.

Státní podniky

Ve státních podnicích bylo provedeno 15 kontrol, nedostatky byly zjištěny v 8 případech, byly uloženy 2 pokuty v průměrné výši 50 000 Kč.

CelkemVeřejná správaSoukromý sektor do 25 zaměstnancůSoukromý sektor 26 – 250 zaměstnancůSoukromý sektor 251 a více zaměstnancůStátní podnik
Počet provedených kontrol4 9123622 9071 49013815
Počet kontrol, při nichž nebyly zjištěny nedostatky3 2642792 097807738
Počet uložených pokut84615444366192
Celková částka uložených pokut za porušování zákona o zaměstnanosti v Kč15 182 776196 5005 895 5007 225 7761 765 000100 000
Částka pokut za porušení § 5 písm. c) bod. 1 zákona č.435/2004 Sb.1 684 50001 544 500140 00000
Částka pokut za porušení § 5 písm. c) bod. 2 zákona č.435/2004 Sb.3 774 50002 693 500828 00000
Počet fyzických osob, kterým byla uložena pořádková pokuta dle § 19 zákona o státní kontrole61056500
Celková částka uložených pořádkových pokut740 5000645 50095 00000

Ze získaných údajů je zřejmé, že nejčastěji dochází k porušování pracovněprávních předpisů zaměstnavateli, kteří mají méně než 25 zaměstnanců.

Úřady práce si jsou této situace dobře vědomy, a proto do svých plánů práce zahrnovaly především kontroly u tohoto typu zaměstnavatelů, podněty od občanů k jejich kontrole byly také nejčastější. Úřady práce prováděním kontrol plní i svoji informační funkci a upozorňují zaměstnavatele na jejich chyby Na základě informací z úřadů práce je zřejmé, že řada z těchto zaměstnavatelů porušuje toto ustanovení nikoliv z neznalosti, ale zcela vědomě. O jejich přístupu ke kontrolním orgánům svědčí mi to, že z celkové částky pořádkových pokut, uložených za nesoučinnost jich bylo této kategorii zaměstnavatelů uloženo 87%. Z celkového počtu 61 fyzických osob, kterým byla taková pokuta uložena, jich 56 působí v této kategorii.

Porovnání základních ukazatelů za jednotlivá pololetí roku 2005 - 2007
1. pololetí 20052. pololetí 20051. pololetí 20062. pololetí 20061. pololetí 2007
Kontroly celkem5 3775 2105 9735 5224 912
Počet kontrol, při nichž nebyly zjištěny nedostatky2 0923 3863 5043 6143 264
Počet uložených pokut1 012599641862846
Celková částka uložených pokut v Kč22 659 70016 780 25917 395 52416 919 10015 182 776
Počty kontrolorů350271250242244

Vezmeme-li pro lepší přehled při porovnávání údajů za jednotlivá pololetí za základ údaje získané za 1. pololetí roku 2005, dospějeme k následujícím výsledkům:

1. pololetí 2005 v %2. pololetí 2005 v %1. pololetí 2006 v %2. pololetí 2006 v %1.pololetí 2007 v %
Kontroly celkem1009711110391
Počet kontrol, při nichž nebyly zjištěny nedostatky100162167173145
Počet uložených pokut10059638584
Celková částka uložených pokut v Kč10074777567
Počty kontrolorů10077716970
Kontroly dle krajů – porovnání počtu provedených kontrol, uložených pokut a jejich výše za 1. pololetí roku 2007
ÚP hlavního města PrahyPočet kontrolPočet pokutCelková částka pokutPrůměrná výše pokuty
1931564 039 00025 900
Jihočeský kraj
Počet kontrolPočet pokutCelková částka pokutPrůměrná výše pokuty
ÚP v Českých Budějovicích3721399 00019 000
ÚP v Českém Krumlově46238 00019 000
ÚP v Jindřichově Hradci40370 00023 300
ÚP v Písku58485 00021 250
ÚP v Prachaticích52260 00030 000
ÚP ve Strakonicích64385 00028 300
ÚP v Táboře35324 0008 000
Celkem33238616 00016 200
Jihomoravský kraj
Počet kontrolPočet pokutCelková částka pokutPrůměrná výše pokuty
ÚP Brno-město12227470 00017 400
ÚP Brno-venkov19111 00011 000
ÚP v Blansku1012 0002 000
ÚP v Břeclavi12213137 00010 540
ÚP v Hodoníně143000
ÚP ve Vyškově83000
ÚP ve Znojmě224220 00010 000
Celkem72344640 00014 550
Karlovarský kraj
Počet kontrolPočet pokutCelková částka pokutPrůměrná výše pokuty
ÚP v Karlových Varech6013123 0009 460
ÚP v Chebu16000
ÚP v Sokolově28315 0005 000
Celkem10416138 0008 630
Královéhradecký kraj
Počet kontrolPočet pokutCelková částka pokutPrůměrná výše pokuty
ÚP v Hradci Králové39230 00015 000
ÚP v Jičíně34000
ÚP v Náchodě993258 00086 000
ÚP v Rychnově nad Kněžnou32629 0004 830
ÚP v Trutnově666105 00017 500
Celkem27017422 00024 820
Liberecký kraj
Počet kontrolPočet pokutCelková částka pokutPrůměrná výše pokuty
ÚP v Liberci68235 00017 500
ÚP v České Lípě54619 0003 160
ÚP v Jablonci n. Nisou602120 00060 000
ÚP v Semilech14215 0007 500
Celkem19612189 00015 750
Moravskoslezský kraj
Počet kontrolPočet pokutCelková částka pokutPrůměrná výše pokuty
ÚP v Ostravě14915286 00019 070
ÚP v Bruntále2011574 0004 930
ÚP ve Frýdku-Místku51488 00022 000
ÚP v Karviné6325102 0004 080
ÚP v Novém Jičíně4228 0004 000
ÚP v Opavě7219169 0008 900
Celkem57880727 0009 090
Olomoucký kraj
Počet kontrolPočet pokutCelková částka pokutPrůměrná výše pokuty
ÚP v Olomouci42281 381 00049 300
ÚP v Jeseníku32115 00015 000
ÚP v Přerově4211132 00012 000
ÚP v Prostějově66580 00016 000
ÚP v Šumperku63650 0008 330
Celkem245511 658 00032 500
Pardubický kraj
Počet kontrolPočet pokutCelková částka pokutPrůměrná výše pokuty
ÚP v Pardubicích48332 00010 660
ÚP v Chrudimi1111100 000100 000
ÚP ve Svitavách5219132 0006 950
ÚP v Ústí nad Orlicí513240 00080 000
Celkem26226504 00019 380
Zlínský kraj
Počet kontrolPočet pokutCelková částka pokutPrůměrná výše pokuty
ÚP ve Zlíně71519 0003 800
ÚP v Kroměříži5511 0001 000
ÚP v Uherském Hradišti502219 500890
ÚP ve Vsetíně43417 0004 250
Celkem2193256 5001 770
Plzeňský kraj
Počet kontrolPočet pokutCelková částka pokutPrůměrná výše pokuty
ÚP Plzeň-jih4237 0002 800
ÚP v Plzni14856616 80011 000
ÚP Plzeň-sever534400 000100 000
ÚP v Domažlicích1511106 0009 600
ÚP v Klatovech3513270 00020 800
ÚP v Rokycanech35685 00014 200
ÚP v Tachově5221305 00014 500
Celkem3801141 789 80015 700
Středočeský kraj
Počet kontrolPočet pokutCelková částka pokutPrůměrná výše pokuty
ÚP Praha-východ4411480 00043 600
ÚP Praha-západ35420 0005 000
ÚP v Berouně5910280 00028 000
ÚP v Benešově351541 0002 700
ÚP v Kutné Hoře30280 00040 000
ÚP v Kladně141230 6002 600
ÚP v Kolíně318401 40050 200
ÚP v Mladé Boleslavi263420 000140 000
ÚP v Mělníku5117185 00010 900
ÚP v Nymburku238314 00039 300
ÚP v Příbrami3111122 00011 100
ÚP v Rakovníku42210 0005 000
Celkem4211032 384 00023 100
Ústecký kraj
Počet kontrolPočet pokutCelková částka pokutPrůměrná výše pokuty
ÚP v Ústí nad Labem240664 00010 600
ÚP v Chomutově6417113 5006 700
ÚP v Děčíně11031265 0008 500
ÚP v Lounech771282 0006 800
ÚP v Litoměřicích334166 00041 500
ÚP v Mostě11225529 00021 200
ÚP v Teplicích70220 00010 000
Celkem706971 239 50012 800
kraj Vysočina
Počet kontrolPočet pokutCelková částka pokutPrůměrná výše pokuty
ÚP v Jihlavě7027158 0005 850
ÚP v Havlíčkově Brodě2822389 00017 700
ÚP v Pelhřimově23765 0009 300
ÚP v Třebíči150210 0005 000
ÚP ve Žďáru nad Sázavou12213 0006 500
Celkem28360635 00010 600

Nejčastěji porušovaná ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Mezi nejzávažnější a současně i často porušovaná ustanovení zákona o zaměstnanosti patří nelegální zaměstnávání cizinců.

Nelegální zaměstnávání cizinců

V1. pololetí roku 2007 bylo zjištěno 141 porušení § 89 zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Jsme si vědomi, že jde pouze o „špičku ledovce“ skutečné situace v nelegálním zaměstnávání cizinců a že je třeba zkvalitnit spolupráci úřadů práce a celních úřadů. Z tohoto důvodu byly v dubnu 2007 realizovány dva dvoudenní semináře za účasti zástupců SSZ, GŘC, ÚP a CÚ.

Spolupráce ÚP s Celními úřady (CÚ) v 1. pololetí roku 2007
Počet kontrol provedených ve spolupráci s CÚ271
Počet správních řízení zahájených na základě kontrol provedených CÚ225
Počet případů, kdy CÚ byly vráceny podklady pro zahájení správního řízení z důvodu jejich nedostatečnosti10
Rozčlenění porušování zákona o zaměstnanosti podle jednotlivých ustanovení a segmentů trhu práce za 1. pololetí roku 2007
Porušení ustanoveníPočet porušení celkemVeřejná správaSoukromý sektor do 25 zaměstnancůSoukromý sektor 26 - 250 zaměstnancůSoukromý sektor více než 250 zaměstnancůStátní podnik
§ 4 odst. 131020920
§ 4 odst. 2460261730
§ 5 písm. e) bod 120401832100
§ 5 písm. e) bod 220001633520
§ 9b odst. 1 písm. a)100010
§ 9b odst. 1 písm. b)200020
§ 9b odst. 2101000
§ 9b odst. 349049000
§ 12 odst. 1520351430
§ 12 odst. 2613110
§ 14 odst. 3 písm. b)907200
§ 35550441100
§ 58 odst. 2101000
§ 58 odst. 3000000
§ 66603300
§78 odst. 7680412520
§ 80601401
§ 81 odst. 1276251722275
§ 81 odst. 3440000
§ 82 odst. 2282122024460
§ 83281131324870
§ 85 odst. 1470331310
§ 87310195187270
§ 88402110
§ 891410895110
§ 93 odst. 115010500
§ 93 odst. 21408600
§ 95 odst. 1000000
§ 95 odst. 2000000
§ 95 odst. 3000000
§ 96000000
§ 102 odst. 220081020
Celkem ZoZ2 131568721 129686
§ 19 zák. č. 552/1991 Sb.50049100

Nejčastěji byl zákon o zaměstnanosti porušován zaměstnavateli v kategorii 26 - 250 zaměstnanců, a to v 1129 případech. Nejčastěji jimi porušovaným ustanovením, v 248 případech, je § 83. To je neohlášení plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, včetně způsobů plnění, úřadu práce v příslušném termínu. S tím pak souvisí druhý nejčastější případ porušování § 82 odst. 2 - nepoukázání odvodu za neplnění tohoto podílu.

Na dalším místě co do počtu porušování ustanovení zákona o zaměstnanosti se umístili zaměstnavatelé téže kategorie za neplnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v 222 případech.

Přehled počtu zjištěných porušení zákona o zaměstnanosti za 1. pololetí roku 2007 dle krajů
ÚP hlavního města PrahyCelkemVeřejná správaSoukromý sektor do 25 zaměstnancůSoukromý sektor 26 - 250 zaměstnancůSoukromý sektor více než 250 zaměstnancůStátní podnik
2151318157216
Jihočeský kraj
CelkemVeřejná správaSoukromý sektor do 25 zaměstnancůSoukromý sektor 26 - 250 zaměstnancůSoukromý sektor více než 250 zaměstnancůStátní podnik
ÚP v Českých Budějovicích21014700
ÚP v Českém Krumlově700700
ÚP v Jindřichově Hradci704300
ÚP v Písku1004510
ÚP v Prachaticích320100
ÚP ve Strakonicích801700
ÚP v Táboře1001900
Celkem662243910
Jihomoravský kraj
CelkemVeřejná správaSoukromý sektor do 25 zaměstnancůSoukromý sektor 26 - 250 zaměstnancůSoukromý sektor více než 250 zaměstnancůStátní podnik
ÚP Brno-město1201724160
ÚP Brno-venkov804220
ÚP v Blansku101000
ÚP v Břeclavi25002500
ÚP v Hodoníně703220
ÚP ve Vyškově301200
ÚP ve Znojmě000000
Celkem16418177100
Karlovarský kraj
CelkemVeřejná správaSoukromý sektor do 25 zaměstnancůSoukromý sektor 26 - 250 zaměstnancůSoukromý sektor více než 250 zaměstnancůStátní podnik
ÚP v Karlových Varech1716910
ÚP v Chebu000000
ÚP v Sokolově24081600
Celkem411142510
Královéhradecký kraj
CelkemVeřejná správaSoukromý sektor do 25 zaměstnancůSoukromý sektor 26 - 250 zaměstnancůSoukromý sektor více než 250 zaměstnancůStátní podnik
ÚP v Hradci Králové400400
ÚP v Jičíně904230
ÚP v Náchodě20020000
ÚP v Rychnově nad Kněžnou16016000
ÚP v Trutnově905400
Celkem580451030
Liberecký kraj
CelkemVeřejná správaSoukromý sektor do 25 zaměstnancůSoukromý sektor 26 - 250 zaměstnancůSoukromý sektor více než 250 zaměstnancůStátní podnik
ÚP v Liberci220121000
ÚP v České Lípě1203900
ÚP v Jablonci n. Nisou25161800
ÚP v Semilech300121800
Celkem891335500
Moravskoslezský kraj
CelkemVeřejná správaSoukromý sektor do 25 zaměstnancůSoukromý sektor 26 - 250 zaměstnancůSoukromý sektor více než 250 zaměstnancůStátní podnik
ÚP v Ostravě18107197130
ÚP v Bruntále390281100
ÚP ve Frýdku-Místku19051202
ÚP v Karviné48047100
ÚP v Novém Jičíně27002700
ÚP v Opavě610194200
Celkem3750170190132
Olomoucký kraj
CelkemVeřejná správaSoukromý sektor do 25 zaměstnancůSoukromý sektor 26 - 250 zaměstnancůSoukromý sektor více než 250 zaměstnancůStátní podnik
ÚP v Olomouci26019610
ÚP v Jeseníku101000
ÚP v Přerově12021000
ÚP v Prostějově19091000
ÚP v Šumperku22219010
Celkem802502620
Pardubický kraj
CelkemVeřejná správaSoukromý sektor do 25 zaměstnancůSoukromý sektor 26 - 250 zaměstnancůSoukromý sektor více než 250 zaměstnancůStátní podnik
ÚP v Pardubicích606000
ÚP v Chrudimi702500
ÚP ve Svitavách600600
ÚP v Ústí nad Orlicí33013200
Celkem52094300
Plzeňský kraj
CelkemVeřejná správaSoukromý sektor do 25 zaměstnancůSoukromý sektor 26 - 250 zaměstnancůSoukromý sektor více než 250 zaměstnancůStátní podnik
ÚP Plzeň-jih300300
ÚP v Plzni1256576110
ÚP Plzeň-sever14001400
ÚP v Domažlicích15111300
ÚP v Klatovech24561210
ÚP v Rokycanech16001600
ÚP v Tachově22441310
Celkem219166813230
Středočeský kraj
CelkemVeřejná správaSoukromý sektor do 25 zaměstnancůSoukromý sektor 26 - 250 zaměstnancůSoukromý sektor více než 250 zaměstnancůStátní podnik
ÚP Praha-východ401300
ÚP Praha-západ600420
ÚP v Berouně532143430
ÚP v Benešově34023200
ÚP v Kutné Hoře1003700
ÚP v Kladně12012000
ÚP v Kolíně27014940
ÚP v Mladé Boleslavi200200
ÚP v Mělníku20019100
ÚP v Nymburku34033100
ÚP v Příbrami18012420
ÚP v Rakovníku25002500
Celkem2452110122110
Ústecký kraj
CelkemVeřejná správaSoukromý sektor do 25 zaměstnancůSoukromý sektor 26 - 250 zaměstnancůSoukromý sektor více než 250 zaměstnancůStátní podnik
ÚP v Ústí nad Labem33013200
ÚP v Chomutově355171300
ÚP v Děčíně750304500
ÚP v Lounech41083300
ÚP v Litoměřicích66057900
ÚP v Mostě722571300
ÚP v Teplicích29761600
Celkem3511418616100
kraj Vysočina
CelkemVeřejná správaSoukromý sektor do 25 zaměstnancůSoukromý sektor 26 - 250 zaměstnancůSoukromý sektor více než 250 zaměstnancůStátní podnik
ÚP v Jihlavě32013010
ÚP v Havlíčkově Brodě296111020
ÚP v Pelhřimově823300
ÚP v Třebíči14021200
ÚP ve Žďáru nad Sázavou202000
Celkem858195530
Zlínský kraj
CelkemVeřejná správaSoukromý sektor do 25 zaměstnancůSoukromý sektor 26 - 250 zaměstnancůSoukromý sektor více než 250 zaměstnancůStátní podnik
ÚP ve Zlíně24017700
ÚP v Kroměříži14041000
ÚP v Uherském Hradišti500173300
ÚP ve Vsetíně301200
Celkem910395200

Charakteristika porušovaných ustanovení

K § 4 odst. 1 a 2:
Ustanovení upravuje rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání. Účastníci právních vztahů jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi fyzickými osobami uplatňujícími právo na zaměstnání. Při uplatňování práva na zaměstnání je zakázána přímá i nepřímá diskriminace z důvodů v ustanovení uvedených.

K § 5 písm. e) bod 1 a 2: Nelegální prací se rozumí:
1. pokud fyzická osoba nevykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu na základě pracovněprávního vztahu nebo jiné smlouvy, nejde-li o manžela nebo dítě této fyzické osoby, nebo
2. pokud cizinec nevykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu na základě pracovněprávního vztahu nebo jiné smlouvy, nejde-li o manžela nebo dítě této fyzické osoby, nebo ji vykonává v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, je-li podle tohoto zákona povolení k zaměstnání vyžadováno.

K § 9b odst. 1 písm. a):
Zdravotnická zařízení jsou povinna za úhradu na žádost úřadu práce nebo lékaře určeného úřadem práce provést vyšetření zdravotního stavu fyzické osoby.

K § 9b odst. 1 písm. b):
Zdravotnická zařízení jsou povinna za úhradu na žádost úřadu práce nebo lékaře určeného úřadem práce zpracovat lékařské podklady, jichž je třeba k posouzení zdravotního stavu fyzické osoby ve vyžádaném rozsahu.

K § 9b odst. 3:
Zdravotnická zařízení jsou povinna plnit výše uvedené povinnosti ve lhůtě určené úřadem práce nebo lékařem uvedeným v odstavci 1, a není-li tato lhůta určena, do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy obdržela žádost.

K § 12:
Účastníkům právních vztahů, vznikajících podle tohoto zákona, je zakázáno činit nabídky zaměstnání diskriminačního charakteru, které odporují dobrým mravům, nebo nejsou v souladu s pracovněprávními nebo služebními předpisy. Dále pak zaměstnavatel nesmí při výběru zaměstnanců vyžadovat informace týkající se národnosti, rasového nebo etnického původu, politických postojů, náboženství, filozofického přesvědčení, sexuální orientace, není-li jejich vyžadování v souladu s § 4 odst. 3 a 4, dále informace, které odporují dobrým mravům a osobní údaje, které neslouží k plnění povinností zaměstnavatele stanovených zvláštním právním předpisem.

K § 14 odst. 3 písm. b):
Zaměstnání mohou zprostředkovávat za podmínek stanovených tímto zákonem právnické nebo fyzické osoby, pokud mají povolení ke zprostředkování zaměstnání.

K § 35:
Zaměstnavatel je povinen do 10 kalendářních dnů oznámit příslušnému úřadu práce volná pracovní místa a jejich charakteristiku a neprodleně, nejpozději do 10 kalendářních dnů, oznámit obsazení těchto míst.

K § 58 odst. 2:
Agentury práce mohou provádět zprostředkování zaměstnání na území nebo z území České republiky do zahraničí a ze zahraničí na území České republiky. Mohou je provádět i za úhradu, ta však nemůže být požadována od fyzické osoby, které je zaměstnání zprostředkováváno.

K § 58 odst. 3:
Ve prospěch agentury práce nebo uživatele jsou při zprostředkování zaměstnání za úhradu rovněž zakázány jakékoliv srážky ze mzdy nebo z jiné odměny, poskytované zaměstnanci za vykonanou práci.

K § 66:
Ustanovení určuje podmínky, při jejichž splnění může být fyzická osoba přidělena agenturou práce k uživateli.

K § 78 odst. 7:
Zaměstnavateli zaměstnávajícímu více než 50% osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců se poskytuje příspěvek na podporu zaměstnávání těchto osob. Poskytnutý příspěvek nebo jeho poměrnou část je zaměstnavatel povinen ve stanovené lhůtě odvést do státního rozpočtu, jestliže mu byl na základě nesprávných údajů vyplacen neprávem nebo v nesprávné výši.

K § 80:
Ustanovení ukládá zaměstnavatelům spolupracovat s úřadem práce při zaměstnávání zdravotně postižených osob.

K § 81 odst. 1:
Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Tento podíl činí 4 %.

K § 81 odst. 3:
Zaměstnavatelé, kteří jsou organizačními složkami státu nebo jsou zřízeni státem, mohou plnit povinný podíl pouze zaměstnáváním těchto osob v pracovním poměru, nebo odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům.

K § 82 odst. 2:
Odvod do státního rozpočtu poukazuje zaměstnavatel do 15. února následujícího roku prostřednictvím příslušného úřadu práce.

K § 83:
Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, včetně způsobů plnění, je zaměstnavatel povinen do 15. února následujícího roku písemně ohlásit příslušnému úřadu práce.

K § 85 odst. 1:
Na volná pracovní místa, na která nelze z důvodů nezájmu přijmout uchazeče o zaměstnání, mohou zaměstnavatelé získávat zaměstnance ze zahraničí pouze na základě povolení příslušného úřadu práce.

K § 87:
Nastoupí-li do zaměstnání občan Evropské unie nebo cizinec, pro kterého se nevyžaduje povolení k zaměstnání, je zaměstnavatel nebo právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou tyto fyzické osoby svým zaměstnavatelem vyslány na základě smlouvy k výkonu práce, povinen o této skutečnosti písemně informovat příslušný úřad práce nejpozději v den nástupu těchto osob k výkonu práce.

K § 88:
Zaměstnavatel je povinen nejpozději do 10 kalendářních dnů písemně informovat příslušný úřad práce, jestliže cizinec, kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání, nenastoupil do práce, nebo ukončil zaměstnání před uplynutím doby, na kterou bylo povolení vydáno.

K § 89:
Dle tohoto ustanovení může být cizinec přijat do zaměstnání a zaměstnáván jen tehdy, má-li platné povolení k zaměstnání a platné povolení k pobytu na území České republiky, pokud tento zákon nestanoví jinak.

K § 93 odst. 1:
Cizinec, vyjma cizince uvedeného v § 97, může být vyslán k výkonu práce mimo místo výkonu práce uvedené v povolení k zaměstnání na dobu delší než 30 kalendářních dnů, pokud mu bylo vydáno povolení k zaměstnání úřadem práce příslušným podle nového místa výkonu práce cizince.

K § 93 odst. 2:
Vyslání cizince k výkonu práce mimo místo výkonu práce uvedené v povolení k zaměstnání v rozsahu 7 až 30 kalendářních dnů a vyslání cizince uvedeného v § 97 na dobu delší než 30 kalendářních dnů je zaměstnavatel povinen předem písemně oznámit úřadu práce příslušnému podle nového místa výkonu práce cizince.

K § 95 odst. 1:
Povolení k zaměstnání se vyžaduje i v případě, má-li být cizinec, jehož zaměstnavatelem je zahraniční subjekt, svým zaměstnavatelem na základě smlouvy s českou právnickou nebo fyzickou osobou vyslán k výkonu práce na území České republiky.

K § 95 odst. 2:
Před uzavřením smlouvy, na jejímž základě dojde k vyslání cizinců k výkonu práce na území České republiky, je tuzemská právnická nebo fyzická osoba povinna projednat s příslušným úřadem práce zejména počty a profese vysílaných zaměstnanců a dobu jejich vyslání.

K § 95 odst. 3:
Žádost o vydání povolení k zaměstnání pro vysílané cizince podává právnická nebo fyzická osoba, k níž bude cizinec vyslán k výkonu práce na území České republiky. Tato osoba je odpovědna za to, že cizinci mají platná povolení k zaměstnání a povolení k pobytu po celou dobu jejich vyslání zahraničním zaměstnavatelem.

K § 96:
Povolení k zaměstnání se vyžaduje i v případě, že cizinec bude zaměstnán v příhraniční oblasti České republiky nebo je sezónním zaměstnancem.

K § 102 odst. 2:
Zaměstnavatel je povinen vést evidenci občanů Evropské unie a všech cizinců, které zaměstnává nebo kteří jsou k němu vysláni k výkonu práce zahraničním zaměstnavatelem.

K § 19 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole:
Fyzické osobě, která způsobila, že kontrolovaná osoba nesplnila povinnost podle § 14 tohoto zákona, tj neposkytla součinnost, či nevytvořila základní podmínky k provedení kontroly, může kontrolní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč.

Diskriminace - rozčlenění diskriminačních znaků za 1. pololetí roku 2007
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanostiDiskriminační znak:Počet případů celkemZ toho diskriminace
přímá ženynepřímá ženypřímá mužinepřímá muži
§ 4 odst. 1 nerovné zacházení33417111
§ 4 odst. 2pohlaví122082
sexuální orientace1--1-
rasový nebo etnický původ1--1-
národnost-----
státní občanství-----
sociální původ-----
rod-----
jazyk-----
zdravotní stav-----
věk33316311
náboženství či víra-----
majetek-----
manželský a rodinný stav nebo povinnosti k rodině-----
politické či jiné smýšlení-----
členství a činnost v politických stranách nebo politických hnutích-----
členství a činnost v odborových organizacích nebo organizacích zaměstnavatelů-----
celkem § 4 odst. 2475161313
§ 4 odst. 9obtěžování z důvodu pohlaví-----
obtěžování z důvodu sexuální orientace-----
obtěžování z důvodu rasového nebo etnického původu-----
obtěžování z důvodu zdravotního postižení-----
obtěžování z důvodu věku-----
obtěžování z důvodu náboženství či víry-----
sexuální obtěžování-----
celkem § 4 odst. 9-----
Celkem § 4 odst. 1, odst. 2 a odst. 9809331424
§ 12 odst. 1 písm. a)pohlaví71240
sexuální orientace
rasový nebo etnický původ
národnost
státní občanství
sociální původ
rod
jazyk
zdravotní stav
věk45820413
náboženství či víra
majetek
manželský a rodinný stav nebo povinnosti k rodině
politické či jiné smýšlení
členství a činnost v politických stranách nebo politických hnutích
členství a činnost v odborových organizacích nebo organizacích zaměstnavatelů
Celkem § 1252922813
Zákon o zaměstnanosti celkem13218552237
Pro porovnání uvádíme celkové údaje za jednotlivá pololetí
Diskriminace1. pololetí. 20052. pololetí 20051. pololetí 20062. pololetí 20061. pololetí 2007
Přímá29681434040
Nepřímá7232192
Celkem367014661132
Diskriminace1. pololetí 20052. pololetí 20051. pololetí 20062. pololetí 20061. pololetí 2007
Muži1748652859
Ženy1922813373
Celkem367014661132
Základní údaje o provedených kontrolách porušování zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
PopiscelkemSoukromý sektor do 25 zaměstnancůSoukromý sektor 25-250 zaměstnancůSoukromý sektor 251 a více zaměstnancůStátní podnik
Počet provedených kontrol zákona o insolvenci136700
Počet uložených pokut1916300
Celková částka uložených pokut za porušování zákona č, 118/2000 Sb.290 000175 000115 00000
Počet porušení § 73432200
Počet porušení § 122322100
Počet porušení § 1300000
Počet fyzických osob, kterým byla uložena pořádková pokuta podle § 19 zákona o státní kontrole00000
Kontroly dodržování zákona o insolvenci
Porušení ustanovení zákona č. 118/2000 Sb.§ 7§ 12§ 13Celkem
Počet porušení 1. pololetí 20051102
Počet porušení 2. pololetí 20054215057
Počet porušení 1. pololetí 20064132174
Počet porušení 2. pololetí 20062839067
Počet porušení 1. pololetí 20073423057

Jak je zřejmé z uvedených údajů, porušování zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele není příliš časté.

Kontrola čerpání státní sociální podpory

Státní sociální podporou se podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, stát podílí na krytí nákladů na výživu a ostatní základní osobní potřeby dětí a rodin a poskytuje ji i při některých dalších sociálních situacích. Státní sociální podpora se ve stanovených případech poskytuje v závislosti na výši příjmu formou:

  • přídavku na dítě – §17,
  • sociálního příplatku – § 20,
  • příspěvku na bydlení – § 24.

Stát poskytuje i další dávky, které nejsou závislé na výši příjmu a to:

  • rodičovský příspěvek – § 30 – § 31,
  • zaopatřovací příspěvek – § 33,
  • dávky pěstounské péče – § 36,
  • porodné – § 44,
  • pohřebné – § 47.

Orgány státní sociální podpory posuzují, zda jsou u oprávněných osob naplněny zákonné podmínky pro výplatu příslušné dávky před jejím vyplácením, v jeho průběhu i po ukončení vyplácení, tj vždy kontrolují, zda jim vznikl, eventuálně zda trvá nárok na tuto dávku.

Rozbor porušení ustanovení zákona o státní sociální podpoře z pohledu počtu zjištěných porušení a výše přeplatků za 1. pololetí roku 2007
Porušení ust. zák. č. 117/1995 Sb.,§ 19§ 20§ 24§ 30 a § 31§ 36–§ 43§ 45§ 47Celkem
§ 19–§ 47
Počet zjištěných porušení za 2. pololetí 20054 6944 0002 6666 7882601013 209
Výše vyčíslených přeplatků v Kč za 2. pololetí 20056 541 9485 852 4604 259 25210 525 441574 2838 600027 761 984
Počet zjištěných porušení za 1. pololetí 20066 3084 6663 6872 421822217 168
Výše vyčíslených přeplatků v Kč za 1. pololetí 20069 041 3468 117 2635 510 94713 467 445600 64217 0506 28837 178 462
Počet zjištěných porušení za 2. pololetí 20068 0404 7583 4491 168480217 465
Výše vyčíslených přeplatků v Kč za 2. pololetí 200610 516 0457 996 6055 748 69311 766 912259 443010 00036 220 167
Počet zjištěných porušení za 1. pololetí 20077 6334 9963 3061 748831317 770
Výše vyčíslených přeplatků v Kč za 1. pololetí 200713 193 6449 211 0955 593 98916 933 741382 24517 50015 00045 347 054

V souvislosti s poskytováním údajů potřebných pro přiznání nároků na státní sociální podporu se zkoumají nejen údaje poskytované občany – žadateli o podporu, ale orgány státní sociální podpory mají právo přezkoumat i správnost a úplnost podkladů předložených právnickými a fyzickými osobami.

Porušování odpovědnosti fyzických nebo právnických osob při sdělování údajů potřebných pro účely dávek
Počet zjištěných porušení § 63aVýše vyčíslených přeplatků v KčVýše uložených pořádkových pokut dle § 65 odst. 3 v KčVýše uložených pokut dle § 65 odst. 4 v Kč
Za 2. pololetí 200516821 560 2220108 300
Za 1. pololetí 20061 414430 7232 00024 000
Za 2. pololetí 20061 179434 3400Zrušeno zákonem č. 113/2006 Sb.
Za 1. pololetí 20071 247354 4670

Kontrola využívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a dalších forem podpory zaměstnanosti

Dohody uzavřené k nástrojům APZ
Dohody uzavřené k nástrojům APZRekvalifikaceVeřejně prospěšné práceSpolečensky účelná pracovní místaPřeklenovací příspěvekPříspěvek na dopravu zaměstnancůPříspěvek na zapracovánPříspěvek při přechodu na nový podnikatelský programCelkem
Počet kontr. dohod ke konci 1. pololetí 20061 0861 0704 62815851706 962
Počet zjištěných porušení podmínek dohod za 1. pololetí 200638823692020493
Počet kontr. dohod ke konci 2. pololetí 20061 1239913 411131121015 679
Počet zjištěných porušení podmínek dohod za 2. pololetí 20061011053591300569
Počet kontr. dohod ke konci 1. pololetí 20071 0646343 14617892105 052
Počet zjištěných porušení podmínek dohod za 1. pololetí 2007494018310100283
Další formy podpory zaměstnanosti
Další formy podpory zaměstnanosti – příspěvky naVytvoření chráněného pracovního místaVytvoření chráněné pracovní dílnyPodporu zaměstnávání osob se zdravotním postiženímÚhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa a chráněné pracovní dílnyCelkem
Počet kontr. dohod ke konci 1. pololetí 20066457290216627
Počet zjištěných porušení podmínek dohod za 1. pololetí 200622191437
Počet kontr. dohod ke konci 2. pololetí 200610784334146671
Počet zjištěných porušení podmínek dohod za 2. pololetí 200610346564
Počet kontr. dohod ke konci 1. pololetí 20077655511137779
Počet zjištěných porušení podmínek dohod za 1. pololetí 2007547718104

Součástí státní politiky zaměstnanosti je podpora zřizování nových pracovních míst poskytováním příspěvků jak zaměstnavatelům, tak i uchazečům samotným při jejich zaměstnávání.

Kontroly v této oblasti jsou před uzavíráním dále vyjmenovaných smluv prováděny pracovníky trhu práce, jednotlivých úřadů práce. V průběhu plnění a po ukončení uzavřených smluv je kontrola prováděna pracovníky kontrolních oddělení.Kontroly jsou prováděny podle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Jedná se zejména o následující nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, definované v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti:

Rekvalifikace – § 108 – § 110

Rekvalifikace se uskutečňuje na základě smlouvy mezi úřadem práce a uchazečem o zaměstnání nebo zájemcem o zaměstnání. Za účastníka rekvalifikace hradí úřad práce náklady rekvalifikace a může mu uhradit prokázané nutné náklady spojené s rekvalifikací (stravné, jízdné, nocležné, pojištění).

Veřejně prospěšné práce – § 112

Veřejně prospěšné práce jsou časově omezené pracovní příležitosti vytvořené především pro obtížně umístitelné a dlouhodobě nezaměstnané uchazeče evidované úřadem práce. Tato místa vytváří zaměstnavatel na základě písemné smlouvy s úřadem práce ke krátkodobému pracovnímu umístění uchazeče o zaměstnání. Finanční příspěvek je poskytován na úhradu mzdových nákladů zaměstnance.

Společensky účelná pracovní místa – § 113

Těmi se rozumí:

  • nové pracovní místo, které zaměstnavatel nově zřizuje, nebo
  • na základě písemné smlouvy s úřadem práce vyhrazené pracovní místo, obsazované uchazeči evidovanými ÚP, kterým nelze zajistit jiným způsobem pracovní uplatnění.

Příspěvek na společensky účelné pracovní místo, které zaměstnavatel nově zřizuje a které bude obsazovat uchazeči o zaměstnání po dobu sjednanou v dohodě, může být poskytnut například jako návratný, nebo na úhradu úroků z úvěrů, či jinak účelově vázaný.

Příspěvek na společensky účelné pracovní místo, které zaměstnavatel vyhradil pro konkrétního uchazeče o zaměstnání, se poskytuje formou částečné nebo plné úhrady vyplacených mzdových nákladů na tohoto zaměstnance, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance.

Společensky účelným pracovním místem je také nově zřízené pracovní místo pro uchazeče o zaměstnání evidovaného úřadem práce, který začne vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Na základě písemné smlouvy může úřad práce na tato místa poskytnout příspěvek.

Překlenovací příspěvek – § 114

Jde o příspěvek, který může úřad práce poskytnout osobě, která ve smyslu předchozího odstavce zahajuje výkon samostatné výdělečné činnosti.

Příspěvek na dopravu zaměstnanců – § 115

Tento příspěvek může úřad práce poskytnout zaměstnavateli, který zajistí každodenní dopravu svých zaměstnanců do a ze zaměstnání v případech, kdy hromadnými dopravními prostředky prokazatelně není doprava provozována vůbec nebo v rozsahu odpovídajícím potřebám zaměstnavatele. Příspěvek může být poskytnut i v případě, kdy zaměstnavatel zajišťuje dopravu svých zaměstnanců s těžším zdravotním postižením, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou využít dopravu hromadnými dopravními prostředky.

Příspěvek na zapracování – § 116

Jde o příspěvek, který může úřad práce poskytnout zaměstnavateli na základě smlouvy, v níž se zaměstnavatel zaváže přijmout do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, kterému je při zprostředkování zaměstnání věnována zvýšená péče.

Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program – § 117

Příspěvek lze úřadem práce poskytnout zaměstnavateli, který přechází na nový výrobní program a nemůže pro své zaměstnance zabezpečit práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby.

Další formy podpory zaměstnanosti:

Příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa – § 75

Chráněné pracovní místo je pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce. Příspěvek na vytvoření takového místa může činit maximálně osminásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně dvanáctinásobek průměrné mzdy.

Vytváří-li zaměstnavatel na základě jedné dohody s úřadem práce 10 a více chráněných pracovních míst, může příspěvek na vytvoření jednoho chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením činit maximálně desetinásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně čtrnáctinásobek výše uvedené průměrné mzdy.

Příspěvek na vytvoření chráněné pracovní dílny – § 76

Chráněná pracovní dílna je pracoviště zaměstnavatele, vymezené na základě dohody s úřadem práce a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kde je v průměrném ročním přepočteném počtu zaměstnáno nejméně 60% těchto zaměstnanců. Příspěvek na vytvoření chráněné pracovní dílny může maximálně činit osminásobek průměrné mzdy v národním hospodářství na každé pracovní místo v chráněné pracovní dílně vytvořené pro osobu se zdravotním postižením a dvanáctinásobek této mzdy na pracovní místo pro osobu s těžším zdravotním postižením.

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením – § 78

Zaměstnavateli zaměstnávajícímu více než 50% osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců se poskytuje příspěvek na podporu zaměstnávání těchto osob. Výše příspěvku činí měsíčně 0,66 násobku průměrné měsíční mzdy za každou zaměstnanou osobu s těžším zdravotním postižením a 0,33 násobku průměrné měsíční mzdy za každou jinou zaměstnanou osobu se zdravotním postižením.

Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa a chráněné pracovní dílny – § 75, § 76

Úřad práce může na základě písemné dohody se zaměstnavatelem nebo s osobou se zdravotním postižením, která se rozhodne vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, poskytnout i příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů na chráněné pracovní místo obsazené osobou se zdravotním postižením; roční výše příspěvku může činit maximálně trojnásobek průměrné mzdy.

Taktéž je možné na základě dohody poskytnout zaměstnavateli i příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněné pracovní dílny. Výše tohoto příspěvku může činit maximálně čtyřnásobek průměrné mzdy.

Úřady práce běžně kontrolují určené podmínky, jejichž splnění je nezbytné pro uzavření a naplňování smluv před jejich uzavřením, v průběhu i po skončení smluvního vztahu, způsobem výše uvedeným.

Jak vyplývá z tabulky, ilustrující kontrolní činnost úřadů práce v této oblasti, v roce 2007, byly nejčastěji v 728 případech porušovány podmínky dohod uzavřených za účelem vytvoření společensky účelných pracovních míst. U dalších forem podpory zaměstnanosti nejčastěji dochází k porušení podmínek, za nichž byl poskytnut příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a to ve 14 případech.

Nedodržení podmínek poskytnutí příspěvku nebo nevrácení příspěvku ve stanoveném termínu je porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 44 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). Fyzická osoba nebo právnická osoba, která porušila rozpočtovou kázeň, je povinna ve smyslu § 44a tohoto zákona provést prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu odvod za porušení rozpočtové kázně.

Kontroly čerpání prostředků na realizaci projektů financovaných z ESF

Počet kontrol realizovaných projektů v grantových schématech (dále GS) ESF v jednotlivých pololetích let 2006 a 2007, prováděné kontrolními orgány pověřených úřadů práce.
Pověřený úřad práceCelkový počet realizovaných projektů v GS v roce 2006Počet provedených kontrol 1. pol. 2006Počet provedených kontrol 2. pol. 2006Celkový počet realizovaných projektů v GS v 1. pol. 2007Počet provedených kontrol 1. pol. 2007
Úřad práce hl. města Prahy114331353
Úřad práce v Příbrami772124795
Úřad práce v Českých Budějovicích581322886
Úřad práce v Plzni311717333
Úřad práce v Karlových Varech20711282
Úřad práce v Ústí nad Labem942937936
Úřad práce v Liberci351234334
Úřad práce v Hradci Králové542232535
Úřad práce v Pardubicích472128476
Úřad práce v Jihlavě432043439
Úřad práce Brno-město761729768
Úřad práce v Olomouci471227484
Úřad práce v Ostravě74826815
Úřad práce ve Zlíně421618443
Celkem81221834184969

Kontroly čerpání prostředků na realizaci projektů financovaných z ESF v rámci Jednotného programového dokumentu pro cíl 3, zaměřeného na hl. m. Prahu a Operativního programu rozvoje lidských zdrojů, zaměřeného na ČR kromě území hl. m. Prahy, prováděné kontrolními orgány pověřených úřadů práce jsou dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, realizovány formou fyzické kontroly (kontroly na místě) u příjemců podpory – konečných uživatelů tj. kontrovaných osob.

Kontroly na místě by měly být provedeny u všech projektů alespoň jednou za dobu trvání projektu. Pokud není možné z důvodu velkého množství projektů provést kontrolu na místě u všech projektů, jsou projekty ke kontrole na místě vybírány na základě metody výběru vzorku projektů.

Resumé:

Kontrola dodržování zákona o zaměstnanosti

Ze získaných údajů je zřejmé, že ve sledovaném období nejčastěji docházelo k porušování pracovněprávních předpisů zaměstnavateli, kteří mají 26 – 250 zaměstnanců.

Podle poznatků MPSV – SSZ i úřadů práce z kontrolní činnosti za sledované období prokazuje, že nejčastějším porušováním zákona o zaměstnanosti je nedodržování těch ustanovení zákona o zaměstnanosti, které zaměstnavatelům ukládají povinnosti při zaměstnávání, či lépe nezaměstnávání osob se zdravotním postižením a dodržování jejich počtu ve výši povinného podílu.

V celkovém počtu zjištěných porušení zákona o zaměstnanosti hraje nemalou úlohu nelegální zaměstnávání. Zjištěná porušení jsou jen malým zlomkem toho, co se děje ve skutečnosti. Je zřejmé, že jeho podstatná část, ať už jde o cizince či ne, probíhá prostřednictvím zprostředkovatelen práce, formou dočasného přidělení k výkonu práce pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu.

V současné době existuje na českém trhu práce více než 1.800 zprostředkovatelen práce. Většina těch větších je sdružena v Asociaci poskytovatelů personálních služeb a spolupracuje s MPSV se snahou tento segment trhu práce zpřehlednit.

Změna kontrolních kompetencí úřadů práce v oblasti agenturního zaměstnávání vede k tomu, že úřad práce sice může zkontrolovat, zda má zprostředkovatelna povolení MPSV k výkonu této činnosti, ale již nemůže kontrolovat pracovní podmínky jejích zaměstnanců, protože to je již v kompetenci Inspektorátů práce.

Zprostředkovatelny svoji jedinou povinnost, tj podat MPSV jednou ročně přehled o své činnosti ve smyslu ve smyslu § 59 zákona o zaměstnanosti, v drtivé většině neplní.

Zákon o zaměstnanosti v § 14 konstatuje, že úřady práce a zprostředkovatelny práce spolupracují při řešení situace na trhu práce. Splnit požadavek spolupráce je velmi obtížné, připadá-li na 77 úřadů práce 1867 agentur, tedy v průměru 24 agentur na jeden úřad.

Dalším problémem souvisejícím s nelegálním zaměstnáváním je to, že zaměstnavatelé nevedou průkaznou evidenci pracovní doby (v souvislosti s dohodami o provedení práce, které nemusí mít písemnou podobu). Vzhledem k tomu, že v této oblasti úřady práce ztratily kontrolní kompetenci a Inspektoráty práce tuto agendu nekontrolují v potřebném rozsahu, dochází zde v důsledku nárůstu počtu těchto dohod k obtížnému, nebo dokonce nemožnému dokazování nelegální práce.

Diskriminace

Z porovnání doposud získaných údajů je zřejmé, že úroveň prokázané diskriminace se příliš nemění. Navíc je prokázání porušování antidiskriminačních ustanovení zákona o zaměstnanosti obtížnější, než u zákoníku práce nebo zákona o mzdě. Údaje získané za 1. pololetí 2007 prokázaly, že byla zjištěna diskriminace žen v 55% a mužů v 45% případů. Pokud jde o rozlišení diskriminace přímé a nepřímé, k první došlo ve 30%, ke druhé v 70% zjištěných případů.

Kontrola čerpání státní sociální podpory

Údaje o kontrole čerpání státní sociální podpory svědčí o tom, že této oblasti věnují úřady práce velkou pozornost a že díky jejich kontrolní činnosti se daří ve značné míře zamezit neoprávněnému čerpání státní sociální podpory.

Kontrola využívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti

Změna kompetencí v oblasti kontroly a takto vytvořený prostor umožňuje úřadům práce věnovat větší pozornost kontrole nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a dodržování podmínek dohod uzavíraných zaměstnavateli, případně dalšími subjekty.

Kontrola čerpání prostředků na realizaci projektů financovaných z ESF

O provedených kontrolách a jejich výsledcích v pravidelných čtvrtletních intervalech předkládá informaci Odbor implementace programů ESF.

Autor: oddělení 443
Poslední aktualizace: 5.12.2007

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.2. 2019 000 12:47.